Основни условия за ползване

CargoTour предлага своите услуги според най-добрите си познания и убеждения. Това обаче не ви освобождава от отговорността да шофирате безопасно и в съответствие със закона. Въпреки това, използвайки приложението, вие приемате следните основни условия:

Предимство на пътните знаци: Пътните знаци в приложението в никакъв случай не заменят или ограничават валидността на пътните знаци по пътя. Ако пътните знаци на пътя се различават от указанията в приложението, реалните пътни знаци винаги имат предимство пред знаците в приложението.

Отговорно шофиране: Винаги шофирайте с необходимото внимание с оглед на текущите пътни, метеорологични и пътнотранспортни условия в съответствие с приложимите правила и закони. С използването на приложението вие потвърждавате, че отговорността за безопасното и съобразено с правилата участие в движението е изцяло ваша. Не поемаме никаква отговорност за поведението ви на пътя.

Актуалност на данните: Въпреки че картата и данните за трафика се актуализират редовно, действителният трафик по пътищата подлежи на постоянни промени. Поради това не гарантираме точността или пълнотата на информацията.

Онлайн актуализации: Въпреки че това приложение предоставя отделни функции за офлайн използване, за правилния и пълен набор от функции е необходима интернет връзка. Дори по време на навигация данните се обменят постоянно между вашето устройство и нашите сървъри, освен ако не е технически забранено от вас. Отговорността за наличието на интернет връзка и свързаните с нея разходи е изцяло ваша. Разходите, свързани с това, се поемат изцяло от вас.

Материал за картата от Here: Това приложение лицензира софтуер и карти от HERE Global B.V. и нейните бизнес партньори. Ние не носим отговорност за точността или наличността на съдържанието и услугите на нашите лицензодатели. Всяко използване, съхраняване или възпроизвеждане на съдържанието и софтуерните услуги извън това приложение изисква изричното съгласие на HERE Global B.V.Съдържанието на HERE се лицензира на принципа “както е”. Нито ние, нито HERE даваме каквато и да било гаранция или поемаме каквато и да било отговорност за точността, пълнотата или наличността на Съдържанието.

§ 1 Валидност на ОУ, изменение на ОУ

1.1 CargoTour, представлявано от Stefan Tieß Warthestraße 55, 12051 Berlin (“Ние”), е мобилно приложение (“Приложение”), което може да бъде използвано от Вас като потребител (“Потребител”).

Услугите и изпълненията, предоставяни в рамките на приложението, се предоставят изключително въз основа на настоящите общи условия (“ОУ”). Тези ОУ се публикуват за мобилните приложения по време на процеса на поръчка на съответното приложение, както и на уебстраниците на приложението. Те могат да бъдат разгледани там по всяко време и да бъдат разпечатани.

1.2 С приемането на ОУП ние сключваме лицензионно споразумение с вас. Когато регистрирате профила си, вие като потребител приемате Общите условия за нашите услуги, като поставяте отметка “Приемам Общите условия” и натискате бутона за регистрация.

1.3 Имаме право да правим промени в ОУ и другите условия с действие за в бъдеще. Ние ще правим тези промени само по основателни причини, по-специално поради нови технически разработки, разширения на нашите услуги, промени в законодателството или съдебната практика или други равностойни причини. Ако промяната нарушава значително договорното равновесие между нас и вас, тя няма да бъде извършена. Освен това промените изискват вашето съгласие. Като потребител се съгласявате да бъдете информирани за промените в ОУ по електронна поща на последния предоставен от вас адрес на електронна поща. Те се считат за одобрени, ако не възразите писмено или в текстова форма (например по електронна поща или факс) в рамките на 8 седмици от получаването им (“период на възражение”). Ще посочим това обстоятелство отделно в уведомлението за промяна. Като потребител ви препоръчваме да изпратите възражението си до нас в писмен вид или по електронна поща с цел запазване на доказателства. В последния случай е препоръчително да посочите името на приложението и вашето име в реда на темата.

