Staatus detsember 2021

Kokkuvõte

CargoTouri rakendus püüab võimalikult palju vältida isikuandmete kogumist ja töötlemist. Siiski ei ole võimalik sellest täielikult loobuda:

Navigatsioonirakendusena töötleme asukohateavet, et pakkuda navigatsiooniteenust. Selleks kasutame Here’i kaarte ja SDK-sid, mis hindavad kasutamist ka anonüümsel kujul (kuid ilma asukohaandmeteta).

Kasutajakontode aktiveerimiseks vajame e-posti aadressi. Konto haldamine toimub Google Firebase’i kaudu. Selle käigus antakse kontole ka juhuslikult genereeritud ID, mis iseenesest ei võimalda teha mingeid järeldusi selle taga oleva isiku kohta. Kõigis muudes rakenduse valdkondades kasutatakse konto tuvastamiseks ainult seda ID-d.

See kehtib ka tellimuste maksete töötlemisel. Seda käsitletakse Google’i enda maksesüsteemi kaudu Androidi rakenduste jaoks. Me ei saa juurdepääsu makseandmetele vms.

Rakenduse kasutamise analüüsimiseks kasutame Google Analytics for Firebase’i. Kasutusandmete edastamisel anonüümseks muudetakse IP enne nende saatmist Google’ile.

Kolmandate osapoolte teenuste osas kasutame muidu ainult Firebase’i pilveandmebaaside ja RevenueCat’i maksete integreerimise hõlbustamiseks. Need teenused saavad ainult juhuslikult genereeritud kontotunnuse, et seostada andmed vastavate kontodega.

Ja mis oluline, me ei kogu muid isikuandmeid ega jaga andmeid reklaamivõrgustike või sarnaste teenusepakkujatega.

Täielik privaatsuspoliitika

Järgnevalt on esitatud teave selle kohta, kuidas me kogume isikuandmeid, kui kasutate meie veebisaiti ja rakendusi. Isikuandmed on kõik andmed, mida saab teiega isiklikult seostada, nt nimi, aadress, e-posti aadressid, kasutajakäitumine. Oleme võtnud ulatuslikke tehnilisi ja operatiivseid ettevaatusabinõusid, et kaitsta teie andmeid juhusliku või tahtliku manipuleerimise, kadumise, hävitamise või volitamata isikute juurdepääsu eest. Meie turvameetmed vaadatakse korrapäraselt üle ja kohandatakse vastavalt tehnoloogia arengule.

1. andmetöötluse eest vastutav isik

Vastutav isik vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) artikli 4 lõikele 7:

Stefan Tiess
Wesertrasse 44D, 10247 Berliin, Saksamaa
Telefon: +49 151 172 36 755

E-post: info@cargotourapp.com

2. kuidas võtta ühendust andmekaitseametnikuga

Meie andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta aadressil info@stefantiess.de või posti teel järgmisel aadressil.

Stefan Tiess
Weseri tänav 44D
10247 Berlin

3. teie õigused

Teil on järgmised õigused seoses teiega seotud isikuandmetega:

3.1 Üldised õigused

Teavitame teid, et teil on õigus igal ajal nõuda teavet selle kohta, milliseid teie isikuandmeid me töötleme. Juurdepääsuõigus hõlmab ka õigust saada andmete koopia, tingimusel, et see ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi (GDPR artikkel 15). Teil on õigus nõuda teid puudutavate ebatäpsete või puudulike andmete parandamist või täiendamist (GDPR artikkel 16). Teil on põhimõtteliselt õigus lasta oma andmed kustutada (GDPR artikkel 17). Õigus andmete kustutamisele ei ole siiski olemas, näiteks kui töötlemine on vajalik õigusliku või lepingulise kohustuse täitmiseks. Teil on õigus nõuda oma andmete töötlemise piiramist, kui teatavad tingimused on täidetud (GDPR artikkel 18). Põhimõtteliselt on teil ka õigus saada teie poolt esitatud andmete edastamist struktureeritud, ühises ja masinloetavas vormis. Õigus andmete ülekantavusele on siiski ainult siis, kui töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul (DSGVO artikkel 20).

3.2 Vastuväide või tühistamine

Kui olete andnud meile nõusoleku oma andmete töötlemiseks (vt allpool kirjelduses vastavaid nõusoleku erijuhtumeid), võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selline tühistamine mõjutab teie isikuandmete töötlemise lubatavust pärast seda, kui olete selle meile deklareerinud.

