Grundlæggende vilkår for brug

CargoTour tilbyder sine tjenester efter bedste viden og overbevisning. Dette fritager dig dog ikke på noget tidspunkt fra dit ansvar for at køre sikkert og i overensstemmelse med loven. Ved at bruge appen accepterer du dog følgende grundlæggende betingelser:

Forrang for færdselstavler: Trafikskiltene i appen erstatter eller begrænser ikke på noget tidspunkt gyldigheden af trafikskiltene langs vejen. Hvis trafikskiltene på vejen afviger fra anvisningerne i appen, har de rigtige trafikskilte altid forrang frem for skiltene i appen.

Ansvarlig kørsel: Kør altid med den fornødne forsigtighed under hensyntagen til de aktuelle vej-, vejr- og trafikforhold i overensstemmelse med gældende regler og love. Ved at bruge appen anerkender du, at det er dit eget ansvar at deltage sikkert og i overensstemmelse med reglerne i trafikken. Vi påtager os ikke noget ansvar for din adfærd på vejen.

Dataenes aktualitet: Selv om kortet og trafikdataene opdateres regelmæssigt, er den faktiske vejtrafik underlagt konstante ændringer. Vi garanterer eller garanterer derfor ikke for oplysningernes nøjagtighed eller fuldstændighed.

Online opdateringer: Selv om denne app tilbyder individuelle funktioner til offline brug, kræves der en internetforbindelse for at kunne bruge den korrekt og fuldstændigt. Selv under navigationen udveksles der konstant data mellem din enhed og vores servere, medmindre du selv forhindrer det teknisk set. Du er selv ansvarlig for, om internetforbindelsen er tilgængelig, og for de dermed forbundne omkostninger. De deraf følgende omkostninger bæres udelukkende af dig.

Kort fra HERE: Denne app giver licens til software og kort fra HERE Global B.V. og dets forretningspartnere. Vi er ikke ansvarlige for nøjagtigheden eller tilgængeligheden af vores licensgiveres indhold og tjenester. Enhver brug, lagring eller reproduktion af indholdet og softwaretjenesterne uden for denne app kræver udtrykkeligt samtykke fra HERE Global B.V. HERE’s indhold er licenseret på et “som det er” grundlag. Hverken vi eller HERE giver nogen garanti eller påtager sig noget ansvar for indholdets nøjagtighed, fuldstændighed eller tilgængelighed.

§ 1 Gyldighed af vilkårene, ændring af vilkårene

1.1 CargoTour, repræsenteret af Stefan Tieß Warthestraße 55, 12051 Berlin (“Vi”) er en mobilapplikation (“App”), som kan bruges af dig som bruger (“Bruger”).

De tjenester og ydelser, der leveres inden for rammerne af appen, leveres udelukkende på grundlag af disse generelle vilkår og betingelser (“GTC”). Disse generelle forretningsbetingelser offentliggøres for mobilapps under bestillingsprocessen i den pågældende app og også på appens websider. De kan ses der til enhver tid og kan udskrives.

1.2 Ved at acceptere de generelle betingelser indgår vi en licensaftale med dig. Når du registrerer din konto, accepterer du som bruger de generelle vilkår og betingelser for vores tjenester ved at sætte kryds ved “Jeg accepterer de generelle vilkår og betingelser” og klikke på registreringsknappen.

1.3 Vi er berettiget til at foretage ændringer i de generelle betingelser og andre vilkår og betingelser med virkning for fremtiden. Vi foretager kun disse ændringer af gyldige grunde, navnlig på grund af ny teknisk udvikling, udvidelser af vores tjenester, ændringer i lovgivningen eller retspraksis eller andre tilsvarende grunde. Hvis den kontraktmæssige balance mellem dig og os bliver væsentligt forstyrret af ændringen, må ændringen ikke foretages. Derudover kræver ændringer dit samtykke. Som bruger accepterer du at blive informeret om ændringer af de generelle betingelser via e-mail til den e-mailadresse, som du senest har oplyst. De anses for at være godkendt, hvis du ikke gør indsigelse skriftligt eller i tekstform (f.eks. via e-mail eller fax) inden for 8 uger efter modtagelsen (“indsigelsesperiode”). Vi vil gøre særskilt opmærksom på denne omstændighed i ændringsmeddelelsen. Som bruger anbefaler vi, at du sender din indsigelse til os skriftligt eller via e-mail for at bevare beviser. I sidstnævnte tilfælde er det tilrådeligt at angive navnet på appen og dit navn i emnelinjen.

