Základní podmínky používání

CargoTour nabízí své služby podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To vás však v žádném případě nezbavuje odpovědnosti za bezpečnou jízdu v souladu se zákonem. Používáním aplikace však přijímáte následující základní podmínky:

Přednost dopravních značek: Dopravní značky v aplikaci v žádném případě nenahrazují ani neomezují platnost dopravního značení na silnici. Pokud se dopravní značení na silnici liší od pokynů v aplikaci, má skutečné dopravní značení vždy přednost před značkami v aplikaci.

Zodpovědné řízení: Vždy jezděte s náležitou opatrností s ohledem na aktuální stav vozovky, povětrnostní a dopravní podmínky v souladu s platnými předpisy a zákony. Používáním aplikace berete na vědomí, že za bezpečnou účast v dopravě v souladu s předpisy nesete výhradní odpovědnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za vaše chování na silnici.

Aktuálnost údajů: Přestože mapa a dopravní údaje jsou pravidelně aktualizovány, skutečný silniční provoz se neustále mění. Proto nezaručujeme přesnost ani úplnost informací.

Aktualizace online: Přestože tato aplikace poskytuje jednotlivé funkce pro offline použití, pro správné a úplné využití funkcí je nutné připojení k internetu. I během navigace dochází k neustálé výměně dat mezi vaším zařízením a našimi servery, pokud tomu technicky nezabráníte. Za dostupnost internetového připojení a související náklady nesete výhradní odpovědnost. Náklady s tím spojené nesete výhradně vy.

Mapové podklady HERE: Tato aplikace poskytuje licenci na software a mapy společnosti HERE Global B.V. a jejích obchodních partnerů. Neneseme odpovědnost za správnost nebo dostupnost obsahu a služeb našich poskytovatelů licencí. Jakékoli použití, uložení nebo reprodukce obsahu a softwarových služeb mimo tuto aplikaci vyžaduje výslovný souhlas společnosti HERE Global B.V. Obsah společnosti HERE je licencován tak, jak je. My ani společnost HERE neposkytujeme žádnou záruku ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo dostupnost obsahu.

§ 1 Platnost VOP, změna VOP

1.1 CargoTour, zastoupená Stefanem Tießem Warthestraße 55, 12051 Berlín (“My”), je mobilní aplikace (“Aplikace”), kterou můžete používat jako uživatel (“Uživatel”).

Služby a plnění poskytované v rámci aplikace jsou poskytovány výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek (“VOP”). Tyto VOP jsou zveřejněny pro mobilní aplikace během procesu objednávání příslušné aplikace a také na webových stránkách aplikace. Tam si je můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout.

1.2 Přijetím VOP s vámi uzavíráme licenční smlouvu. Při registraci účtu jako uživatel souhlasíte s VOP našich služeb zaškrtnutím políčka “Souhlasím se všeobecnými podmínkami” a kliknutím na tlačítko registrace.

1.3 Jsme oprávněni provádět změny VOP a dalších podmínek s platností do budoucna. Tyto změny provedeme pouze z oprávněných důvodů, zejména v důsledku nového technického vývoje, rozšíření našich služeb, změn v zákonech nebo judikatuře nebo z jiných rovnocenných důvodů. Pokud by změna výrazně narušila smluvní rovnováhu mezi vámi a námi, změna se neprovede. Jinak změny vyžadují váš souhlas. Jako uživatel souhlasíte s tím, že budete o změnách VOP informováni e-mailem na vámi naposledy zadanou e-mailovou adresu. Považují se za schválené, pokud do 8 týdnů od jejich obdržení nevznesete písemně nebo v textové podobě (např. e-mailem nebo faxem) námitku (dále jen “lhůta pro vznesení námitky”). Na tuto okolnost upozorníme zvlášť v oznámení o změně. Jako uživateli vám doporučujeme, abyste nám svou námitku zaslali písemně nebo e-mailem z důvodu zachování důkazů. V druhém případě je vhodné uvést v předmětu název aplikace a své jméno.