Kui me lähtume teie isikuandmete töötlemisel huvide tasakaalustatusest, st eelkõige DSGVO artikli 6 lõike 1 punktist f, võite esitada vastuväiteid töötlemise kohta. See on nii eelkõige juhul, kui töötlemine ei ole vajalik lepingu täitmiseks, mida me iga juhtumi puhul kirjeldame allpool esitatud funktsionaalses kirjelduses. Sellise vastuväite esitamisel, mille saate saata punktis 2 sätestatud kontaktandmetele, palume teil esitada põhjused, miks me ei tohiks teie isikuandmeid sellisel viisil töödelda. Me vaatame faktid läbi ja kas lõpetame või kohandame andmete töötlemise või näitame teile meie kaalukaid õiguspäraseid põhjusi, mille alusel me töötlust jätkame.

Loomulikult võite igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele reklaami ja andmeanalüüsi eesmärgil. Palun adresseerige oma vastuväiteid reklaami suhtes punktis 2 nimetatud kontaktandmetele.

3.3 Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Teil on ka õigus esitada kaebus pädevale andmekaitse järelevalveasutusele teie isikuandmete töötlemise kohta.

Austrias on pädev järelevalveasutus Austria andmekaitseasutus.

4. Isikuandmete kogumine meie veebisaidi külastamisel

Veebilehe puhtalt informatiivse kasutamise korral, st kui te ei registreeru ega edasta meile muul viisil teavet, kogume ainult neid isikuandmeid, mida teie veebilehitseja meie serverile edastab. Kui soovite meie veebisaidile ligi pääseda, kogume järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et saaksime teile meie veebisaiti kuvada ning tagada stabiilsus ja turvalisus. Selle õiguslik alus on DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt f:

IP-aadress, päringu kuupäev ja kellaaeg, ajavööndi erinevus Greenwichi keskmisest ajast (GMT), päringu sisu (konkreetne lehekülg), juurdepääsu staatus/HTTP staatuskood, igal juhul edastatud andmete hulk, veebisait, millelt päring pärineb, brauser, operatsioonisüsteem ja selle kasutajaliides, brauseritarkvara keel ja versioon.

5. isikuandmete kogumine meie mobiilirakenduse kasutamisel
5.1. Rakenduspoe operaatori andmetöötlustoimingud.

Mobiilirakenduse allalaadimisel edastatakse App Store’ile vajalikud andmed, st eelkõige kasutajanimi, e-posti aadress ja teie konto kliendinumber, allalaadimise aeg, makseteave ja individuaalse seadme identifitseerimisnumber. Me ei mõjuta seda andmekogumist ja ei vastuta selle eest. Me töötleme andmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik mobiilirakenduse allalaadimiseks teie mobiilseadmesse.

5.2 Andmetöötlustoimingud rakenduste kasutamisel.

Kui kasutate meie rakendusi, kogume järgmisi isikuandmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et me saaksime teile pakkuda meie mobiilirakenduse funktsioone (õiguslik alus on DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt b) ning tagada stabiilsus ja turvalisus (õiguslik alus on DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt f):

IP-aadress
taotluse kuupäev ja kellaaeg
ajavööndi erinevus Greenwichi keskmisest ajast (GMT)
Taotluse sisu (konkreetne lehekülg)
Juurdepääsu staatus/HTTP staatuse kood
Edastatud andmete hulk
Veebisait, millelt päring tuli
Brauser
Operatsioonisüsteem ja selle kasutajaliides
Brauseri tarkvara keel ja versioon.
6. Kontaktide võtmine meiega e-posti või kontaktvormi kaudu

Kui võtate meiega ühendust e-posti või kontaktvormi kaudu, salvestame teie esitatud andmed (teie e-posti aadress, nimi ja vajaduse korral telefoninumber), et vastata teie küsimustele. Kui me küsime meie kontaktvormi kaudu andmeid, mis ei ole meiega kontakteerumiseks vajalikud, oleme need alati märkinud vabatahtlikuks. Seda teavet kasutatakse teie päringu täpsustamiseks ja teie päringu paremaks töötlemiseks. Selle teabe edastamine on selgesõnaliselt vabatahtlik ja teie nõusolekul, art. 6 lg. 1 lit a DSGVO. Kui tegemist on teabega sidekanalite kohta (nt e-posti aadress, telefoninumber), siis nõustute ka sellega, et vajadusel võtame teiega ühendust selle sidekanali kaudu, et vastata teie päringule. Loomulikult võite selle nõusoleku igal ajal tulevikus tagasi võtta.

Pärast andmete säilitamist kustutame selles kontekstis kogutud andmed.

7 Registreerimine ja teenuse kasutamine
7.1 Registreerimine

Teil on võimalus end meie juures registreerida ja luua kliendikonto. Registreerimiseks kogume ja salvestame teilt järgmised andmed:

E-post (kasutajanimi)
Parool

Pärast edukat registreerimist saate isikliku, parooliga kaitstud juurdepääsu. Registreerimine on vabatahtlik, kuid meie teenuste kasutamise eelduseks.