1.4 Ако Вие като потребител не възразите срещу изменените ОУ в рамките на срока за възражения или ако продължите да използвате Игрите въпреки получаването на известието за изменение, изменените или допълнителните ОУ влизат в сила по отношение на Вас.

Ако вие като потребител възразите в рамките на срока, имате право, както и ние, да прекратите лицензионния договор или договора за премиум лиценз в съответствие с § 10 от настоящите ОУ и да изтриете акаунта след изтичане на срока за предизвестие. Всички такси за услуги, платени предварително за периода на прекратяване, ще ви бъдат възстановени пропорционално. В уведомлението за промените изрично ще посочим възможността за възражение и прекратяване, срока на предизвестие и правните последици, по-специално по отношение на липсата на възражение.

§ 2 Сключване на договор, договор за свободна лицензия

2.1 Като потребител можете да сключите договор с нас за безплатно използване на приложенията (“лицензионно споразумение”). Вие нямате претенции за лицензионно споразумение, нито претенции за използване на Услугите или Премиум услугите. Лицензионното споразумение може да бъде прекратено от нас и от вас по всяко време без причина, а Услугите могат да бъдат прекратени по всяко време без причина.

2.2 Предлагаме нашите Приложения само на лица, които са навършили 16 години. Лица в по-млада възраст не могат да използват нашите Приложения.

2.3 Лицензионното споразумение за безплатно ползване на услугите влиза в сила с получаването на данните от попълнения от Вас и изпратен до нас регистрационен формуляр, с активирането на акаунта от наша страна и с приемането от Ваша страна на настоящите ОУ в съответствие с § 1.2. Лицензионното споразумение е безплатно.

2.4 В допълнение към договора за безплатен лиценз, посочен в точка 2.3, предлагаме платени услуги срещу заплащане (“Премиум услуги”). Като потребител имате право на избор дали да използвате тези услуги, или не. Преди да използвате тези услуги, ще бъдете информирани за задължението си да платите чрез ясно обозначение и трябва изрично да потвърдите използването им. Допълнителни подробности и информация за Премиум услугите, по-специално за сключването на договора, за описанието на съответните Премиум услуги, за таксата и за политиката за анулиране, са регламентирани в § 8, раздел “Споразумение за Премиум лиценз”.

2.5 Лицензионните споразумения се сключват със Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 като договорен партньор. Допълнителна информация за нас, и по-специално нашите данни за контакт (факс, електронна поща), можете да намерите в раздел “Отпечатък” на нашите уебсайтове.

§ 3 Мобилни приложения

3.1 Приложенията се предлагат за безплатно изтегляне като мобилни приложения чрез различни доставчици (напр. Amazon чрез App Store и Google чрез Google Play Store) (“Магазини”). Като Потребител можете да използвате Мобилните приложения, като изтеглите съответното Мобилно приложение от Магазин на Вашето крайно устройство.

3.2 Лицензионното споразумение за безплатно използване на Мобилното приложение се сключва с изтеглянето на Мобилното приложение на Вашето крайно устройство и с приемането на настоящите ОУ в съответствие с § 1.2.

3.3 В допълнение към договора за безплатен лиценз, посочен в точка 3.2, като Потребител можете също така да закупите премиум услуги в съответния магазин за мобилни приложения (т.нар. покупки в приложението). Имате възможност да избирате дали да правите покупки в приложението, или не. Ще бъдете информирани за задължението си да платите чрез ясно обозначение и трябва изрично да потвърдите използването, като кликнете върху полето “Купи” или подобно.

3.4 В допълнение към условията за ползване на магазините, настоящите ОУ се прилагат за използването на премиум услуги, за които се заплаща такса. Допълнителни подробности и информация за Премиум услугите, по-специално за сключването на договора, описанието на съответните Премиум услуги, таксата и политиката за анулиране, са регламентирани в § 7 в “Споразумение за Премиум лиценз”.