1.4 Pokud jako uživatel nevznesete námitku proti změněným VOP ve lhůtě pro vznesení námitky nebo pokud pokračujete v používání her i přes obdržení oznámení o změně, změněné nebo doplňující VOP vůči vám nabývají účinnosti.

Pokud jako uživatel vznesete ve stanovené lhůtě námitku, jste oprávněni, stejně jako my, vypovědět licenční smlouvu nebo smlouvu o prémiové licenci v souladu s § 10 těchto VOP a po uplynutí výpovědní lhůty účet vymazat. Veškeré poplatky za služby zaplacené předem během období ukončení smlouvy vám budou vráceny v poměrné výši. V oznámení o změnách výslovně uvedeme možnost vznést námitku a výpověď, výpovědní lhůtu a právní důsledky, zejména pokud námitka nebude vznesena.

§ 2 Uzavření smlouvy, volná licenční smlouva

2.1 Jako uživatel s námi můžete uzavřít smlouvu o bezplatném používání aplikací (“licenční smlouva”). Nemáte nárok na Licenční smlouvu ani na používání Služeb nebo Prémiových služeb. Licenční smlouvu můžeme my i vy kdykoli vypovědět bez udání důvodu a poskytování služeb může být kdykoli ukončeno bez udání důvodu.

2.2 Naše aplikace nabízíme pouze osobám starším 16 let. Osoby mladšího věku nesmí naše aplikace používat.

2.3 Licenční smlouva na bezplatné využívání služeb vstupuje v platnost přijetím údajů z vámi vyplněného a nám zaslaného registračního formuláře a aktivací účtu z naší strany a vaším souhlasem s těmito VOP v souladu s § 1.2. Licenční smlouva je zdarma.

2.4 Kromě bezplatné licenční smlouvy uvedené v bodě 2.3 nabízíme placené služby (“prémiové služby”). Jako uživatel máte možnost tyto služby využívat, nebo ne. Před použitím těchto služeb budete informováni o své povinnosti zaplatit prostřednictvím zřetelného označení a musíte výslovně potvrdit jejich použití. Další podrobnosti a informace o prémiových službách, zejména o uzavření smlouvy, o popisu příslušných prémiových služeb, o poplatcích a o podmínkách odstoupení od smlouvy jsou upraveny v § 8 v části “Licenční smlouva Premium”.

2.5 Licenční smlouvy jsou uzavřeny se společností Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 jako smluvním partnerem. Další informace o nás, zejména naše kontaktní údaje (fax, e-mail), naleznete na našich webových stránkách v části “Impressum”.

§ 3 Mobilní aplikace

3.1 Aplikace jsou nabízeny ke stažení zdarma jako mobilní aplikace prostřednictvím různých poskytovatelů (např. Amazon prostřednictvím App Store a Google prostřednictvím Google Play Store) (“Obchody”). Jako uživatel můžete mobilní aplikace používat tak, že si příslušnou mobilní aplikaci stáhnete z obchodu do svého koncového zařízení.

3.2 Licenční smlouva pro bezplatné užívání Mobilní aplikace je uzavřena stažením Mobilní aplikace do Vašeho koncového zařízení a Vaším souhlasem s těmito VOP v souladu s § 1.2.

3.3 Kromě bezplatné licenční smlouvy uvedené v bodě 3.2 si jako uživatel můžete v příslušném obchodě pro mobilní aplikace zakoupit také prémiové služby (tzv. nákupy v aplikaci). Můžete si vybrat, zda chcete nakupovat v aplikacích, nebo ne. O své povinnosti zaplatit budete informováni zřetelným označením a musíte výslovně potvrdit použití kliknutím na pole “Koupit” nebo podobně.

3.4 Kromě podmínek používání obchodů se tyto VOP vztahují na používání prémiových služeb, za které se vybírá poplatek. Další podrobnosti a informace o prémiových službách, zejména o uzavření smlouvy, popisu příslušných prémiových služeb, poplatcích a podmínkách zrušení smlouvy jsou upraveny v § 7 v části “Licenční smlouva Premium”.