Kui kasutate meie teenust, salvestame lepingu täitmiseks vajalikud andmed. Lisaks salvestame teie poolt vabatahtlikult esitatud andmeid portaali kasutamise ajaks, kui te neid eelnevalt ei kustuta. Õiguslik alus on DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt b ja f.

8. Online-tellimused – kauplus

Kui te esitate meie veebisaidil või rakenduses online-tellimuse, kogume mitmesuguseid andmeid, mis on vajalikud lepingu sõlmimiseks. Õiguslik alus on lepingu sõlmimine ja täitmine vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti b alapunktile b. Andmeid säilitatakse lepingu kehtivuse ajal ja vastavalt õiguslikele kohustustele. Andmete säilitamise õiguslik alus andmete säilitamise õiguslikest kohustustest tulenevalt on art. 6 lg. 1 lit. c DSGVO. Maksete töötlemiseks kasutame erinevaid makseteenuse pakkujaid, kes on alati tuvastatud ja võtavad teie sisestatud andmed otse vastu ning on seega teie makseprotsessiga seoses kogutud isikuandmete vastuvõtjad. Makseteenuse pakkujate kaasamise õiguslik alus on lepingu täitmine vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile b. Salvestamine makse eesmärgil toimub maksetöötluse kestel.

9 Google

Saate registreeruda ja sisse logida ka oma Google’i konto kaudu. Google’i kaudu registreerimisel küsib Google teie nõusolekut jagada meiega teatud andmeid teie Google’i kontolt. See hõlmab teie eesnime, perekonnanime, sugu ja e-posti aadressi, et kontrollida teie identiteeti, samuti linki teie Google’i profiilile ja teie profiilipilti. Need andmed kogub Google ja edastab need meile vastavalt Google’i privaatsuspoliitikale.

Neid andmeid kasutatakse teie konto loomiseks, pakkumiseks ja isikupärastamiseks. Õiguslik alus on DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt b ja f; tehniliselt mittevajalike küpsiste salvestamine põhineb teie nõusolekul (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt a).

10 Küpsiste kasutamine

Kui annate meile nõusoleku küpsiste seadmiseks, salvestatakse teie arvutisse küpsised, kui kasutate meie veebisaiti ja rakendusi. Tehniliselt vajalikke küpsiseid salvestatakse ka ilma teie nõusolekuta. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadme mällu ja mis on seotud teie kasutatava brauseri või rakendusega ning mille kaudu liigub teatud teave küpsise seadnud üksusele. Küpsised ei saa käivitada programme ega edastada teie lõppseadmesse viiruseid. Neid kasutatakse selleks, et muuta veebileht tervikuna kasutajasõbralikumaks ja tõhusamaks, jälgimiseks analüüsi eesmärgil ning need on osaliselt tehniliselt vajalikud meie teenuste osutamiseks. Samuti kasutame küpsiseid teie tuvastamiseks järgmistel külastustel, kui teil on meil konto. Vastasel juhul peate iga külastuse korral uuesti sisse logima.

11. Analüüsiteenused

Meie veebisaitide või rakenduste analüüsimiseks ja optimeerimiseks kasutame erinevaid teenuseid, mida on kirjeldatud allpool. Näiteks saame analüüsida, kui palju kasutajaid külastab meie veebisaiti, milline teave on kõige nõutavam või kuidas kasutajad leiavad pakkumise. Muu hulgas kogume andmeid selle kohta, milliselt veebisaidilt andmesubjekt veebilehele tuli (nn viitajad), milliseid veebisaidi alamlehekülgi külastati või kui tihti ja kui kaua alamlehte vaadati. See aitab meil oma pakkumisi kasutajasõbralikult kujundada ja täiustada. Kogutud andmeid ei kasutata üksikute kasutajate isiklikuks tuvastamiseks. Kogutakse anonüümseid või kõige rohkem pseudonüümseid andmeid. Töötlemise õiguslik alus on artikli 6 lõige 1. 1 lit. f DSGVO; küpsiste seadistamine põhineb teie nõusolekul (DSGVO artikli 6 lõige 1 lit. a).

11.1 Google Analytics

Meie veebisait ja rakendused kasutavad Google Analytics’i, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Kasutamine hõlmab Universal Analytics’i töörežiimi. See võimaldab määrata andmeid, seansse ja interaktsioone mitme seadme lõikes pseudonüümsele kasutajatunnusele ja seega analüüsida kasutaja tegevust erinevates seadmetes.

