Stav december 2021

Zhrnutie

Aplikácia CargoTour sa snaží v čo najväčšej miere vyhnúť zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov. Nie je však možné sa bez nej úplne zaobísť:

Ako navigačná aplikácia spracúvame informácie o polohe na poskytovanie navigačných služieb. Na tento účel používame mapy a SDK od spoločnosti Here, ktoré vyhodnocujú používanie aj v anonymizovanej podobe (ale bez údajov o polohe).

Na aktiváciu používateľských účtov potrebujeme e-mailovú adresu. Správa účtu sa vykonáva prostredníctvom služby Google Firebase. V tomto procese sa účtu pridelí aj náhodne vygenerované ID, ktoré samo o sebe neumožňuje vyvodiť žiadne závery o osobe, ktorá sa za ním skrýva. Vo všetkých ostatných oblastiach aplikácie sa na identifikáciu účtu používa len toto ID.

To platí aj pre spracovanie platieb za predplatné. To sa uskutočňuje prostredníctvom vlastného platobného systému spoločnosti Google pre aplikácie systému Android. Nemáme prístup k údajom o platbách ani k podobným údajom.

Na analýzu používania aplikácie používame službu Google Analytics pre Firebase. Pri prenose údajov o používaní sa IP adresa pred odoslaním spoločnosti Google anonymizuje.

Pokiaľ ide o služby tretích strán, inak používame iba Firebase pre cloudové databázy a RevenueCat na uľahčenie integrácie platieb. Tieto služby dostanú iba náhodne vygenerované ID účtu na priradenie údajov k príslušným účtom.

A čo je dôležité, nezhromažďujeme žiadne iné osobné údaje ani ich nezdieľame s reklamnými sieťami alebo podobnými poskytovateľmi služieb.

 

Úplné zásady ochrany osobných údajov

Nižšie sú uvedené informácie o tom, ako zhromažďujeme osobné údaje, keď používate naše webové stránky a aplikácie. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa môžu vzťahovať na vás osobne, napr. meno, adresa, e-mailové adresy, správanie používateľa. Prijali sme rozsiahle technické a prevádzkové opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa pravidelne prehodnocujú a prispôsobujú technologickému pokroku.

1. osoba zodpovedná za spracovanie údajov
Zodpovedná osoba podľa článku 4 ods. 7 Základné nariadenie EÚ o ochrane údajov (DSGVO):

Stefan Tiess

Wesertrasse 44D, 10247 Berlín, Nemecko

Telefón: +49 151 172 36 755

E-mail: info@cargotourapp.com

 

2. ako kontaktovať úradníka pre ochranu údajov
Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať na adrese info@stefantiess.de alebo poštou na adrese.

Stefan Tiess

Weser Street 44D

10247 Berlín

 

3. vaše práva
V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú, máte tieto práva:

3.1 Všeobecné práva
Radi by sme vás informovali, že máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje spracúvame. Právo na prístup zahŕňa aj právo získať kópiu údajov za predpokladu, že tým nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb (článok 15 GDPR). Máte právo požiadať o opravu alebo doplnenie nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa vás týkajú (článok 16 GDPR). V zásade máte právo na vymazanie svojich údajov (článok 17 GDPR). Právo na vymazanie však neexistuje, napríklad ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej alebo zmluvnej povinnosti. Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov, ak sú splnené určité podmienky (článok 18 GDPR). V zásade máte tiež právo na prenos údajov, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na prenosnosť údajov však existuje len vtedy, ak je spracovanie založené na vašom súhlase alebo na zmluve (článok 20 DSGVO).

3.2 Námietka alebo odvolanie
Ak ste nám udelili súhlas na spracovanie vašich údajov (pozri príslušné osobitné prípady súhlasu v popise nižšie), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie bude mať vplyv na prípustnosť spracovania vašich osobných údajov po tom, ako ste nám ich oznámili.

