Статус декември 2021 г.

Резюме

Приложението CargoTour се опитва да избегне събирането и обработката на лични данни, доколкото е възможно. Въпреки това не е възможно да се справим напълно без тях:

Като приложение за навигация ние обработваме информация за местоположението, за да предоставим навигационната услуга. За тази цел използваме карти и SDK от Here, които също оценяват използването в анонимизирана форма (но без данни за местоположението).

За да активираме потребителски акаунти, изискваме имейл адрес. Управлението на профилите се извършва чрез Google Firebase. В този процес на акаунта се присвоява и случайно генериран идентификатор, който сам по себе си не позволява да се правят заключения за лицето, което стои зад него. Във всички останали области на приложението само този идентификатор се използва за идентифициране на акаунта.

Това се отнася и за обработката на плащанията за абонаменти. Това се обработва чрез собствената система за плащане на Google за приложения за Android. Ние не получаваме достъп до данни за плащане или други подобни.

За да анализираме използването на приложението, използваме Google Analytics за Firebase. Когато се предават данни за използването, IP адресът се анонимизира, преди да се изпрати на Google.

Що се отнася до услугите на трети страни, иначе използваме само Firebase за облачните бази данни и RevenueCat за улесняване на интеграцията на плащанията. Тези услуги получават само произволно генерирания идентификатор на акаунта, за да свържат данните със съответните акаунти.

И което е важно, не събираме никакви други лични данни и не споделяме данни с рекламни мрежи или подобни доставчици на услуги.

Пълна политика за поверителност

По-долу е представена информация за това как събираме лични данни, когато използвате нашия уебсайт и приложения. Лични данни са всички данни, които могат да бъдат свързани с вас лично, напр. име, адрес, имейл адреси, потребителско поведение. Предприели сме широкообхватни технически и оперативни предпазни мерки, за да защитим вашите данни от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване или достъп на неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се преразглеждат редовно и се адаптират към технологичния прогрес.

1. лице, отговорно за обработката на данните

Отговорно лице съгласно чл. 4, параграф 7 от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (DSGVO):

Стефан Тийс
Wesertrasse 44D, 10247 Берлин, Германия
Телефон: +49 151 172 36 755

Електронна поща: info@cargotourapp.com

2. как да се свържете с длъжностното лице по защита на данните

Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на info@stefantiess.de или по пощата на следния адрес.

Щефан Тийс
Улица Везер 44D
10247 Берлин

3. вашите права

Имате следните права във връзка с личните данни, свързани с Вас:

3.1 Общи права

Бихме искали да Ви информираме, че имате право по всяко време да поискате информация за това кои Ваши лични данни се обработват от нас. Правото на достъп включва и правото да получите копие от данните, при условие че това не засяга по неблагоприятен начин правата и свободите на други лица (чл. 15 от ОРЗД). Имате право да поискате коригиране или допълване на неточни или непълни данни, свързани с Вас (чл. 16 от ОРЗД). По принцип имате право да поискате изтриване на Вашите данни (чл. 17 от ОРЗД). Правото на изтриване обаче не съществува, например, доколкото обработването е необходимо за изпълнението на правно или договорно задължение. Имате право да поискате ограничаване на обработката на Вашите данни, ако са изпълнени определени условия (чл. 18 от ОРЗД). По принцип имате право също така да получите прехвърляне на данните, които сте предоставили, в структуриран, общ и машинночетим формат. Правото на преносимост на данните обаче съществува само ако обработката се основава на вашето съгласие или на договор (чл. 20 DSGVO).

3.2 Възражение или оттегляне

Ако сте ни дали съгласие да обработваме Вашите данни (вж. съответните специални случаи на съгласие в описанието по-долу), можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Такова оттегляне ще се отрази на допустимостта на обработването на Вашите лични данни, след като сте ни го декларирали.