Google Analytics kasutab küpsiseid, mis võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutamist. Küpsise poolt genereeritud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google’i USAs asuvasse serverisse ja salvestatakse seal. Kui te aktiveerite sellel veebisaidil IP-anonüümsuse, kärbib Google teie IP-aadressi eelnevalt Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google’i USA-s asuvasse serverisse ja lühendatakse seal. Erandjuhtudel, mil isikuandmeid edastatakse USAsse, on Google liitunud ELi-USA andmekaitsesüsteemiga https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Teie brauseri poolt Google Analyticsi raames edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google’i poolt salvestatud andmetega. Google kasutab seda teavet selle veebisaidi operaatori nimel, et hinnata teie veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda veebisaidi operaatorile muid veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega seotud teenuseid. Need eesmärgid on ka meie õigustatud huvi andmetöötluse vastu. Meie poolt saadetud ja küpsiste, kasutajatunnuste (nt kasutajatunnus) või reklaamitunnustega seotud andmed kustutatakse automaatselt 26 kuu möödudes. Andmed, mille säilitamisperiood on lõppenud, kustutatakse automaatselt kord kuus. Lisateavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate aadressil https://www.google.com/analytics/terms/de.html või https://policies.google.com/?hl=de.

Tehniliselt mittevajalike küpsiste säilitamine põhineb teie nõusolekul (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt a). Lisaks saate Google’i poolt küpsiste poolt genereeritud ja teie veebilehe kasutamisega seotud andmete (sh teie IP-aadress) kogumist ning nende andmete töötlemist Google’i poolt takistada, laadides alla ja installides veebilehe https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Opt-out-küpsised takistavad teie andmete kogumist tulevikus selle veebisaidi külastamisel. Et vältida Universal Analyticsi kogumist kõigis seadmetes, saate loobuda sellest kõigis kasutatavates süsteemides. Kui klõpsate siin, siis loobumisküpsis seatakse: Google Analyticsist loobumine. Selle küpsise seadmine põhineb teie nõusolekul (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt a), muu töötlemise õiguslik alus selles kontekstis on artikli 6 lõige 1 punkt a). 1 lit. f) DSGVO.

12. andmete edastamine

Põhimõtteliselt ei edastata teie andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui me oleme selleks seaduslikult kohustatud või kui andmete edastamine on vajalik lepingulise suhte täitmiseks või kui te olete eelnevalt andnud oma andmete edastamiseks selgesõnalise nõusoleku.

Välised teenusepakkujad ja partnerettevõtted, näiteks veebipõhiste maksete pakkujad, saavad teie andmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik teie tellimuse töötlemiseks. Sellistel juhtudel piirdub edastatud andmete ulatus siiski vajaliku miinimumini. Kuivõrd meie teenusepakkujad puutuvad teie isikuandmetega kokku, siis tagame tellimuste töötlemise raames vastavalt DSGVO artikli 28 kohaselt, et nad järgivad samamoodi andmekaitseseaduse sätteid. Palun võtke arvesse ka teenusepakkujate vastavaid andmekaitseteatisi. Vastav teenusepakkuja vastutab kolmandate isikute teenuste sisu eest, kusjuures me kontrollime mõistlikkuse piires, kas teenused vastavad seaduslikele nõuetele.

Peame oluliseks, et teie andmeid töödeldakse ELis / EMPs. Siiski võib juhtuda, et kasutame teenusepakkujaid, kes töötlevad andmeid väljaspool ELi/EMPd. Sellistel juhtudel tagame enne teie isikuandmete edastamist, et vastuvõtja juures on tagatud piisav andmekaitse tase. See tähendab, et ELi standardlepingute või andmekaitse piisavuse otsuse abil saavutatakse ELi standarditega võrreldav andmekaitse tase.

Teenuse osutamiseks edastatakse isikuandmeid järgmistele välistele teenusepakkujatele:

12.1 HERE Global B.V.

See rakendus kasutab HERE Global B.V. ja selle partnerite kaardimaterjale ja teenuseid. Selle käigus edastab rakendus ka teatud teavet. See hõlmab litsentsiandmeid ja andmeid üksikute funktsioonide kasutamise kohta lõppkasutajate poolt. Need andmed ei võimalda siiski teha mingeid järeldusi üksikute lõppkasutajate kohta.

13 Andmete turvalisus

Oleme rakendanud ulatuslikke tehnilisi ja operatiivseid turvameetmeid, et kaitsta teie andmeid juhusliku või tahtliku manipuleerimise, kadumise, hävitamise või volitamata isikute juurdepääsu eest. Meie turvamenetlused vaadatakse korrapäraselt läbi ja kohandatakse vastavalt tehnoloogia arengule.