Pokiaľ spracovanie vašich osobných údajov zakladáme na rovnováhe záujmov, t. j. najmä na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO, môžete proti spracovaniu namietať. To platí najmä vtedy, ak spracúvanie nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, čo je v každom prípade uvedené v popise funkcií nižšie. Pri uplatnení takejto námietky, ktorú môžete zaslať na kontaktné údaje uvedené v oddiele 2, vás požiadame, aby ste uviedli dôvody, prečo by sme nemali spracúvať vaše osobné údaje takýmto spôsobom. Preskúmame tieto skutočnosti a buď zastavíme alebo upravíme spracúvanie údajov, alebo vám preukážeme naše presvedčivé oprávnené dôvody, na základe ktorých budeme v spracúvaní pokračovať.

Samozrejme môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely reklamy a analýzy údajov. Svoju námietku voči reklame adresujte na kontaktné údaje uvedené v časti 2.

3.3 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Máte tiež právo podať sťažnosť na naše spracovanie vašich osobných údajov príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov.

V Rakúsku je príslušným dozorným orgánom Rakúsky úrad na ochranu údajov.

4. zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky
V prípade čisto informačného používania webovej stránky, t. j. ak sa neregistrujete ani nám inak neposkytujete informácie, zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré váš prehliadač prenesie na náš server. Ak chcete získať prístup na našu webovú lokalitu, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme vám mohli zobraziť našu webovú lokalitu a zabezpečiť jej stabilitu a bezpečnosť. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO:

IP adresa, dátum a čas požiadavky, rozdiel časového pásma a greenwichského času (GMT), obsah požiadavky (konkrétna stránka), stav prístupu/stavový kód HTTP, množstvo prenesených údajov v každom prípade, webová stránka, z ktorej požiadavka pochádza, prehliadač, operačný systém a jeho rozhranie, jazyk a verzia softvéru prehliadača.

5. zhromažďovanie osobných údajov pri používaní našej mobilnej aplikácie
5.1 Operácie spracovania údajov prevádzkovateľa obchodu s aplikáciami.
Pri sťahovaní mobilnej aplikácie sa do App Store prenášajú požadované informácie, t. j. najmä meno používateľa, e-mailová adresa a zákaznícke číslo vášho účtu, čas stiahnutia, informácie o platbe a identifikačné číslo jednotlivého zariadenia. Na tento zber údajov nemáme žiadny vplyv a nie sme zaň zodpovední. Údaje spracúvame len v rozsahu potrebnom na stiahnutie mobilnej aplikácie do vášho mobilného zariadenia.

5.2 Operácie spracovania údajov pri používaní aplikácií.
Keď používate naše aplikácie, zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme vám mohli ponúknuť funkcie našej mobilnej aplikácie (právny základ je článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO) a zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť (právny základ je článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO):

IP adresa
Dátum a čas podania žiadosti
Rozdiel časových pásiem oproti greenwichskému času (GMT)
Obsah žiadosti (konkrétna stránka)
Stav prístupu/stavový kód HTTP
Množstvo prenesených údajov
Webové sídlo, z ktorého žiadosť prišla
Prehliadač
Operačný systém a jeho rozhranie
Jazyk a verzia softvéru prehliadača.
6. kontaktovať nás e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára
Ak nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, údaje, ktoré nám poskytnete (vaša e-mailová adresa, vaše meno a prípadne telefónne číslo), uložíme, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Pokiaľ prostredníctvom nášho kontaktného formulára požadujeme údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na kontaktovanie nás, vždy sme ich označili ako nepovinné. Tieto informácie sa používajú na spresnenie vašej žiadosti a na zlepšenie spracovania vašej žiadosti. Odosielanie týchto informácií je výslovne dobrovoľné a s vaším súhlasom, čl. 6 ods. 1 zapálil DSGVO. Pokiaľ ide o informácie o komunikačných kanáloch (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo), súhlasíte aj s tým, aby sme vás v prípade potreby kontaktovali prostredníctvom tohto komunikačného kanála s cieľom odpovedať na vašu požiadavku. Samozrejme, tento súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať.

Údaje zhromaždené v tejto súvislosti po ich uložení vymažeme.