3.5 Лицензионните споразумения се сключват със Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 като договорен партньор, а не със съответните Магазини. Само ние, а не Магазините, носим отговорност за лицензираното Мобилно приложение и неговото съдържание. Моля, свържете се с нас в случай на оплаквания, претенции или въпроси, свързани с Мобилните приложения. Допълнителна информация за нас, по-специално данни за контакт (факс, електронна поща), номер на търговския регистър и имената на лицата, упълномощени да ни представляват, можете да намерите в раздел “Отпечатък” на нашите уебсайтове.

3.6 Като Потребител се съгласявате, че няма да използвате Мобилното приложение по никакъв начин, който е несъвместим или нарушава Условията за ползване и Лиценза или всяко друго споразумение между Вас и Магазините.

3.7 Съответните Магазини не носят отговорност за осигуряването на поддръжка и съдействие по отношение на Мобилното приложение.

3.8 Всякакви претенции от Ваша страна във връзка с платените Премиум услуги, включително, но не само, претенции, основани на гаранция за дефекти или други права за спиране на изпълнението, няма да бъдат предявявани към Магазините, а към нас като договорни партньори. Прилагат се разпоредбите на настоящите ОУ. Разпоредбите относно гаранционните права и обхвата на нашата отговорност се съдържат в § 14 от настоящите ОУ.

3.9 В случай че Мобилното приложение и/или лицензионното споразумение с Вас като потребител нарушават правата на трети лица, единствено ние, а не Магазинът, от който е изтеглено Мобилното приложение, носим отговорност за защитата и уреждането на искове за авторски права.

3.10 В случай на мобилно приложение, изтеглено чрез Магазина, трябва да се спазва следното ограничение:

Нямате право да изтегляте Мобилните приложения, ако пребивавате в държава, която е обект на ембарго от страна на правителството на Съединените щати или която е обявена от правителството на Съединените щати за държава, подкрепяща тероризма. Ето защо, когато изтегляте Мобилни приложения чрез Магазина, Вие, Потребителят, декларирате и гарантирате, че не се намирате в държава, която е обект на ембарго от страна на правителството на САЩ или която е определена от правителството на САЩ като държава, която “подкрепя тероризма”; и не сте в нито един списък на правителството на САЩ със “забранени или ограничени страни”.

3.11 Магазините, чрез които са закупени Мобилните приложения, са трети страни бенефициенти по договора между Вас и нас и като трети страни бенефициенти имат право да прилагат този договор срещу Вас.

§ 4 Сметки

4.1 С лицензионното споразумение получавате потребителски акаунт (“Акаунт”) като потребител.

4.2 Акаунт може да бъде създаден само в рамките на Приложението.

4.3 Сметката не може да се прехвърля без нашето изрично съгласие, независимо дали срещу заплащане или безплатно. Споделянето на акаунти с няколко лица е изрично забранено.

4.4 В качеството си на потребител се задължавате да пазите в тайна данните за вход, паролите и данните за достъп (наричани заедно “данни за достъп”) за вашия акаунт и да ни информирате незабавно, щом разберете или заподозрете, че неоторизирани трети страни са узнали за данните за достъп. В този случай вие ще промените данните си или ще поискате те да бъдат променени от нас. В такъв случай също така имаме право временно да блокираме достъпа ви. Вие трябва да бъдете приети отново като потребител веднага след като по наша преценка се разсее съмнението за злоупотреба с данните за достъп от Ваша страна или от страна на трети лица.

4.5 Ако трето лице използва акаунта, тъй като е получило вашите данни за достъп по ваша вина, ще бъдете третирани така, сякаш сте действали сами.

4.6 Забранено е използването на акаунта на друг потребител.

