Stav prosinec 2021

Shrnutí

Aplikace CargoTour se snaží co nejvíce vyhnout shromažďování a zpracování osobních údajů. Zcela se bez nich však obejít nelze:

Jako navigační aplikace zpracováváme informace o poloze, abychom mohli poskytovat navigační služby. K tomuto účelu používáme mapy a SDK od společnosti Here, které také vyhodnocují používání v anonymizované podobě (ale bez údajů o poloze).

K aktivaci uživatelských účtů vyžadujeme e-mailovou adresu. Správa účtů probíhá prostřednictvím služby Google Firebase. Při tom je účtu přiřazeno také náhodně vygenerované ID, které samo o sobě neumožňuje vyvozovat žádné závěry o osobě, která za ním stojí. Ve všech ostatních oblastech aplikace se k identifikaci účtu používá pouze toto ID.

To platí i pro zpracování plateb za předplatné. To je řešeno prostřednictvím vlastního platebního systému společnosti Google pro aplikace pro systém Android. Nezískáváme přístup k platebním ani podobným údajům.

K analýze používání aplikace používáme službu Google Analytics pro Firebase. Při přenosu údajů o používání je IP adresa před odesláním společnosti Google anonymizována.

Pokud jde o služby třetích stran, jinak používáme pouze Firebase pro cloudové databáze a RevenueCat pro usnadnění integrace plateb. Tyto služby obdrží pouze náhodně vygenerované ID účtu, aby mohly údaje přiřadit k příslušným účtům.

A co je důležité, neshromažďujeme žádné další osobní údaje ani nesdílíme údaje s reklamními sítěmi nebo poskytovateli podobných služeb.

Kompletní zásady ochrany osobních údajů

Níže jsou uvedeny informace o tom, jak shromažďujeme osobní údaje při používání našich webových stránek a aplikací. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které lze vztáhnout k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele. Přijali jsme rozsáhlá technická a provozní opatření na ochranu vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně revidována a přizpůsobována technologickému pokroku.

1. Osoba odpovědná za zpracování údajů

Odpovědná osoba podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (DSGVO):

Stefan Tiess
Wesertrasse 44D, 10247 Berlín, Německo
Telefon: +49 151 172 36 755

E-mail: info@cargotourapp.com

2. Jak kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese info@stefantiess.de nebo poštou na následující adrese.

Stefan Tiess
Weser Street 44D
10247 Berlín

3. vaše práva

V souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají, máte následující práva:

3.1 Obecná práva

Rádi bychom vás informovali, že máte právo kdykoli požádat o informace o tom, které vaše osobní údaje zpracováváme. Právo na přístup zahrnuje také právo získat kopii údajů, pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob (čl. 15 GDPR). Máte právo požadovat opravu nebo doplnění nepřesných nebo neúplných údajů, které se vás týkají (čl. 16 GDPR). V zásadě máte právo na výmaz svých údajů (čl. 17 GDPR). Právo na výmaz však neexistuje, například pokud je zpracování nezbytné pro splnění zákonné nebo smluvní povinnosti. Máte právo požadovat omezení zpracování vašich údajů, pokud jsou splněny určité podmínky (čl. 18 GDPR). V zásadě máte také právo na předání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Právo na přenositelnost údajů však existuje pouze tehdy, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě (čl. 20 DSGVO).

3.2 Vznesení námitky nebo odvolání

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich údajů (viz příslušné zvláštní případy souhlasu v popisu níže), můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Takové odvolání bude mít vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nám to oznámili.

Pokud zpracování vašich osobních údajů zakládáme na rovnováze zájmů, tj. zejména na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, můžete proti zpracování vznést námitku. Tak je tomu zejména v případě, že zpracování není nezbytné pro plnění smlouvy, což je námi v každém případě uvedeno ve funkčním popisu níže. Při uplatnění takové námitky, kterou můžete zaslat na kontaktní údaje uvedené v oddíle 2, vás požádáme o uvedení důvodů, proč bychom neměli vaše osobní údaje zpracovávat způsobem, jakým jsme to učinili. Tyto skutečnosti přezkoumáme a zpracování údajů buď zastavíme nebo upravíme, nebo vám prokážeme naše závažné oprávněné důvody, na jejichž základě budeme ve zpracování pokračovat.

Proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat můžete samozřejmě kdykoli vznést námitku. Svou námitku proti reklamě prosím adresujte na kontaktní údaje uvedené v oddíle 2.

3.3 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Na naše zpracování vašich osobních údajů máte rovněž právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Rakousku je příslušným dozorovým úřadem Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

V případě čistě informačního využití webových stránek, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Pokud si přejete navštívit naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO:

IP adresa, datum a čas požadavku, rozdíl časového pásma oproti greenwichskému času (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), stav přístupu/stavový kód HTTP, množství přenesených dat v každém případě, webová stránka, ze které požadavek pochází, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

5. shromažďování osobních údajů při používání naší mobilní aplikace
5.1 Operace zpracování údajů provozovatelem obchodu s aplikacemi.