Доколкото основаваме обработката на Вашите лични данни на баланс на интересите, т.е. по-специално на чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO, можете да възразите срещу обработката. Такъв е случаят, по-специално ако обработването не е необходимо за изпълнението на договор, който е посочен от нас във всеки отделен случай във функционалното описание по-долу. При упражняването на такова възражение, което можете да изпратите на данните за контакт, посочени в раздел 2, ще поискаме да изложите причините, поради които не трябва да обработваме личните ви данни по начина, по който сме го направили. Ние ще разгледаме фактите и ще спрем или коригираме обработката на данните или ще ви покажем нашите убедителни законни основания, въз основа на които ще продължим обработката.

Разбира се, по всяко време можете да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на рекламата и анализа на данни. Моля, адресирайте възражението си срещу рекламата до данните за контакт, посочени в раздел 2.

3.3 Право на жалба до надзорен орган

Също така имате право да подадете жалба до компетентен надзорен орган за защита на данните относно обработката на Вашите лични данни от наша страна.

В Австрия компетентният надзорен орган е Австрийският орган за защита на данните.

4. събиране на лични данни при посещение на нашия уебсайт

В случай на чисто информационно използване на уебсайта, т.е. ако не се регистрирате или не ни предавате информация по друг начин, ние събираме само личните данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър. Ако желаете да получите достъп до нашия уебсайт, ние събираме следните данни, които са технически необходими, за да можем да ви покажем нашия уебсайт и да осигурим стабилност и сигурност. Правното основание за това е чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO:

IP адрес, дата и час на заявката, разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT), съдържание на заявката (конкретна страница), статус на достъп/HTTP статус код, обем на предадените данни във всеки случай, уебсайт, от който произхожда заявката, браузър, операционна система и нейния интерфейс, език и версия на софтуера на браузъра.

5. събиране на лични данни при използване на нашето мобилно приложение
5.1 Операции по обработване на данни от оператора на магазина за приложения.

При изтегляне на мобилното приложение необходимата информация се предава на App Store, т.е. по-специално потребителско име, имейл адрес и клиентски номер на Вашия акаунт, време на изтегляне, информация за плащане и индивидуален идентификационен номер на устройството. Ние нямаме влияние върху това събиране на данни и не носим отговорност за него. Обработваме данните само дотолкова, доколкото това е необходимо за изтеглянето на мобилното приложение на вашето мобилно устройство.

5.2 Операции по обработка на данни при използване на приложенията.

Когато използвате нашите приложения, ние събираме следните лични данни, които са технически необходими, за да можем да Ви предложим функциите на нашето мобилно приложение (правното основание е чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO) и да осигурим стабилност и сигурност (правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO):

IP адрес
Дата и час на заявката
Разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT)
Съдържание на заявката (конкретна страница)
Статус на достъп/код на статуса на HTTP
Обем на предадените данни
Уебсайт, от който е дошла заявката
Браузър
Операционна система и нейният интерфейс
Език и версия на софтуера на браузъра.
6. свързване с нас чрез електронна поща или формуляр за контакт

Ако се свържете с нас по електронна поща или чрез формуляр за контакт, предоставените от Вас данни (Вашият електронен адрес, Вашето име и, ако е приложимо, Вашият телефонен номер) ще бъдат съхранени от нас, за да отговорим на Вашите въпроси. Доколкото чрез нашия формуляр за контакт изискваме данни, които не са необходими за осъществяване на контакт с нас, винаги сме ги отбелязвали като незадължителни. Тази информация се използва за уточняване на Вашето искане и за подобряване на обработката на Вашето искане. Предаването на тази информация е изрично доброволно и с Вашето съгласие, чл. 6, ал. 1 буква а) от DSGVO. Доколкото това включва информация за каналите за комуникация (напр. адрес на електронна поща, телефонен номер), Вие също така давате съгласието си да се свържем с Вас чрез този канал за комуникация, ако е необходимо, за да отговорим на Вашето запитване. Разбира се, можете да оттеглите това съгласие по всяко време за в бъдеще.

Ние ще изтрием данните, събрани в този контекст, след като те бъдат съхранени.