1.4 Hvis du som bruger ikke gør indsigelse mod de ændrede vilkår inden for indsigelsesperioden, eller hvis du fortsætter med at bruge spillene på trods af modtagelsen af ændringsmeddelelsen, træder de ændrede eller supplerende vilkår i kraft over for dig.

Hvis du som bruger gør indsigelse inden for fristen, er du ligesom vi berettiget til at opsige licensaftalen eller premium-licensaftalen i overensstemmelse med § 10 i disse vilkår og slette kontoen efter udløbet af en eventuel opsigelsesfrist. Eventuelle servicegebyrer, der er betalt på forhånd i opsigelsesperioden, vil blive refunderet til dig på et pro rata grundlag. I meddelelsen om ændringerne vil vi specifikt gøre opmærksom på muligheden for indsigelse og opsigelse, opsigelsesfristen og de juridiske konsekvenser, især med hensyn til manglende indsigelse.

§ 2 Indgåelse af kontrakt, fri licensaftale

2.1 Som bruger kan du indgå en aftale med os om gratis brug af apps (“licensaftale”). Du har hverken krav på en licensaftale eller krav på at bruge tjenesterne eller Premium-tjenesterne. Licensaftalen kan til enhver tid opsiges af os og af dig uden grund, og tjenesterne kan til enhver tid afbrydes uden grund.

2.2 Vi tilbyder kun vores apps til personer, der er mindst 16 år gamle. Personer, der er yngre, må ikke bruge vores apps.

2.3 Licensaftalen om gratis brug af tjenesterne træder i kraft ved modtagelsen af dataene fra den registreringsformular, som du har udfyldt og sendt til os, og ved vores aktivering af kontoen og din accept af disse betingelser i henhold til § 1.2. Licensaftalen er gratis.

2.4 Ud over den gratis licensaftale, der er nævnt i punkt 2.3, tilbyder vi betalingstjenester mod betaling (“Premium-tjenester”). Som bruger har du mulighed for at vælge, om du vil bruge disse tjenester eller ej. Før du benytter disse tjenester, vil du blive informeret om din betalingsforpligtelse ved hjælp af en tydelig markering, og du skal udtrykkeligt bekræfte din brug. Yderligere oplysninger og informationer om Premium-tjenesterne, især om indgåelse af kontrakten, om beskrivelsen af de respektive Premium-tjenester, om gebyret og om opsigelsespolitikken er reguleret i § 8 under “Premium-licensaftale”.

2.5 Licensaftalerne indgås med Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051, som kontraktpartner. Yderligere oplysninger om os, især vores kontaktoplysninger (fax, e-mail), finder du under “Impressum” på vores websteder.

§ 3 Mobile Apps

3.1 Appsne tilbydes gratis til download som mobilapps via forskellige udbydere (f.eks. Amazon via App Store og Google via Google Play Store) (“Stores”). Som bruger kan du bruge mobilappene ved at downloade den respektive mobilapp fra en butik til din enhed.

3.2 Licensaftalen om gratis brug af mobilappen indgås ved at downloade mobilappen til din slutenhed og din accept af disse vilkår i overensstemmelse med § 1.2.

3.3 Ud over den gratis licensaftale, der er nævnt i punkt 3.2, kan du som bruger også købe premium-tjenester i den respektive butik for mobilapps (såkaldte in-app-køb). Du kan vælge at foretage køb i appen eller ej. Du vil blive informeret om din betalingsforpligtelse ved en tydelig markering og skal udtrykkeligt bekræfte brugen ved at klikke på feltet “Køb” eller lignende.