Při stahování mobilní aplikace se do App Store předávají požadované údaje, tj. zejména uživatelské jméno, e-mailová adresa a zákaznické číslo vašeho účtu, čas stažení, platební údaje a identifikační číslo jednotlivého zařízení. Na tento sběr dat nemáme žádný vliv a neneseme za něj žádnou odpovědnost. Tyto údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro stažení mobilní aplikace do vašeho mobilního zařízení.

5.2 Operace zpracování údajů při používání aplikací.

Když používáte naše aplikace, shromažďujeme následující osobní údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli nabídnout funkce naší mobilní aplikace (právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO):

IP adresa
Datum a čas žádosti
Rozdíl časových pásem oproti greenwichskému času (GMT)
Obsah žádosti (konkrétní stránka)
Stav přístupu/stavový kód HTTP
Množství přenesených dat
Webová stránka, ze které požadavek přišel
Prohlížeč
Operační systém a jeho rozhraní
Jazyk a verze softwaru prohlížeče.
6. kontaktování prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vámi poskytnuté údaje (vaše e-mailová adresa, vaše jméno a případně telefonní číslo) uloženy za účelem zodpovězení vašich dotazů. Pokud prostřednictvím kontaktního formuláře požadujeme údaje, které nejsou pro kontakt s námi nezbytné, vždy jsme je označili jako nepovinné. Tyto informace slouží k upřesnění vašeho požadavku a k lepšímu vyřízení vašeho požadavku. Předání těchto informací je výslovně dobrovolné a s vaším souhlasem, čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Pokud se jedná o informace o komunikačních kanálech (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), souhlasíte také s tím, abychom vás v případě potřeby kontaktovali prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu za účelem zodpovězení vašeho dotazu. Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoli do budoucna odvolat.

Údaje shromážděné v této souvislosti po jejich uložení vymažeme.

7 Registrace a používání služeb
7.1 Registrace

Máte možnost se u nás zaregistrovat a vytvořit si zákaznický účet. Pro účely registrace od vás shromažďujeme a ukládáme následující údaje:

E-mail (uživatelské jméno)
Heslo

Po úspěšné registraci obdržíte osobní přístup chráněný heslem. Registrace je dobrovolná, ale je nezbytnou podmínkou pro využívání našich služeb.

Pokud využíváte naše služby, ukládáme vaše údaje potřebné pro plnění smlouvy. Kromě toho uchováváme údaje, které nám dobrovolně poskytnete, po dobu používání portálu, pokud je předtím nevymažete. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b a f DSGVO.

8. Online objednávky – obchod

Při zadávání online objednávky na našich webových stránkách nebo v aplikaci shromažďujeme různé údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy. Právním základem je uzavření a plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Údaje jsou uchovávány po dobu trvání smlouvy a v souladu se zákonnými povinnostmi. Právním základem pro uchovávání údajů z důvodu zákonných povinností uchovávat údaje je čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO. Pro zpracování plateb využíváme různé poskytovatele platebních služeb, kteří jsou vždy identifikováni a přijímají vaše vstupy přímo, a jsou tak příjemci vašich osobních údajů shromážděných v souvislosti s platebním procesem. Právním základem pro zapojení poskytovatelů platebních služeb je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Uchovávání za účelem platby probíhá po dobu trvání zpracování platby.

9 Google

Registrovat a přihlásit se můžete také prostřednictvím svého účtu Google. Při registraci přes Google vás Google požádá o souhlas se sdílením určitých údajů z vašeho účtu Google s námi. Jedná se o vaše jméno, příjmení, pohlaví a e-mailovou adresu pro ověření vaší totožnosti, jakož i odkaz na váš profil Google a profilový obrázek. Tyto údaje shromažďuje společnost Google a předává nám je v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.

Tyto údaje slouží k nastavení, poskytování a personalizaci vašeho účtu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) DSGVO; ukládání technicky nepotřebných souborů cookie v této souvislosti je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO).

10 Používání souborů cookie

Pokud nám udělíte souhlas s nastavením souborů cookie, budou při používání našich webových stránek a našich aplikací ve vašem počítači ukládány soubory cookie. Technicky nezbytné soubory cookie se ukládají i bez vašeho souhlasu. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti vašeho zařízení a jsou spojeny s prohlížečem nebo aplikací, kterou používáte, a jejichž prostřednictvím proudí určité informace k subjektu, který soubor cookie nastavuje. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho koncového zařízení. Používají se k tomu, aby byly webové stránky jako celek uživatelsky přívětivější a efektivnější, ke sledování pro účely analýzy a jsou částečně technicky nezbytné pro poskytování našich služeb. Soubory cookie používáme také k vaší identifikaci při dalších návštěvách, pokud u nás máte účet. V opačném případě byste se museli při každé návštěvě znovu přihlašovat.