3.5 Licenční smlouvy se uzavírají se společností Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 jako smluvním partnerem, nikoli s příslušnými obchody. Za licencovanou mobilní aplikaci a její obsah jsme odpovědní pouze my, nikoliv obchody. V případě stížností, reklamací nebo dotazů týkajících se mobilních aplikací nás prosím kontaktujte. Další informace o nás, zejména kontaktní údaje (fax, e-mail), číslo obchodního rejstříku a jména osob oprávněných nás zastupovat, naleznete na našich webových stránkách v části “Impressum”.

3.6 Jako Uživatel se zavazujete, že nebudete používat Mobilní aplikaci způsobem, který je v rozporu s Podmínkami používání a licencí nebo jakoukoli jinou smlouvou mezi Vámi a Prodejnami nebo je porušuje.

3.7 Příslušné Obchody nejsou odpovědné za poskytování údržby a podpory v souvislosti s Mobilní aplikací.

3.8 Jakékoli vaše nároky v souvislosti se zaplacenými prémiovými službami, mimo jiné včetně nároků ze záruky za vady nebo jiných práv na pozastavení plnění, nebudou uplatňovány vůči Obchodům, ale vůči nám jako smluvním partnerům. Použijí se ustanovení těchto VOP. Úpravu práv ze záruky a rozsahu naší odpovědnosti najdete v § 14 těchto VOP.

3.9 V případě, že by mobilní aplikace a/nebo licenční smlouva s vámi jako uživatelem porušila práva třetích stran, jsme za obranu a vypořádání nároků na autorská práva odpovědní pouze my, nikoli obchod, prostřednictvím kterého byla mobilní aplikace stažena.

3.10 V případě mobilní aplikace stažené prostřednictvím obchodu je třeba dodržovat následující omezení:

Mobilní aplikace nesmíte stahovat, pokud jste obyvatelem země, na kterou vláda Spojených států amerických uvalila embargo nebo kterou vláda Spojených států amerických označila za zemi podporující terorismus. Při stahování mobilních aplikací prostřednictvím obchodu proto uživatel prohlašuje a zaručuje, že se nenachází v zemi, na kterou vláda USA uvalila embargo nebo která je vládou USA označena jako země “podporující terorismus”, a že není na žádném seznamu “zakázaných nebo omezených stran”.

3.11 Obchody, prostřednictvím kterých jsou mobilní aplikace zakoupeny, jsou třetími stranami, které jsou oprávněnými příjemci smlouvy mezi vámi a námi, a jako třetí strany jsou oprávněny tuto smlouvu vůči vám vymáhat.

§ 4 Účty

4.1 S licenční smlouvou obdržíte jako uživatel uživatelský účet (“účet”).

4.2 Účet lze vytvořit pouze v rámci aplikace.

4.3 Účet nelze převést bez našeho výslovného souhlasu, ať už za úplatu nebo bezplatně. Sdílení účtů s více osobami je výslovně zakázáno.

4.4 Jako uživatel se zavazujete uchovávat přihlašovací údaje, hesla a přístupové údaje (společně dále jen “přístupové údaje”) ke svému účtu v tajnosti a neprodleně nás informovat, jakmile zjistíte nebo budete mít podezření, že se s přístupovými údaji seznámily neoprávněné třetí osoby. V takovém případě své údaje změníte nebo si je necháte změnit od nás. V takovém případě máme rovněž právo dočasně zablokovat váš přístup. Jakmile bude podezření na zneužití přístupových údajů z vaší strany nebo ze strany třetích osob vyvráceno, budete podle našeho uvážení znovu přijati mezi uživatele.

4.5 Pokud třetí strana použije účet, protože získala vaše přístupové údaje vaší vinou, bude s vámi zacházeno, jako byste jednali sami.