3.4 Ud over vilkårene for brug af butikkerne gælder disse vilkår for brug af de premium-tjenester, der er gebyrbelagte. Yderligere detaljer og oplysninger om Premium-tjenesterne, især om indgåelse af kontrakten, beskrivelsen af de respektive Premium-tjenester, gebyret og annulleringspolitikken er reguleret i § 7 under “Premium-licensaftale”.

3.5 Licensaftaler indgås med Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 som aftalepartner og ikke med de respektive butikker. Vi alene og ikke butikkerne er ansvarlige for den licenserede mobilapp og dens indhold. Kontakt os venligst i tilfælde af klager, krav eller spørgsmål vedrørende mobilapps. Yderligere oplysninger om os, især kontaktoplysninger (fax, e-mail), handelsregisternummer og navnene på de personer, der er bemyndiget til at repræsentere os, finder du under “Impressum” på vores websteder.

3.6 Du accepterer som bruger, at du ikke vil bruge mobilappen på nogen måde, der er uforenelig med eller i strid med brugs- og licensvilkårene eller andre aftaler mellem dig og butikkerne.

3.7 De relevante butikker er ikke ansvarlige for at yde vedligeholdelse og support i forbindelse med mobilappen.

3.8 Ethvert krav fra dig i forbindelse med de betalte Premium-tjenester, herunder, men ikke begrænset til, krav baseret på garanti for mangler eller andre rettigheder til at suspendere ydelsen, skal ikke gøres gældende over for butikkerne, men over for os som kontraktpartnere. Bestemmelserne i disse generelle betingelser finder anvendelse. Bestemmelser om garantirettigheder og om vores ansvarsområde findes i § 14 i disse betingelser.

3.9 I tilfælde af, at mobilappen og/eller licensaftalen med dig som bruger krænker tredjemands rettigheder, er det alene os og ikke den butik, hvorigennem mobilappen blev downloadet, der er ansvarlig for forsvaret og afviklingen af ophavsretlige krav.

3.10 I tilfælde af en mobilapp, der downloades via butikken, skal følgende begrænsning overholdes:

Du må ikke downloade mobilapps, hvis du er bosiddende i et land, der er omfattet af en embargo fra den amerikanske regering, eller som af den amerikanske regering er udpeget som et land, der støtter terrorisme. Når du downloader mobilapps via butikken, erklærer og garanterer du som bruger derfor, at du ikke befinder dig i et land, der er omfattet af en embargo fra den amerikanske regering, eller som af den amerikanske regering er udpeget som et land, der “støtter terrorisme”, og at du ikke er opført på nogen liste fra den amerikanske regering over “forbudte eller begrænsede parter”.

3.11 De butikker, hvorigennem mobilapps købes, er tredjepartsmodtagere af kontrakten mellem dig og os og har som tredjepartsmodtagere ret til at håndhæve denne kontrakt over for dig.

§ 4 Regnskaber

4.1 Med licensaftalen modtager du en brugerkonto (“Konto”) som bruger.

4.2 En konto kan kun oprettes i appen.

4.3 En konto kan ikke overdrages uden vores udtrykkelige samtykke, uanset om det sker mod et gebyr eller gratis. Det er udtrykkeligt forbudt at dele konti med flere personer.

4.4 Som bruger forpligter du dig til at holde logindata, adgangskoder og adgangsdata (tilsammen “adgangsdata”) for din konto hemmelige og til straks at informere os, så snart du får kendskab til eller har mistanke om, at uautoriserede tredjeparter har kendskab til adgangsdataene. I så fald ændrer du dine data eller får dem ændret af os. I et sådant tilfælde har vi også ret til midlertidigt at blokere din adgang. Du skal genindtræde som bruger, så snart mistanken om misbrug af adgangsoplysningerne fra din eller tredjemands side er blevet afkræftet efter vores skøn.

4.5 Hvis en tredjepart bruger en konto, fordi vedkommende har fået dine adgangsdata ved din fejl, vil du blive behandlet, som om du selv havde handlet.

