Status december 2021

Sammanfattning

CargoTour-appen försöker undvika att samla in och behandla personuppgifter i så stor utsträckning som möjligt. Det är dock inte möjligt att helt avstå från det:

Som navigationsapp behandlar vi platsinformation för att tillhandahålla navigationstjänsten. För detta ändamål använder vi kartor och SDK:er från Here, som också utvärderar användningen i anonymiserad form (men utan lokaliseringsuppgifter).

För att aktivera användarkonton kräver vi en e-postadress. Kontohanteringen sker via Google Firebase. I samband med detta tilldelas kontot också ett slumpmässigt genererat ID, som i sig inte gör det möjligt att dra några slutsatser om personen bakom det. I alla andra delar av appen är det endast detta ID som används för att identifiera kontot.

Detta gäller även för betalningshantering av prenumerationer. Detta hanteras via Googles eget betalningssystem för Android-appar. Vi får inte tillgång till betalningsuppgifter eller liknande.

För att analysera användningen av appen använder vi Google Analytics for Firebase. När användningsdata överförs anonymiseras IP:n innan den skickas till Google.

När det gäller tjänster från tredje part använder vi i övrigt endast Firebase för molndatabaser och RevenueCat för att underlätta betalningsintegration. Dessa tjänster får endast det slumpmässigt genererade konto-ID:t för att koppla data till respektive konto.

Och viktigt är att vi inte samlar in några andra personuppgifter eller delar uppgifter med annonsnätverk eller liknande tjänsteleverantörer.

Fullständig integritetspolicy

Nedan följer information om hur vi samlar in personuppgifter när du använder vår webbplats och våra appar. Personuppgifter är alla uppgifter som kan relateras till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende. Vi har vidtagit omfattande tekniska och operativa försiktighetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst för obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder ses regelbundet över och anpassas till den tekniska utvecklingen.

1. Ansvarig för databehandlingen

Ansvarig person enligt artikel 4.7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (DSGVO):

Stefan Tiess
Wesertrasse 44D, 10247 Berlin, Tyskland
Telefon: +49 151 172 36 755

E-post: info@cargotourapp.com

2. Hur du kontaktar dataskyddsombudet

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på info@stefantiess.de eller per post på följande adress.

Stefan Tiess
Weser Street 44D
10247 Berlin

3. dina rättigheter

Du har följande rättigheter när det gäller personuppgifter som rör dig:

3.1 Allmänna rättigheter

Vi vill informera dig om att du har rätt att när som helst begära information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss. Rätten till tillgång omfattar även rätten att få en kopia av uppgifterna, förutsatt att detta inte inverkar negativt på andra personers rättigheter och friheter (artikel 15 GDPR). Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig rättas eller kompletteras (art. 16 GDPR). I princip har du rätt att få dina uppgifter raderade (artikel 17 i GDPR). Rätten till radering finns dock inte, till exempel i den mån behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig eller avtalsmässig förpliktelse. Du har rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas om vissa villkor är uppfyllda (artikel 18 i GDPR). I princip har du också rätt att få överföringen av de uppgifter som du har lämnat i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Rätten till dataportabilitet finns dock endast om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal (artikel 20 i DSGVO).

3.2 Invändning eller återkallelse

Om du har gett oss samtycke till att behandla dina uppgifter (se respektive specialfall av samtycke i beskrivningen nedan) kan du när som helst återkalla detta samtycke. En sådan återkallelse kommer att påverka tillåtligheten att behandla dina personuppgifter efter att du har förklarat det för oss.

I den mån vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning, dvs. i synnerhet på artikel 6.1 lit. f DSGVO, kan du invända mot behandlingen. Detta gäller i synnerhet om behandlingen inte är nödvändig för att fullgöra ett avtal, vilket vi i varje enskilt fall anger i den funktionella beskrivningen nedan. Vid utövandet av en sådan invändning, som du kan skicka till kontaktuppgifterna i avsnitt 2, kommer vi att be dig att ange skälen till varför vi inte bör behandla dina personuppgifter på det sätt som vi har gjort. Vi kommer att granska fakta och antingen stoppa eller justera databehandlingen eller visa dig våra tvingande legitima skäl på grundval av vilka vi kommer att fortsätta behandlingen.

Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys. Vänligen rikta din invändning mot reklam till de kontaktuppgifter som nämns i avsnitt 2.

3.3 Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har också rätt att klaga till en behörig tillsynsmyndighet för dataskydd om vår behandling av dina personuppgifter.

I Österrike är den behöriga tillsynsmyndigheten den österrikiska dataskyddsmyndigheten.

4. Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats.

Vid en rent informativ användning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill komma åt vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att garantera stabilitet och säkerhet. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 lit. f i DSGVO:

IP-adress, datum och tid för begäran, tidszonskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT), innehåll i begäran (specifik sida), åtkomststatus/HTTP-statuskod, mängd överförda uppgifter i varje enskilt fall, webbplats från vilken begäran kommer, webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version av webbläsarprogramvaran.