4.6 Je zakázáno používat účet jiného uživatele.

4.7 Pokud máme podezření, že se o přístupových údajích dozvěděly třetí strany, jsme oprávněni, nikoli však povinni, přístupové údaje změnit nebo účet zablokovat bez předchozího upozornění. O tom vás budeme neprodleně informovat a na požádání vám v přiměřené lhůtě zašleme nové přístupové údaje. Další vaše nároky v důsledku dočasného zablokování účtu nebo změny přístupových údajů jsou vyloučeny.

4.8 Neaktivní účty můžeme smazat. Licenční smlouva pak bude automaticky ukončena.

§ 5 Požadované technické vybavení

Používání aplikace je možné pouze prostřednictvím softwaru nainstalovaného lokálně na vašem počítači, tabletu, chytrém telefonu nebo jiném koncovém zařízení (dále jen “koncové zařízení”) a internetového připojení. Náklady na tento software a jeho používání, jakož i náklady spojené s připojením k internetu nesete vy. Je vaší odpovědností udržovat Koncové zařízení ve stavu, který vám umožní Hry používat. Neposkytujeme k tomu žádnou podporu.

§ 6 Obsah služby

7.1 Aplikace a další nabídky služeb poskytujeme v rámci našich technických a provozních možností. Služby aplikací mohou využívat uživatelé, kteří uzavřeli licenční smlouvu, a mají tedy účet.

7.2 Všechny námi nabízené aplikace, služby nebo prémiové služby budou podle našeho uvážení revidovány a aktualizovány tak, aby byly atraktivní pro co nejširší okruh uživatelů.

7.3 Vyhrazujeme si právo přerušit provoz aplikace nebo jejích částí bez udání důvodů.

7.4 V případě, že vám budou předloženy nesprávné nabídky (např. nesprávné nebo chybné ceny prémiových bodů), např. z důvodu technických problémů nebo z důvodu narušení nabídky zásahem třetích stran nebo podobných událostí, výslovně si vyhrazujeme právo napadnout smlouvu, pokud byla taková smlouva vůbec uzavřena, a požadovat zpět vámi poskytnuté služby proti vrácení vámi případně zaplacené částky. Máte stejné právo jako uživatel.

§ 7 Licenční smlouva Premium

7.1 Smlouva o prémiových službách (“licenční smlouva Premium”) je uzavřena prostřednictvím mobilních aplikací, když po výběru prémiové služby kliknete na tlačítko “Zaplatit nyní” nebo podobné tlačítko.

7.2 Prémiové služby zahrnují zejména, nikoli však výlučně, využívání centrálních funkcí Aplikací nebo dalších komfortních funkcí.

7.3 Obsah, funkce a požadavky prémiových služeb platí v okamžiku objednávky tak, jak jsou uvedeny na našich webových stránkách a v mobilních aplikacích a v příslušných nákupních košících, a byly vám odpovídajícím způsobem předány v příslušném potvrzení objednávky.

7.4 Jako uživatel můžete zpravidla používat funkce Premium po určitou dobu. Funkce jsou vám poskytovány v rámci předplatného. Není-li v oblasti produktu uvedeno jinak, předplatné se po vypršení platnosti obnovuje na stejnou dobu. Aktuální stav a dobu trvání předplatného si můžete zobrazit v uživatelských nastaveních aplikace.

7.5 Prémiové služby lze zakoupit pouze na základě samostatné objednávky. To neplatí pro automatické obnovení v rámci vámi vybrané nabídky.

7.6 Stávající předplatné můžete kdykoli zrušit bez udání důvodu na konci aktuálního období. Zrušení probíhá prostřednictvím správy předplatného v příslušných obchodech s aplikacemi. Nemáte nárok na úplné ani částečné vrácení již zaplacených částek. I po ukončení smlouvy můžete služby Premium využívat až do konce smluvního období.

7.7 Pokud jde o použití, platí ceny v okamžiku objednávky, které jsou uvedeny v příslušných nákupních košících a předány v potvrzení objednávky pro příslušnou objednávku. Ceny jsou uvedeny včetně příslušné zákonné daně z přidané hodnoty.