7 Регистрация и използване на услуги
7.1 Регистрация

Имате възможност да се регистрирате при нас и да създадете клиентски профил. За регистрацията ние събираме и съхраняваме следните данни от Вас:

Електронна поща (потребителско име)
Парола

След успешна регистрация ще получите личен достъп, защитен с парола. Регистрацията е доброволна, но е задължително условие за използване на нашите услуги.

Ако използвате нашите услуги, ние съхраняваме Вашите данни, необходими за изпълнението на договора. Освен това съхраняваме данните, които предоставяте доброволно, за времето, през което използвате портала, освен ако не ги изтриете предварително. Правното основание е чл. 6, ал. 1, букви б и е от DSGVO.

8. онлайн поръчки – магазин

Когато правите онлайн поръчка на нашия уебсайт или в приложението, ние събираме различни данни, които са необходими за сключването на договора. Правното основание е сключването и изпълнението на договор в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO. Данните се съхраняват за срока на действие на договора и в съответствие със законовите задължения. Правното основание за съхраняването на данните поради законови задължения за запазване на данни е чл. 6, ал. 1, буква в DSGVO. За обработката на плащанията използваме различни доставчици на платежни услуги, които винаги са идентифицирани и приемат директно вашите входни данни и по този начин са получатели на вашите лични данни, събрани във връзка с процеса на плащане. Правното основание за участието на доставчиците на платежни услуги е изпълнението на договора съгласно чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO. Съхраняването на данни за целите на плащането се извършва за срока на обработката на плащането.

9 Google

Можете да се регистрирате и да влезете в сайта и чрез профила си в Google. Когато се регистрирате чрез Google, Google ще поиска съгласието Ви да сподели с нас определени данни от Вашия профил в Google. Това включва Вашето име, фамилия, пол и имейл адрес за потвърждаване на самоличността Ви, както и връзка към Вашия профил в Google и Ваша профилна снимка. Тези данни се събират от Google и се предават на нас в съответствие с политиката за поверителност на Google.

Тези данни се използват за създаване, предоставяне и персонализиране на Вашия профил. Правното основание е чл. 6, ал. 1, букви б) и е) от DSGVO; съхраняването на технически ненужни “бисквитки” в този контекст се основава на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от DSGVO).

10 Използване на бисквитки

Ако ни дадете съгласието си за поставяне на “бисквитки”, те ще се съхраняват на Вашия компютър, когато използвате нашия уебсайт и нашите приложения. Технически необходимите бисквитки се съхраняват и без Вашето съгласие. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в паметта на Вашето устройство и се свързват с браузъра или приложението, което използвате, и чрез които определена информация постъпва към субекта, който задава бисквитката. Бисквитките не могат да изпълняват програми или да предават вируси на Вашето крайно устройство. Те се използват, за да направят уебсайта като цяло по-удобен за ползване и по-ефективен, за проследяване с цел анализ и отчасти са технически необходими за предоставянето на нашите услуги. Използваме също така бисквитки, за да ви идентифицираме при следващи посещения, ако имате профил при нас. В противен случай ще трябва да се логвате отново при всяко посещение.

11. услуги за анализ

За целите на анализа и оптимизацията на нашите уебсайтове или нашите приложения използваме различни услуги, които са описани по-долу. Например, можем да анализираме колко потребители посещават нашия уебсайт, коя информация е най-търсена или как потребителите намират офертата. Наред с други неща, събираме данни за това от кой уебсайт субектът на данни е дошъл на уебсайта (т.нар. референти), кои подстраници на уебсайта са били извикани или колко често и за колко време е била разглеждана дадена подстраница. Това ни помага да разработваме и подобряваме нашите оферти по удобен за потребителите начин. Събраните данни не се използват за лична идентификация на отделните потребители. Събират се анонимни или най-много псевдонимни данни. Правното основание за обработката е чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO; настройката на бисквитките в този контекст се основава на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а DSGVO).

11.1 Google Анализ

Нашият уебсайт и приложения използват Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Използването включва режим на работа Universal Analytics. Това дава възможност за присвояване на данни, сесии и взаимодействия на множество устройства към псевдонимно потребителско ID и по този начин да се анализират дейностите на потребителя на различни устройства.