4.7 Ако подозираме, че данните за достъп са станали известни на трети лица, имаме право, но не и задължение, да променим данните за достъп или да блокираме акаунта без предварително уведомление. Ще ви информираме за това незабавно и при поискване ще ви изпратим нови данни за достъп в разумен срок. Допълнителни претенции от ваша страна в резултат на временното блокиране на профила ви или промяната на данните ви за достъп са изключени.

4.8 Неактивните акаунти могат да бъдат изтрити от нас. След това лицензионното споразумение ще бъде автоматично прекратено.

§ 5 Необходимо техническо оборудване

Използването на Приложението е възможно само с помощта на софтуер, инсталиран локално на Вашия компютър, таблет, смартфон или друго крайно устройство (“Крайно устройство”), както и с интернет връзка. Вие поемате разходите за този софтуер и неговото използване, както и разходите, свързани с интернет връзката. Ваша отговорност е да поддържате Крайното устройство в състояние, което ви позволява да използвате Игрите. Не предоставяме никаква подкрепа за това.

§ 6 Съдържание на услугата

7.1 Ние предоставяме Приложенията и други оферти за услуги в рамките на нашите технически и оперативни възможности. Услугите на приложенията са достъпни за потребители, които са сключили лицензионно споразумение и имат профил.

7.2 Всички предлагани от нас Приложения, Услуги или Премиум услуги ще бъдат преработвани и актуализирани по наша преценка, за да бъдат привлекателни за възможно най-широк кръг Потребители.

7.3 Ние си запазваме правото да прекратим работата на Приложението или на части от него, без да посочваме причини.

7.4 В случай, че Ви бъдат направени неверни предложения (например неправилно или погрешно ценообразуване на премиум точките), например поради технически проблеми или поради прекъсване на предлагането поради намеса на трети страни или подобни събития, ние изрично си запазваме правото да оспорим договора, ако такъв договор изобщо е бил сключен, и да изискаме обратно предоставените Ви услуги срещу възстановяване на платената от Вас сума, ако има такава. Имате същото право като потребител.

§ 7 Споразумение за премиум лиценз

7.1 Сключването на договора за Премиум услуги (“Договор за Премиум лиценз”) се извършва чрез Мобилните приложения, когато кликнете върху бутона “Плати сега” или подобен бутон, след като изберете Премиум услугата.

7.2 Премиум услугите включват по-специално, но не само, използването на централните функции на Приложенията или допълнителни функции за комфорт.

7.3 Съдържанието, функциите и изискванията на Премиум услугите се прилагат към момента на поръчката, както са показани на нашите уебсайтове и в мобилните приложения, както и в съответните пазарски кошници, и са ви предадени съответно в съответното потвърждение на поръчката.

7.4 По правило като Потребител можете да използвате функциите Premium за определен срок. Функциите ви се предоставят в рамките на абонамент. Освен ако не е посочено друго в продуктовата област, абонаментите се подновяват за същия период от време след изтичането им. Можете да видите текущото състояние и продължителността на абонамента си в потребителските си настройки в приложението.

7.5 Премиум услуги могат да бъдат закупени само чрез подаване на отделна поръчка. Това не се отнася за автоматични подновявания в рамките на избраната от вас оферта.

7.6 Можете да прекратите съществуващите абонаменти по всяко време, без да посочвате причини, в края на текущия срок. Анулирането се извършва чрез управлението на абонамента в съответните магазини за приложения. Нямате право на пълно или частично възстановяване на вече платени суми. Дори след прекратяване на договора можете да продължите да използвате Премиум услугите до края на срока на договора.

7.7 Що се отнася до използването, цените се прилагат към момента на поръчката, както е показано в съответните кошници за пазаруване и предадено в потвърждението на поръчката за съответната поръчка. Цените включват всички приложими законови данъци върху добавената стойност.

7.8 В мобилните приложения цените се прилагат така, както са показани в съответните магазини (напр. App Store или Google Play Store) и предадени в потвърждението на поръчката за съответната поръчка. Цените включват всички приложими законови данъци върху добавената стойност. В случай на мобилни приложения плащанията се обработват чрез съответните магазини. Прилагат се условията за ползване и плащане на магазините и освен това настоящите ОУ. В случай на противоречия между ОУ на магазините и настоящите ОУ, предимство имат условията за ползване и плащане на магазините.