7 Registrácia a používanie služieb
7.1 Registrácia
Máte možnosť zaregistrovať sa u nás a vytvoriť si zákaznícke konto. Pri registrácii od vás zhromažďujeme a ukladáme tieto údaje:

E-mail (používateľské meno)
Heslo
Po úspešnej registrácii získate osobný prístup chránený heslom. Registrácia je dobrovoľná, ale je nevyhnutnou podmienkou na využívanie našich služieb.

Ak využívate naše služby, uchovávame vaše údaje potrebné na plnenie zmluvy. Okrem toho uchovávame údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, po dobu používania portálu, pokiaľ ich predtým nevymažete. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) a f) DSGVO.

8. online objednávky – obchod
Pri zadávaní online objednávky na našej webovej lokalite alebo v aplikácii zhromažďujeme rôzne údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy. Právnym základom je uzavretie a plnenie zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Údaje sa uchovávajú počas trvania zmluvy a v súlade so zákonnými povinnosťami. Právnym základom pre uchovávanie údajov z dôvodu zákonnej povinnosti uchovávať údaje je článok 6 ods. 1 písm. c DSGVO. Na spracovanie platieb využívame rôznych poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú vždy identifikovaní a prijímajú vaše vstupy priamo, a sú teda príjemcami vašich osobných údajov zhromaždených v súvislosti s platobným procesom. Právnym základom zapojenia poskytovateľov platobných služieb je plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Ukladanie na účely platby sa uskutočňuje počas trvania spracovania platby.

9 Google
Zaregistrovať a prihlásiť sa môžete aj prostredníctvom svojho konta Google. Keď sa zaregistrujete prostredníctvom služby Google, spoločnosť Google vás požiada o súhlas so zdieľaním určitých údajov z vášho účtu Google s nami. Obsahuje vaše meno, priezvisko, pohlavie a e-mailovú adresu na overenie vašej totožnosti, ako aj prepojenie na váš profil Google a profilovú fotografiu. Tieto údaje zhromažďuje spoločnosť Google a zasiela nám ich v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Tieto údaje sa používajú na nastavenie, poskytovanie a prispôsobenie vášho účtu. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) a f) DSGVO; ukladanie technicky nepotrebných súborov cookie v tejto súvislosti je založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) DSGVO).

10 Používanie súborov cookie
Ak nám dáte súhlas s nastavením súborov cookie, budú sa pri používaní našej webovej lokality a našich aplikácií ukladať do vášho počítača. Technicky nevyhnutné súbory cookie sa ukladajú aj bez vášho súhlasu. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vášho zariadenia a sú spojené s prehliadačom alebo aplikáciou, ktorú používate, a prostredníctvom ktorých prúdia určité informácie k subjektu, ktorý súbor cookie nastavil. Súbory cookie nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy do vášho koncového zariadenia. Používajú sa na to, aby bola webová stránka ako celok užívateľsky prívetivejšia a efektívnejšia, na sledovanie na účely analýzy a sú čiastočne technicky nevyhnutné na poskytovanie našich služieb. Súbory cookie používame aj na vašu identifikáciu pri ďalších návštevách, ak máte u nás účet. V opačnom prípade by ste sa museli pri každej návšteve prihlásiť znova.

11. analytické služby
Na účely analýzy a optimalizácie našich webových stránok alebo aplikácií využívame rôzne služby, ktoré sú opísané nižšie. Môžeme napríklad analyzovať, koľko používateľov navštevuje naše webové stránky, ktoré informácie sú najžiadanejšie alebo ako používatelia nachádzajú ponuku. Okrem iného zhromažďujeme údaje o tom, z ktorej webovej stránky prišla dotknutá osoba na webovú stránku (tzv. referrers), ktoré podstránky webovej stránky boli vyvolané alebo ako často a ako dlho bola podstránka prezeraná. To nám pomáha navrhovať a zlepšovať naše ponuky spôsobom, ktorý je pre používateľa prívetivý. Zozbierané údaje sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu jednotlivých používateľov. Zhromažďujú sa anonymné alebo nanajvýš pseudonymné údaje. Právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO; nastavenie súborov cookie v tejto súvislosti je založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO).