7.8 V mobilních aplikacích platí ceny tak, jak jsou zobrazeny v příslušných obchodech (např. App Store nebo Google Play Store) a předány v potvrzení objednávky pro příslušnou objednávku. Ceny jsou uvedeny včetně příslušné zákonné daně z přidané hodnoty. V případě mobilních aplikací se platby zpracovávají prostřednictvím příslušných obchodů. Platí podmínky používání a placení obchodů a kromě toho tyto VOP. V případě rozporu mezi VOP obchodů a těmito VOP mají přednost podmínky používání a placení obchodů.

7.9 Poplatky za služby jsou splatné předem při nákupu prémiového použití.

7.10 Jako uživatel nemáte právo na konkrétní způsob platby.

7.11 V případě prodlení s platbou jsme oprávněni pozastavit naše služby a zablokovat účet bez ohledu na vaši trvající platební povinnost. Během tohoto období nebude účtován žádný servisní poplatek.

7.12 Jsme oprávněni měnit ceny za Prémiové služby podle našeho uvážení.

§ 8 Právo na odstoupení od smlouvy, storno podmínky ve vztahu k prémiovým službám
Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (Stefan Tiess, Warthestrasse 55, 12051 Berlin; e-mail: info@cargotourapp.com ) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, musíme vám bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o odstoupení od této smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme). Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám za tuto úhradu nebudou účtovány žádné poplatky.

Zvláštní poznámka k předčasnému uplynutí práva na odstoupení od smlouvy:

Vaše právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně, pokud bylo plnění smlouvy zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy poté, co jste s tím jako uživatel výslovně souhlasili a vzali na vědomí, že v důsledku toho ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy zahájením plnění smlouvy.

§ 9 Doba platnosti smlouvy a její ukončení

9.1 Licenční smlouva a/nebo smlouva o prémiové licenci mezi vámi a námi se uzavírá na dobu neurčitou, pokud v konkrétní nabídce nestanovíme jinak. Na poskytování prémiových služeb se mohou vztahovat odlišná ustanovení.

9.2 Pokud nebyla dohodnuta konkrétní doba platnosti licenční smlouvy, lze ji kdykoli vypovědět bez udání důvodu.

9.3 Prémiovou smlouvu můžeme vypovědět s tříměsíční (3) výpovědní lhůtou. Pro běžné ukončení není třeba uvádět žádné důvody.

9.4 Naše i vaše právo kdykoli ukončit Licenční smlouvu nebo Licenční smlouvu Premium z dobrého důvodu zůstává výše uvedenými ustanoveními nedotčeno.

9.5 Z technických důvodů dojde ke konečnému vymazání účtu a vašich uživatelských údajů až s několikadenním zpožděním.

9.6 V případě řádného ukončení smlouvy z vaší strany nebo ukončení smlouvy z důvodu na naší straně nemůžete požadovat vrácení poplatků, které jste zaplatili v okamžiku, kdy se ukončení smlouvy stalo účinným. Jako uživatel máte možnost využívat prémiové body až do okamžiku, kdy výpověď nabude účinnosti, poté nemáte vůči nám nárok na žádné nároky na vrácení peněz, zejména ne za dosud nevyužité prémiové služby. V takovém případě již nebudete mít ani žádné nároky na poskytování prémiových služeb. Dále jsme oprávněni požadovat po vás úhrn všech poplatků, které byste museli ještě zaplatit (zejména za již objednané služby Premium). Vaše právo prokázat, že škoda nevznikla nebo že vznikla v podstatně menší míře, zůstává nedotčeno.

§ 10 Bezpečnost

10.1 Jako uživatel nejste oprávněni používat mechanismy, software, programy nebo jiné postupy, které by mohly narušit naše systémy. Nesmíte přijímat žádná opatření, která by mohla vést k nepřiměřenému přetížení systémů. Používání speciálního softwaru, zejména pro systematické nebo automatické ovládání aplikace nebo jednotlivých funkcí (botů, maker), pro reprodukci nebo hodnocení aplikace, není povoleno.