7.9 Таксите за услугата се дължат предварително при закупуване на премиум използване.

7.10 Като Потребител нямате право на конкретен начин на плащане.

7.11 В случай на неплащане имаме право да преустановим услугите си и да блокираме Сметката, независимо от продължаващото Ви задължение за плащане. През този период не се начислява такса за обслужване.

7.12 Имаме право да променяме цените на Премиум услугите по наша преценка.

§ 8 Право на анулиране, политика за анулиране във връзка с премиум услугите
Политика за анулиране

Право на оттегляне

Имате право да се откажете от този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина.

Срокът за отказ от договора е четиринадесет дни, считано от датата на сключването му.

За да упражните правото си на оттегляне, трябва да ни информирате (Stefan Tiess, Warthestrasse 55, 12051 Berlin; e-mail: info@cargotourapp.com ) за решението си да се откажете от този договор чрез ясна декларация (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или e-mail). Можете да използвате този образец на формуляр за отказ, който не е задължителен.

За да спазите срока за оттегляне, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняването на правото на оттегляне преди изтичането на срока за оттегляне.

Последици от отмяната

Ако се откажете от този договор, ние трябва да възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомлението за отказ от този договор. За това изплащане ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да бъдете таксувани за това изплащане.

Специална бележка относно преждевременното изтичане на правото на оттегляне:

Правото ви на отказ изтича преждевременно, ако изпълнението на договора е започнало преди изтичането на срока за отказ, след като вие като потребител сте дали изричното си съгласие за това и сте признали, че следователно губите правото си на отказ със започването на изпълнението на договора.

§ 9 Срок на договора и прекратяване

9.1 Договорът за лиценз и/или Договорът за премиум лиценз между вас и нас се сключва за неопределен период от време, освен ако не е предвидено друго от нас в конкретната оферта. За предоставянето на Премиум услуги може да се прилагат различни разпоредби.

9.2 Ако не е договорен конкретен срок на лицензионното споразумение, то може да бъде прекратено по всяко време, без да се посочва причина.

9.3 Договорът за премия може да бъде прекратен от нас с тримесечно (3) предизвестие. Не е необходимо да се посочват причини за обикновеното прекратяване.

9.4 Както нашето, така и вашето право да прекратите Договора за лиценз или Договора за премиум лиценз по всяко време по основателна причина остава незасегнато от горните разпоредби.

9.5 По технически причини окончателното изтриване на акаунта и потребителските ви данни ще се извърши едва след няколко дни закъснение.

9.6 В случай на обичайно прекратяване от Ваша страна или прекратяване по причина от наша страна, Вие нямате право да претендирате за възстановяване на платените от Вас такси, когато прекратяването влезе в сила. В качеството си на потребител имате възможност да използвате Премиум точките до влизането в сила на прекратяването, след което нямате право на никакви претенции за възстановяване на суми към нас, по-специално за Премиум услуги, които все още не са използвани. В този случай няма да имате никакви претенции за предоставяне на Премиум услуги. Освен това имаме право да изискаме от вас общата сума на всички такси, които все още би трябвало да платите (по-специално за вече поръчани Премиум услуги). Правото ви да докажете, че не е настъпила никаква вреда или че тя е значително по-малка, остава незасегнато.

§ 10 Сигурност

10.1 Като потребител нямате право да използвате механизми, софтуер, програми или други процедури, които биха могли да попречат на нашите системи. Нямате право да предприемате никакви мерки, които биха могли да доведат до неразумно претоварване на системите. Използването на специален софтуер, по-специално за систематичен или автоматичен контрол на приложението или отделни функции (ботове, макроси), за възпроизвеждане или оценка на приложението, не е разрешено.