5. Insamling av personuppgifter vid användning av vår mobilapp.
5.1 Databehandlingsverksamhet av appbutiksoperatören.

Vid nedladdning av mobilappen överförs de nödvändiga uppgifterna till App Store, dvs. i synnerhet användarnamn, e-postadress och kundnummer för ditt konto, tidpunkt för nedladdning, betalningsinformation och det individuella enhetens identifikationsnummer. Vi har inget inflytande över denna datainsamling och är inte ansvariga för den. Vi behandlar uppgifterna endast i den mån de är nödvändiga för att ladda ner mobilappen till din mobila enhet.

5.2 Databehandlingsåtgärder när du använder apparna.

När du använder våra appar samlar vi in följande personuppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda dig funktionerna i vår mobilapp (rättslig grund är art. 6 (1) lit. b DSGVO) och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättslig grund är art. 6 (1) lit. f DSGVO):

IP-adress
Datum och tid för begäran
Skillnad mellan tidszon och Greenwich Mean Time (GMT).
Förfrågningens innehåll (specifik sida)
Tillgångsstatus/HTTP-statuskod
Mängd överförda data
Webbplats från vilken begäran kom
Webbläsare
Operativsystem och dess gränssnitt
Språk och version av webbläsarens programvara.
6. Kontakta oss via e-post eller kontaktformulär.

Om du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär kommer de uppgifter du lämnar (din e-postadress, ditt namn och i förekommande fall ditt telefonnummer) att lagras av oss för att kunna besvara dina frågor. I den mån vi via vårt kontaktformulär begär uppgifter som inte är nödvändiga för att kontakta oss har vi alltid markerat detta som frivilligt. Denna information används för att specificera din förfrågan och för att förbättra behandlingen av din förfrågan. Överföringen av denna information sker uttryckligen på frivillig basis och med ditt samtycke, Art. 6 para. 1 lit a DSGVO. I den mån det rör sig om information om kommunikationskanaler (t.ex. e-postadress, telefonnummer) samtycker du också till att vi vid behov kontaktar dig via denna kommunikationskanal för att besvara din förfrågan. Naturligtvis kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden.

Vi raderar de uppgifter som samlats in i detta sammanhang efter att uppgifterna har lagrats.

7 Registrering och användning av tjänster
7.1 Registrering

Du har möjlighet att registrera dig hos oss och skapa ett kundkonto. För registreringen samlar vi in och lagrar följande uppgifter från dig:

E-post (användarnamn)
Lösenord

Efter godkänd registrering får du en personlig, lösenordsskyddad åtkomst. Registreringen är frivillig, men en förutsättning för att kunna använda våra tjänster.

Om du använder vår tjänst lagrar vi dina uppgifter som krävs för att fullgöra avtalet. Dessutom lagrar vi de uppgifter som du frivilligt lämnar under den tid du använder portalen, om du inte raderar dem i förväg. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 b och f i DSGVO.

8. Onlinebeställningar – butik

När du gör en onlinebeställning på vår webbplats eller i appen samlar vi in olika uppgifter som är nödvändiga för att ingå avtalet. Den rättsliga grunden är ingående och fullgörande av ett avtal i enlighet med art. 6.1 b DSGVO. Uppgifterna lagras under avtalets giltighetstid och i enlighet med de rättsliga skyldigheterna. Den rättsliga grunden för lagring av uppgifter på grund av rättsliga skyldigheter att lagra uppgifter är Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO. För betalningshantering använder vi olika betaltjänstleverantörer som alltid är identifierade och tar emot din insats direkt och är därmed mottagare av dina personuppgifter som samlas in i samband med betalningsprocessen. Den rättsliga grunden för inblandningen av betaltjänstleverantörer är fullgörandet av avtalet i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. Lagring för betalningsändamål sker under den tid som betalningsförfarandet pågår.

9 Google

Du kan också registrera dig och logga in via ditt Google-konto. När du registrerar dig via Google kommer Google att be om ditt samtycke till att dela vissa uppgifter från ditt Google-konto med oss. Detta inkluderar ditt förnamn, efternamn, kön och e-postadress för att verifiera din identitet, samt en länk till din Google-profil och din profilbild. Dessa uppgifter samlas in av Google och överförs till oss i enlighet med Googles sekretesspolicy.

Dessa uppgifter används för att inrätta, tillhandahålla och anpassa ditt konto. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 b och f i DSGVO; lagringen av tekniskt onödiga cookies i detta sammanhang bygger på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO).