10.2 Je zakázáno využívat chyby nebo omyly v programování aplikace, které by mohly představovat výhodu pro uživatele, pro vlastní účely a/nebo pro účely jiných osob. Pokud objevíte chyby, budete nás o nich okamžitě informovat. Pokud jste je využili, je třeba je v rámci možností uhradit. Pokud dojde k úmyslnému zneužití nebo zveřejnění chyb nebo omylů na internetu nebo prostřednictvím mobilních aplikací, může to vést k ukončení licenční smlouvy bez výpovědní lhůty a ke smazání účtu.

10.3 Je zakázáno používat software, který umožňuje “data mining” nebo jinak shromažďuje informace týkající se aplikací.

§ 11 Vaše povinnosti

11.1 Jako uživatel odpovídáte za to, že informace, které nám poskytnete při registraci a v souvislosti s používáním prémiových služeb, jsou pravdivé a úplné. Zavazujete se, že nás budete neprodleně informovat o všech změnách údajů a na požádání potvrdíte správnost údajů.

11.2 Jako uživatel se zdržíte všeho, co by ohrozilo nebo narušilo provoz a fungování aplikace.

§ 12 Udělení práv

12.1 Mobilní aplikace vyžadují instalaci softwaru do vašeho koncového zařízení (“software mobilní aplikace”). Jako uživatel jste si vědomi, že nám náleží veškerá práva k softwaru mobilní aplikace a případně našim poskytovatelům licence. Tento software pro mobilní aplikace vám dáváme k dispozici a udělujeme vám jednoduchá práva na používání pro soukromé účely na vašem koncovém zařízení. Software mobilní aplikace dále nesmí být reprodukován nebo veřejně zpřístupněn na internetu nebo v síti ani uložen na datových nosičích. Dále je zakázáno upravovat, dekompilovat, rozebírat a provádět zpětné inženýrství. Podněcování třetích stran nebo napomáhání k takovým činům je rovněž zakázáno. Toto udělení práv můžeme kdykoli odvolat bez udání důvodu. V takovém případě jste jako uživatel povinni odstranit software mobilní aplikace ze svého koncového zařízení. Oprávnění používat udělená práva vyprší nejpozději s vypršením platnosti vaší licenční smlouvy.

12.2 Kromě § 12.1 těchto VOP se na mobilní aplikaci vztahují podmínky používání obchodů a práva v nich udělená. V souladu s tím vám jako uživateli udělujeme jednoduchá práva na používání pro osobní potřebu na jakémkoli koncovém zařízení, které vlastníte a ovládáte, pokud jde o stažené mobilní aplikace nebo software mobilních aplikací.

12.3 Jako uživatel nás odškodňujete za veškeré nároky, včetně nároků na náhradu škody, které vůči nám uplatní jiní uživatelé nebo jiné třetí strany v důsledku porušení jejich práv vaším jednáním a/nebo obsahem či daty, které jste zveřejnili. Rovněž nám uhradíte veškeré přiměřené náklady, které nám v důsledku toho vzniknou, zejména náklady, které nám vzniknou v souvislosti s případnou právní obranou. Veškerá další práva a nároky na náhradu škody z naší strany zůstávají nedotčeny. Vaše výše uvedené povinnosti neplatí, pokud nejste odpovědní za dané porušení. Pokud jsou vaším obsahem porušena práva třetích stran, získáte podle našeho uvážení a na vlastní náklady právo obsah používat nebo obsah zbavíte vlastnických práv. Pokud jsou vaším používáním služeb porušena práva třetích stran, jste povinni na naši žádost okamžitě ukončit používání v rozporu se smlouvou a/nebo zákonem.

§ 13 Přístupnost

Zaručujeme dostupnost aplikací v ročním průměru 98 %. To se netýká období pravidelné údržby, nedostupnosti z důvodu vyšší moci, vnější manipulace nebo jiných problémů, které nemůžeme ovlivnit my ani naši zástupci. Za nedostupnost aplikace neseme odpovědnost pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti nebo v případě újmy na životě, zdraví nebo zdraví.