4.6 Det er forbudt at bruge en anden brugers konto.

4.7 Hvis vi har mistanke om, at adgangsoplysninger er blevet kendt af tredjemand, er vi berettiget, men ikke forpligtet til at ændre adgangsoplysningerne eller blokere kontoen uden forudgående varsel. Vi informerer dig om dette straks og sender dig nye adgangsoplysninger inden for en rimelig frist efter anmodning. Yderligere krav fra dig som følge af midlertidig blokering af din konto eller ændring af dine adgangsdata er udelukket.

4.8 Inaktive konti kan slettes af os. Licensaftalen ophører derefter automatisk.

§ 5 Nødvendigt teknisk udstyr

Brugen af appen er kun mulig ved hjælp af software, der er installeret lokalt på din computer, tablet, smartphone eller anden slutenhed (“slutenhed”), samt en internetforbindelse. Du skal bære omkostningerne til denne software og dens brug samt de omkostninger, der er forbundet med internetforbindelsen. Det er dit ansvar at holde en Enheden i en stand, der gør det muligt for dig at bruge Spillene. Vi yder ikke støtte til dette.

§ 6 Indholdet af tjenesten

7.1 Vi leverer apps og andre servicetilbud inden for rammerne af vores tekniske og driftsmæssige muligheder. Appenes tjenester er åbne for brugere, der har en licensaftale og dermed en konto.

7.2 Alle Apps, tjenester eller Premium-tjenester, som vi tilbyder, vil blive revideret og opdateret efter vores skøn for at holde dem attraktive for den bredest mulige kreds af brugere.

7.3 Vi forbeholder os ret til at afbryde driften af appen eller dele af den uden at give nogen begrundelse.

7.4 I tilfælde af, at du får et forkert tilbud (f.eks. forkert eller fejlagtig prisfastsættelse af Premium Points), f.eks. på grund af tekniske problemer eller på grund af afbrydelse af tilbuddet ved indgriben fra tredjeparter eller lignende begivenheder, forbeholder vi os udtrykkeligt retten til at anfægte kontrakten, hvis en sådan kontrakt overhovedet blev indgået, og til at kræve de tjenester, der er leveret til dig, tilbage mod tilbagebetaling af det beløb, du eventuelt har betalt. Du har samme ret som en bruger.

§ 7 Premium-licensaftale

7.1 Indgåelsen af kontrakten om Premium-tjenester (“Premium-licensaftale”) indgås via Mobile Apps, når du klikker på knappen “Betal nu” eller lignende efter at have valgt Premium-tjenesten.

7.2 Premium-tjenesterne omfatter især, men er ikke begrænset til, brugen af centrale funktioner i appsene eller yderligere komfortfunktioner.

7.3 Indholdet, funktionerne og kravene til Premium-tjenesterne gælder på bestillingstidspunktet, som de er vist på vores hjemmesider og i mobilapps samt i de tilsvarende indkøbskurve, og som du har fået tilsendt i overensstemmelse hermed i den respektive ordrebekræftelse.

7.4 Som regel kan du som bruger bruge Premium-funktionerne i en bestemt periode. Funktionerne stilles til rådighed for dig inden for rammerne af et abonnement. Medmindre andet er angivet i produktområdet, fornyes abonnementer for en identisk periode efter udløbet. Du kan se den aktuelle status og varigheden af dit abonnement i dine brugerindstillinger i appen.

7.5 Premium-tjenester kan kun købes ved at afgive en separat bestilling. Dette gælder ikke for automatiske fornyelser inden for rammerne af det tilbud, du har valgt.

7.6 Du kan til enhver tid opsige eksisterende abonnementer uden begrundelse ved udløbet af den aktuelle periode. Opsigelse sker via abonnementsadministrationen i de respektive app-butikker. Du er ikke berettiget til en hel eller delvis tilbagebetaling af allerede betalte beløb. Selv efter opsigelse kan du fortsætte med at bruge Premium-tjenesterne indtil kontraktperioden udløber.