Google Analytics използва “бисквитки”, които позволяват анализ на използването на уебсайта от Ваша страна. Генерираната от “бисквитката” информация за използването на този уебсайт от Ваша страна обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Въпреки това, като активирате анонимизиране на IP адреса на този уебсайт, Вашият IP адрес ще бъде предварително съкратен от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаден на сървър на Google в САЩ и съкратен там. За изключителните случаи, в които личните данни се предават на САЩ, Google се е присъединила към Щита за защита на личните данни между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. IP адресът, предаден от Вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни, съхранявани от Google. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на уебсайта от Ваша страна, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет, на оператора на уебсайта. В тези цели се крие и нашият легитимен интерес от обработката на данни. Изпратените от нас данни, свързани с бисквитки, потребителски идентификатори (напр. ID на потребител) или рекламни идентификатори, се изтриват автоматично след 26 месеца. Данните, чийто период на съхранение е изтекъл, се изтриват автоматично веднъж месечно. Допълнителна информация относно условията за ползване и защитата на данните можете да намерите на https://www.google.com/analytics/terms/de.html или https://policies.google.com/?hl=de.

Съхраняването на технически ненужни “бисквитки” в този контекст се основава на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a DSGVO). Освен това можете да предотвратите събирането на данните, генерирани от “бисквитката” и свързани с използването на уебсайта (вкл. Вашия IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Бисквитките за отказване предотвратяват бъдещото събиране на вашите данни при посещение на този уебсайт. За да предотвратите събирането на данни от Universal Analytics на различни устройства, можете да се откажете от събирането им на всички използвани системи. Ако кликнете тук, ще бъде зададена бисквитката за отказ: Google Analytics opt-out. Задаването на тази бисквитка се основава на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от DSGVO), правното основание за друга обработка в този контекст е чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO.

12. предаване на данни

По принцип Вашите данни няма да бъдат предавани на трети страни, освен ако не сме законово задължени да го направим или предаването на данните е необходимо за изпълнението на договорните отношения, или ако преди това изрично сте се съгласили с предаването на Вашите данни.

Външни доставчици на услуги и партньорски компании, като например доставчици на онлайн плащания, получават Вашите данни само до степента, необходима за обработката на Вашата поръчка. В тези случаи обаче обхватът на предаваните данни се ограничава до необходимия минимум. Доколкото нашите доставчици на услуги влизат в контакт с Вашите лични данни, ние гарантираме в рамките на обработката на поръчките съгласно чл. 28 DSGVO, че те спазват разпоредбите на закона за защита на данните по същия начин. Моля, обърнете внимание и на съответните уведомления за защита на данните на доставчиците. Съответният доставчик носи отговорност за съдържанието на услугите на трети страни, при което ние проверяваме в рамките на разумното дали услугите отговарят на законовите изисквания.

Отдаваме голямо значение на обработката на вашите данни в рамките на ЕС/ЕИП. Въпреки това може да се случи да използваме доставчици на услуги, които обработват данни извън ЕС/ЕИП. В тези случаи гарантираме, че при получателя е установено адекватно ниво на защита на данните, преди да прехвърлим вашите лични данни. Това означава, че е постигнато ниво на защита на данните, сравнимо със стандартите в ЕС, чрез стандартни договори на ЕС или решение за адекватност.

За предоставянето на услугата личните данни се предават на следните външни доставчици на услуги:

12.1 HERE Global B.V.

Това Приложение лицензира картографски материали и услуги от HERE Global B.V. и неговите партньори. В този процес определена информация се прехвърля и от приложението. Това включва данни за лицензи и данни за използването на отделни функции от крайните потребители. Тези данни обаче не позволяват да се правят заключения за отделните крайни потребители.

13 Сигурност на данните

Въвели сме обширни технически и оперативни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване или достъп на неоторизирани лица. Нашите процедури за сигурност се преразглеждат редовно и се адаптират към технологичния напредък.