11.1 Služba Google Analytics
Naše webové stránky a aplikácie používajú službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). To umožňuje priradiť údaje, relácie a interakcie vo viacerých zariadeniach k pseudonymnému identifikátoru používateľa, a tak analyzovať aktivity používateľa v rôznych zariadeniach.

Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality, ktoré generuje súbor cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Aktiváciou anonymizácie IP na tejto webovej stránke však spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Vo výnimočných prípadoch, keď sa osobné údaje prenášajú do USA, sa spoločnosť Google podriadila Štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. V týchto účeloch spočíva aj náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov. Nami odoslané údaje spojené so súbormi cookie, ID používateľa (napr. ID používateľa) alebo reklamnými ID sa po 26 mesiacoch automaticky vymažú. Údaje, ktorých doba uchovávania sa dosiahla, sa automaticky vymažú raz za mesiac. Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo https://policies.google.com/?hl=de.

Ukladanie technicky nepotrebných súborov cookie v tejto súvislosti je založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) pre spoločnosť Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou stránky https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Súbory cookie s možnosťou odhlásenia zabraňujú budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej lokality. Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu údajov službou Universal Analytics vo všetkých zariadeniach, môžete sa odhlásiť vo všetkých používaných systémoch. Ak kliknete sem, nastaví sa súbor cookie na odhlásenie: Odhlásenie zo služby Google Analytics. Nastavenie tohto súboru cookie je založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO), právnym základom pre ďalšie spracovanie v tejto súvislosti je článok 6 ods. 1 písm. f) DSGVO.

12. prenos údajov
Vaše údaje sa zásadne neposkytujú tretím stranám, pokiaľ k tomu nie sme právne zaviazaní alebo pokiaľ nie je poskytnutie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu, alebo pokiaľ ste predtým výslovne nesúhlasili s poskytnutím vašich údajov.

Externí poskytovatelia služieb a partnerské spoločnosti, ako napríklad poskytovatelia online platieb, dostávajú vaše údaje len v rozsahu potrebnom na spracovanie vašej objednávky. V týchto prípadoch je však rozsah prenášaných údajov obmedzený na nevyhnutné minimum. Pokiaľ naši poskytovatelia služieb prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, zabezpečujeme v rámci spracovania objednávok podľa článku 28 DSGVO, aby rovnakým spôsobom dodržiavali ustanovenia zákona o ochrane údajov. Vezmite prosím na vedomie aj príslušné oznámenia poskytovateľov o ochrane údajov. Za obsah služieb tretích strán zodpovedá príslušný poskytovateľ, pričom v rámci možností kontrolujeme, či služby spĺňajú zákonné požiadavky.

Prikladáme veľký význam spracovaniu vašich údajov v rámci EÚ/EHP. Môže sa však stať, že budeme využívať poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú údaje mimo EÚ/EHP. V týchto prípadoch zabezpečíme, aby bola u príjemcu pred prenosom vašich osobných údajov zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov. To znamená, že úroveň ochrany údajov porovnateľná s normami v EÚ sa dosahuje prostredníctvom štandardných zmlúv EÚ alebo rozhodnutia o primeranosti.

Na účely poskytovania služby sa osobné údaje prenášajú týmto externým poskytovateľom služieb:

12.1 HERE Global B.V.
Táto aplikácia poskytuje licenciu na mapové podklady a služby spoločnosti HERE Global B.V. a jej partnerov. V priebehu tohto procesu sa prostredníctvom aplikácie prenášajú aj určité informácie. Patria sem údaje o licenciách a údaje o používaní jednotlivých funkcií koncovými používateľmi. Tieto údaje však neumožňujú vyvodiť závery o jednotlivých koncových používateľoch.

13 Bezpečnosť údajov
Zaviedli sme rozsiahle technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné postupy sa pravidelne prehodnocujú a prispôsobujú technologickému pokroku.