7.7 Med hensyn til brugen gælder priserne på bestillingstidspunktet, som de fremgår af de tilsvarende indkøbskurve og overføres i ordrebekræftelsen for den pågældende ordre. Priserne er inkl. eventuel lovpligtig moms.

7.8 I mobilapps gælder de priser, som de vises via de respektive butikker (f.eks. App Store eller Google Play Store) og overføres i ordrebekræftelsen for den pågældende ordre. Priserne er inkl. eventuel lovpligtig moms. I tilfælde af mobilapps behandles betalingerne via de respektive butikker. Butikkernes brugs- og betalingsbetingelser og i øvrigt disse betingelser finder anvendelse. I tilfælde af modstridigheder mellem butikkernes betingelser for brug og betaling og disse betingelser har butikkernes betingelser for brug og betaling forrang.

7.9 Serviceafgifterne skal betales på forhånd ved køb af en premium-anvendelse.

7.10 Som bruger har du ikke ret til en bestemt betalingsmetode.

7.11 I tilfælde af manglende betaling er vi berettiget til at suspendere vores tjenester og blokere kontoen, uanset om du fortsat er forpligtet til at betale. Der opkræves ikke noget servicegebyr i denne periode.

7.12 Vi er berettiget til at ændre priserne for Premium-tjenester efter eget skøn.

§ 8 Fortrydelsesret, afbestillingsregler i forbindelse med Premium-tjenester
Afbestillingsregler

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor aftalen indgås.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Stefan Tiess, Warthestrasse 55, 12051 Berlin; e-mail: info@cargotourapp.com ) om din beslutning om at fortryde denne aftale ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail). Du kan bruge denne model for udbetalingsformular, som ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelsen

Hvis du annullerer denne kontrakt, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling.

Særlig bemærkning om fortrydelsesrettens for tidlige udløb:

Din fortrydelsesret bortfalder før tid, hvis kontraktens gennemførelse er påbegyndt før udløbet af fortrydelsesfristen, efter at du som bruger har givet dit udtrykkelige samtykke hertil og har anerkendt, at du derfor mister din fortrydelsesret ved kontraktens gennemførelse.

§ 9 Kontraktens løbetid og opsigelse

9.1 Licensaftalen og/eller Premium-licensaftalen mellem dig og os indgås på ubestemt tid, medmindre andet er fastsat af os i det specifikke tilbud. Der kan gælde andre bestemmelser for levering af Premium-tjenester.

9.2 Hvis der ikke er aftalt en bestemt periode for licensaftalen, kan den til enhver tid opsiges uden begrundelse.

9.3 Vi kan opsige Premium-aftalen med tre (3) måneders varsel. Der skal ikke angives nogen begrundelse for den ordinære opsigelse.

9.4 Både vores og din ret til at opsige licensaftalen eller Premiumlicensaftalen til enhver tid af gode grunde forbliver upåvirket af ovenstående bestemmelser.

9.5 Af tekniske årsager vil den endelige sletning af kontoen og dine brugerdata først finde sted efter en forsinkelse på flere dage.

9.6 I tilfælde af en almindelig opsigelse fra din side eller en opsigelse af os af en grund, kan du ikke kræve de gebyrer tilbage, som du har betalt, når opsigelsen træder i kraft. Som bruger har du mulighed for at bruge Premium Points, indtil opsigelsen træder i kraft, hvorefter du ikke har ret til tilbagebetalingskrav mod os, især ikke for Premium Services, der endnu ikke er brugt. Du har så heller ikke længere krav på levering af Premium-tjenester. Desuden har vi ret til at kræve det samlede beløb af alle gebyrer, som du stadig skulle have betalt (især for allerede bestilte Premium-tjenester). Din ret til at bevise, at der ikke er sket nogen eller en væsentlig mindre skade, forbliver uændret.