10.2 Забранено е да се използват грешки или недостатъци в програмирането на приложението, които биха могли да представляват предимство за потребителя, за собствени цели и/или за целите на други лица. Ако откриете грешки, ще ни информирате за тях незабавно. Ако сте ги използвали, те трябва да бъдат възстановени, доколкото е възможно. Ако бъгове или грешки се използват умишлено или се публикуват в интернет или чрез мобилни приложения, това може да доведе до прекратяване на лицензионното споразумение без предизвестие и изтриване на профила.

10.3 Забранено е използването на софтуер, който позволява “извличане на данни” или по друг начин събира информация, свързана с Приложенията.

§ 11 Вашите задължения

11.1 Като потребител вие носите отговорност за това, че информацията, която ни предоставяте по време на регистрацията и във връзка с използването на премиум услуги, е вярна и пълна. Задължавате се да ни информирате незабавно за всякакви промени в данните и да потвърдите верността им при поискване.

11.2 Като потребител ще се въздържате от действия, които застрашават или нарушават работата и функционирането на приложението.

§ 12 Предоставяне на права

12.1 Мобилните приложения изискват инсталирането на софтуер на Вашето крайно устройство (“Софтуер за мобилни приложения”). Като потребител сте наясно, че ние имаме всички права върху Софтуера на мобилното приложение и, ако е приложимо, нашите лицензодатели. Предоставяме ви този Софтуер за мобилни приложения и ви предоставяме прости права за ползване за лична употреба на вашето крайно устройство. Освен това Софтуерът на мобилното приложение не може да бъде възпроизвеждан или да бъде публично достъпен в интернет или чрез мрежа, нито да бъде съхраняван на носители на данни. Освен това редактирането, декомпилирането, разглобяването и обратното инженерство са забранени. Подстрекаването на трети страни или подпомагането на такива действия също е забранено. Това предоставяне на права може да бъде отменено от нас по всяко време, без да посочваме причини. В този случай вие като потребител сте длъжни да изтриете софтуера на мобилното приложение от крайното си устройство. Упълномощаването за използване на предоставените права изтича най-късно с изтичането на лицензионния договор.

12.2 В допълнение към § 12.1 от настоящите ОУ, условията за използване на магазините и предоставените в тях права се прилагат за Мобилното приложение. Съответно на Вас като Потребител се предоставят обикновени права на ползване за лична употреба на всяко крайно устройство, което притежавате и контролирате, по отношение на изтеглените Мобилни приложения или софтуера на Мобилните приложения.

12.3 В качеството си на Потребител Вие ни освобождавате от отговорност за всички искове, включително искове за обезщетение, предявени от други Потребители или други трети страни срещу нас поради нарушаване на техните права чрез Вашето поведение и/или чрез публикувано от Вас съдържание или данни. Вие също така ще ни възстановите всички разумни разходи, направени от нас в резултат на това, по-специално разходите, направени от нас за всякаква правна защита, която може да се окаже необходима. Всички по-нататъшни права и претенции за обезщетение от наша страна остават незасегнати. Горните задължения не се прилагат, ако не сте отговорни за въпросното нарушение. Ако правата на трети страни са нарушени от вашето съдържание, вие ще получите по наша преценка и за своя сметка правото да използвате съдържанието или ще освободите съдържанието от имуществени права. Ако при използването на услугите от ваша страна са нарушени правата на трети страни, вие сте длъжни незабавно да преустановите използването в нарушение на договора и/или закона по наше искане.

§ 13 Достъпност

Гарантираме средногодишна достъпност на приложенията от 98%. Това не включва периоди на редовна поддръжка, недостъпност поради форсмажорни обстоятелства, външни манипулации или други проблеми извън нашия контрол или този на нашите заместници. Ние носим отговорност за недостъпността на приложението само в случай на умисъл или груба небрежност, както и при нанасяне на вреда на живота, здравето или телесната цялост.