10 Användning av cookies

Om du ger oss ditt samtycke till att ställa in cookies kommer cookies att lagras på din dator när du använder vår webbplats och våra appar. Tekniskt nödvändiga cookies lagras även utan ditt samtycke. Cookies är små textfiler som lagras i minnet på din enhet och är kopplade till den webbläsare eller app du använder och genom vilka viss information flödar till den enhet som sätter cookien. Cookies kan inte exekvera program eller överföra virus till din slutenhet. De används för att göra webbplatsen som helhet mer användarvänlig och effektiv, spårning för analysändamål och är delvis tekniskt nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster. Vi använder också cookies för att identifiera dig vid senare besök om du har ett konto hos oss. Annars skulle du behöva logga in igen vid varje besök.

11. analystjänster

För att analysera och optimera våra webbplatser eller våra appar använder vi olika tjänster som beskrivs nedan. Vi kan till exempel analysera hur många användare som besöker vår webbplats, vilken information som är mest efterfrågad eller hur användarna hittar erbjudandet. Vi samlar bland annat in uppgifter om vilken webbplats en registrerad person kom till en webbplats från (s.k. hänvisare), vilka undersidor på webbplatsen som anropades eller hur ofta och hur länge en undersida visades. Detta hjälper oss att utforma och förbättra våra erbjudanden på ett användarvänligt sätt. De insamlade uppgifterna används inte för att identifiera enskilda användare personligen. Anonyma eller högst pseudonyma uppgifter samlas in. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 pkt. 1 lit. f DSGVO; inställningen av cookies i detta sammanhang bygger på ditt samtycke (art. 6 par. 1 lit. a DSGVO).

11.1 Google Analytics

Vår webbplats och våra appar använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Användningen omfattar driftläget Universal Analytics. Detta gör det möjligt att tilldela data, sessioner och interaktioner över flera enheter till ett pseudonymt användar-ID och därmed analysera en användares aktiviteter över enheterna.

Google Analytics använder cookies som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om du aktiverar IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress dock att förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. För de undantagsfall då personuppgifter överförs till USA har Google anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter som lagras av Google. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsens aktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Vårt legitima intresse av databehandling ligger också i dessa syften. De uppgifter som skickas av oss och som är kopplade till cookies, användar-ID (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID raderas automatiskt efter 26 månader. Uppgifter vars lagringstid har uppnåtts raderas automatiskt en gång i månaden. Ytterligare information om användarvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://policies.google.com/?hl=de.

Lagringen av tekniskt onödiga cookies i detta sammanhang grundar sig på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. För att förhindra att Universal Analytics samlar in uppgifter på olika enheter kan du välja bort dem på alla system som används. Om du klickar här kommer opt-out-cookien att ställas in: Google Analytics opt-out. Inställningen av denna cookie bygger på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO), den rättsliga grunden för annan behandling i detta sammanhang är artikel 6.1 a DSGVO. 1 lit. f) DSGVO.

12. dataöverföring

I princip kommer dina uppgifter inte att överföras till tredje part, såvida vi inte är juridiskt skyldiga att göra det, eller om överföringen av uppgifterna är nödvändig för att fullgöra avtalsförhållandet, eller om du tidigare uttryckligen har samtyckt till överföringen av dina uppgifter.

Externa tjänsteleverantörer och partnerföretag, t.ex. leverantörer av onlinebetalningar, får endast dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att behandla din beställning. I dessa fall är dock omfattningen av de överförda uppgifterna begränsad till det nödvändiga minimum. I den mån våra tjänsteleverantörer kommer i kontakt med dina personuppgifter, säkerställer vi inom ramen för orderbehandling enligt artikel 28 DSGVO att de på samma sätt följer bestämmelserna i dataskyddslagen. Observera även leverantörernas respektive dataskyddsföreskrifter. Respektive leverantör ansvarar för innehållet i tredjepartstjänsterna, varvid vi inom rimliga gränser kontrollerar om tjänsterna uppfyller de rättsliga kraven.

Vi fäster vikt vid att dina uppgifter behandlas inom EU/EES. Det kan dock hända att vi använder tjänsteleverantörer som behandlar uppgifter utanför EU/EES. I dessa fall ser vi till att en adekvat dataskyddsnivå upprättas hos mottagaren innan vi överför dina personuppgifter. Detta innebär att en dataskyddsnivå som är jämförbar med standarderna inom EU uppnås via EU:s standardavtal eller ett beslut om adekvat skyddsnivå.

För tillhandahållandet av tjänsten överförs personuppgifter till följande externa tjänsteleverantörer:

12.1 HERE Global B.V.

Denna app licensierar kartmaterial och tjänster från HERE Global B.V. och dess samarbetspartners. I processen överförs även viss information av appen. Detta inkluderar licensuppgifter och uppgifter om slutanvändarnas användning av enskilda funktioner. Dessa uppgifter gör det dock inte möjligt att dra några slutsatser om enskilda slutanvändare.

13 Datasäkerhet

Vi har genomfört omfattande tekniska och operativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Våra säkerhetsförfaranden ses regelbundet över och anpassas till den tekniska utvecklingen.