11. Analytické služby

Za účelem analýzy a optimalizace našich webových stránek nebo našich aplikací využíváme různé služby, které jsou popsány níže. Můžeme například analyzovat, kolik uživatelů navštěvuje naše webové stránky, o které informace je největší zájem nebo jak uživatelé vyhledávají nabídku. Mimo jiné shromažďujeme údaje o tom, ze které webové stránky subjekt údajů na webovou stránku přišel (tzv. referrers), které podstránky webové stránky byly vyvolány nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. To nám pomáhá vytvářet a vylepšovat naše nabídky uživatelsky přívětivým způsobem. Shromážděné údaje se nepoužívají k osobní identifikaci jednotlivých uživatelů. Shromažďují se anonymní nebo nanejvýš pseudonymní údaje. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO; nastavení souborů cookie v této souvislosti je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO).

11.1 Služba Google Analytics

Naše webové stránky a aplikace používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Použití zahrnuje režim fungování Universal Analytics. Ten umožňuje přiřadit data, relace a interakce napříč různými zařízeními pseudonymnímu ID uživatele a analyzovat tak aktivity uživatele napříč zařízeními.

Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Pokud však na těchto webových stránkách aktivujete anonymizaci IP, bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Pro výjimečné případy, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, se společnost Google přihlásila ke Štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji uloženými společností Google. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. V těchto účelech spočívá i náš oprávněný zájem na zpracování údajů. Námi zaslané údaje spojené se soubory cookie, uživatelskými ID (např. ID uživatele) nebo reklamními ID jsou po 26 měsících automaticky vymazány. Údaje, jejichž doba uchovávání již uplynula, se automaticky mažou jednou za měsíc. Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo https://policies.google.com/?hl=de.

Ukládání technicky nepotřebných souborů cookie v této souvislosti je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (vč. vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací stránky https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Opt-out cookies zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Chcete-li zabránit shromažďování údajů službou Universal Analytics napříč zařízeními, můžete se odhlásit ve všech používaných systémech. Pokud kliknete zde, nastaví se soubor cookie pro odhlášení: Google Analytics opt-out. Nastavení tohoto souboru cookie je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), právním základem pro další zpracování v této souvislosti je čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. 1 písm. f) DSGVO.

12. Předávání údajů

Vaše údaje zásadně nepředáváme třetím stranám, pokud k tomu nemáme zákonnou povinnost nebo pokud předání údajů není nezbytné pro plnění smluvního vztahu nebo pokud jste s předáním údajů předem výslovně nesouhlasili.

Externí poskytovatelé služeb a partnerské společnosti, jako jsou poskytovatelé online plateb, obdrží vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení vaší objednávky. V těchto případech je však rozsah předávaných údajů omezen na nezbytné minimum. Pokud naši poskytovatelé služeb přicházejí do styku s vašimi osobními údaji, zajišťujeme v rámci zpracování objednávky podle čl. 28 DSGVO, aby stejným způsobem dodržovali ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí také příslušná oznámení poskytovatelů o ochraně osobních údajů. Za obsah služeb třetích stran odpovídá příslušný poskytovatel, u kterého v rámci možností kontrolujeme, zda služby splňují zákonné požadavky.

Důležitost přikládáme zpracování vašich údajů v rámci EU/EHP. Může se však stát, že využíváme poskytovatele služeb, kteří zpracovávají údaje mimo EU/EHP. V těchto případech se před předáním vašich osobních údajů ujistíme, že je u příjemce zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů. To znamená, že prostřednictvím standardních smluv EU nebo rozhodnutí o odpovídající ochraně je dosaženo úrovně ochrany údajů srovnatelné se standardy v EU.

Za účelem poskytování služby jsou osobní údaje předávány následujícím externím poskytovatelům služeb:

12.1 HERE Global B.V.

Tato aplikace poskytuje licenci na mapové podklady a služby společnosti HERE Global B.V. a jejích partnerů. Při tomto procesu jsou určité informace předávány také aplikací. Jedná se například o licenční údaje a údaje o používání jednotlivých funkcí koncovými uživateli. Z těchto údajů však nelze vyvozovat žádné závěry o jednotlivých koncových uživatelích.

13 Zabezpečení údajů

Zavedli jsme rozsáhlá technická a provozní bezpečnostní opatření, která chrání vaše údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní postupy jsou pravidelně revidovány a přizpůsobovány technologickému pokroku.