§ 14 Гаранция за дефекти и ограничаване на отговорността

14.1 Лицензионното споразумение ви дава възможност като потребител да използвате Приложението в неговата актуална версия. Вие сте наясно, че предлаганите от нас Приложения – както всеки софтуер – никога не могат да бъдат напълно без дефекти.

14.2 Дефектите, открити от вас, трябва да бъдат докладвани незабавно след откриването им. С цел запазване на доказателствата, трябва да документирате това в текстова форма (напр. по факс, писмо или електронна поща) и да ни го изпратите. Ще прочетете всички страници с помощ и често задавани въпроси, както и всички съобщения във форумите, преди да съобщите за някакви дефекти.

14.3 Дефекти, които се дължат на външни влияния, грешки в работата от ваша страна или форсмажорни обстоятелства, са изключени от гаранцията.

14.4 Вие се задължавате да съдействате, доколкото е възможно, за отстраняването на дефекти в приложението.

14.5 По принцип всякаква отговорност от наша страна е изключена и се осъществява само в съответствие със следните разпоредби. Ние носим отговорност за вреди и възстановяване на напразни разходи (“вреди”) поради неизпълнение на договорни или извъндоговорни задължения само в случай на умисъл или груба небрежност, в случай на небрежно или умишлено увреждане на живота, тялото или здравето, в случай на небрежно или умишлено неизпълнение на съществени договорни задължения, поради поемане на гаранция за качество, поради задължителна отговорност съгласно Закона за отговорността за вреди, причинени на продукти, както и в приложното поле на § 44а TKG или поради друга задължителна отговорност.

Обезщетенията за неизпълнение на съществени договорни задължения се ограничават до предвидимите вреди, характерни за договора, освен ако не са причинени умишлено или поради груба небрежност или не се основават на отговорност за увреждане на живота, тялото или здравето, или на поемане на гаранция за качество, или на отговорност за продукт.

14.6 Горепосочените ограничения на отговорността в § 14.5 се прилагат и по отношение на личната отговорност на нашите служители, акционери, представители, органи и техните членове и пълномощници.

14.7 Горните разпоредби не означават промяна в тежестта на доказване във ваша вреда.

14.8 Ние изрично се дистанцираме от съдържанието на всички страници, към които има преки или косвени препратки (т.нар. “линкове”) към нашата оферта. Ние не поемаме никаква отговорност за това съдържание и страници. Доставчиците на съответните страници носят отговорност за съдържанието на тези страници.

§ 15 Защита на данните

Информация за вида, обхвата, местоположението и целта на събирането, обработката и използването по отношение на договора и личните данни, необходими за изпълнението на поръчките, както и за изпращането на бюлетина от нас, както и правото ви на информация и правото на коригиране, блокиране и изтриване, можете да намерите в разпоредбите за защита на данните.

§ 16 Извънсъдебно решаване на спорове

16.1 За въпроси относно Приложението и други запитвания, моля, свържете се с нас на info@cargotourapp.com.

16.2 Комисията на ЕС предоставя онлайн платформа за извънсъдебно онлайн решаване на спорове (“платформа за ОРС”) между потребители и онлайн търговци. Платформата за ОРС е достъпна на следния линк: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Можете да се свържете с нас чрез платформата ODR. По правило след това ще се свържем директно с вас, тъй като не сме задължени да участваме в процедура за разрешаване на спорове пред арбитражен съвет за защита на потребителите.

§ 17 Избор на право/Място на юрисдикция

17.1 Прилага се правото на Федерална република Германия, с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CISG) и с изключение на стълкновението на закони.

17.2 За спорове с Вас се прилага законоустановената компетентност, доколкото имате обща компетентност във Федерална република Германия. В случай на спорове, произтичащи от правни сделки с търговци, юридически лица по публичното право или специални фондове по публичното право, се договаря изключителна компетентност на съдилищата в Хамбург за всички случаи.

Последна актуализация: June 11, 2021