§ 14 Záruka za vady a omezení odpovědnosti

14.1 Licenční smlouva vám jako uživateli dává možnost používat aplikaci v její aktuální verzi. Jste si vědomi toho, že námi nabízené aplikace – stejně jako jakýkoli jiný software – nemohou být nikdy zcela bezchybné.

14.2 Vámi zjištěné závady je třeba nahlásit ihned po jejich zjištění. Z důvodu zachování důkazů byste měli tuto skutečnost zdokumentovat v textové podobě (např. faxem, dopisem nebo e-mailem) a zaslat nám ji. Před nahlášením závady si přečtete všechny stránky nápovědy, často kladené dotazy a všechny zprávy na fóru.

14.3 Záruka se nevztahuje na závady, které vznikly v důsledku vnějších vlivů, chyb v provozu na vaší straně nebo vyšší moci.

14.4 Zavazujete se, že budete v maximální možné míře spolupracovat při odstraňování závad aplikace.

14.5 V zásadě je vyloučena jakákoli odpovědnost z naší strany, a to pouze v souladu s následujícími ustanoveními. Za škodu a náhradu marně vynaložených nákladů (dále jen “škoda”) z důvodu porušení smluvních nebo mimosmluvních povinností odpovídáme pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti, v případě nedbalostního nebo úmyslného poškození života, těla nebo zdraví, v případě nedbalostního nebo úmyslného porušení podstatných smluvních povinností, z důvodu převzetí záruky za jakost, z důvodu povinné odpovědnosti podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, jakož i v rozsahu působnosti § 44a TKG nebo z důvodu jiné povinné odpovědnosti.

Náhrada škody za porušení podstatných smluvních povinností je omezena na předvídatelnou škodu typickou pro danou smlouvu, pokud nebyla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí nebo není založena na odpovědnosti za škodu na životě, těle nebo zdraví nebo na převzetí záruky za jakost nebo na odpovědnosti za výrobek.

14.6 Výše uvedená omezení odpovědnosti uvedená v § 14.5 platí i pro osobní odpovědnost našich zaměstnanců, akcionářů, zástupců, orgánů a jejich členů a zástupců.

14.7 Výše uvedená ustanovení neznamenají změnu důkazního břemene ve váš neprospěch.

14.8 Výslovně se distancujeme od obsahu všech stránek, na které jsou přímé nebo nepřímé odkazy (tzv. “odkazy”) na naši nabídku. Za tento obsah a stránky nepřebíráme žádnou odpovědnost. Za obsah těchto stránek odpovídají jejich poskytovatelé.

§ 15 Ochrana údajů

Informace o druhu, rozsahu, místě a účelu shromažďování, zpracování a použití s ohledem na smlouvu a osobních údajů potřebných k vyřízení objednávek, jakož i k zasílání newsletteru z naší strany, a také vaše právo na informace a právo na opravu, zablokování a výmaz naleznete v předpisech o ochraně osobních údajů.

§ 16 Mimosoudní řešení sporů

16.1 V případě dotazů týkajících se aplikace a dalších dotazů nás prosím kontaktujte na adrese info@cargotourapp.com.

16.2 Komise EU poskytuje online platformu pro mimosoudní řešení sporů online (dále jen “platforma ODR”) mezi spotřebiteli a online obchodníky. Platforma ODR je přístupná na tomto odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím platformy ODR. Zpravidla vás pak budeme kontaktovat přímo, protože nejsme povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitráží.

§ 17 Volba práva/místa soudní příslušnosti

17.1 S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a s vyloučením kolizních norem se použije právo Spolkové republiky Německo.

17.2 Pro spory s vámi se použije zákonná soudní příslušnost, pokud máte obecnou soudní příslušnost ve Spolkové republice Německo. V případě sporů vyplývajících z právních jednání s obchodníky, právnickými osobami veřejného práva nebo zvláštními fondy veřejného práva je pro všechny případy dohodnuta výlučná příslušnost soudů v Hamburku.

Poslední aktualizace: 11. června 2021