§ 10 Sikkerhed

10.1 Som bruger har du ikke ret til at bruge mekanismer, software, programmer eller andre rutiner, der kan forstyrre vores systemer. Du må ikke træffe foranstaltninger, der kan føre til en urimelig overbelastning af systemerne. Det er ikke tilladt at anvende særlig software, især ikke til systematisk eller automatisk styring af appen eller enkelte funktioner (bots, makroer), til reproduktion eller evaluering af appen.

10.2 Det er forbudt at udnytte fejl eller fejl i programmeringen af app’en, som kan udgøre en fordel for brugeren, til egne og/eller andres formål. Hvis du opdager fejl, skal du straks informere os om dem. Hvis du har gjort brug af dem, skal de så vidt muligt refunderes. Hvis fejl eller fejl bevidst udnyttes eller offentliggøres på internettet eller via mobilapplikationer, kan dette føre til opsigelse af licensaftalen uden varsel og sletning af kontoen.

10.3 Det er forbudt at bruge software, der muliggør “data mining” eller på anden måde indsamler oplysninger vedrørende Apps.

§ 11 Dine forpligtelser

11.1 Som bruger er du ansvarlig for at sikre, at de oplysninger, du giver os under registreringen og i forbindelse med brugen af premium-tjenester, er korrekte og fuldstændige. Du forpligter dig til straks at underrette os om eventuelle ændringer af oplysningerne og til at bekræfte oplysningernes rigtighed på anmodning.

11.2 Som bruger skal du afholde dig fra at gøre noget, der kan bringe appens drift og funktion i fare eller forstyrre den.

§ 12 Tildeling af rettigheder

12.1 Mobile Apps kræver installation af software på din slutenhed (“Mobile App Software”). Som bruger er du opmærksom på, at vi har alle rettigheder til mobilappsoftwaren og, hvis det er relevant, til vores licensgivere. Vi stiller denne mobilappsoftware til rådighed for dig og giver dig de simple brugsrettigheder til privat brug på din enhed. Desuden må mobilappsoftwaren ikke reproduceres eller gøres offentligt tilgængelig på internettet eller via et netværk eller lagres på databærere. Desuden er redigering, dekompilering, demontering og reverse engineering forbudt. Det er også forbudt at tilskynde tredjemand til sådanne handlinger eller at medvirke til dem. Vi kan til enhver tid tilbagekalde denne rettighedstildeling uden begrundelse. I dette tilfælde er du som bruger forpligtet til at slette mobilappsoftwaren fra din enhed. Beføjelsen til at bruge de tildelte rettigheder udløber senest, når din licensaftale udløber.

12.2 I tillæg til § 12.1 i disse vilkår gælder vilkårene for brug af butikkerne og de rettigheder, der gives deri, for mobilappen. I overensstemmelse hermed får du som bruger de simple brugsrettigheder til personlig brug på enhver slutenhed, som du ejer og kontrollerer, med hensyn til de downloadede mobilapps eller softwaren i mobilapps.

12.3 Som bruger fritager du os for alle krav, herunder erstatningskrav, som andre brugere eller andre tredjeparter gør gældende over for os på grund af en krænkelse af deres rettigheder som følge af din adfærd og/eller det indhold eller de data, som du har lagt op. Du skal også refundere os for alle rimelige omkostninger, som vi pådrager os som følge heraf, især de omkostninger, som vi pådrager os i forbindelse med et eventuelt nødvendigt juridisk forsvar. Alle yderligere rettigheder og erstatningskrav fra vores side forbliver uberørte. Ovennævnte forpligtelser gælder ikke, hvis du ikke er ansvarlig for den pågældende overtrædelse. Hvis tredjeparters rettigheder krænkes af dit indhold, skal du efter vores skøn og for egen regning opnå retten til at bruge indholdet eller gøre indholdet fri for ejendomsrettigheder. Hvis tredjeparters rettigheder krænkes ved din brug af tjenesterne, skal du straks ophøre med brugen i strid med kontrakten og/eller loven på vores anmodning.

§ 13 Tilgængelighed

Vi garanterer en tilgængelighed af apps på 98 % i gennemsnit på årsbasis. Dette omfatter ikke perioder med regelmæssig vedligeholdelse, utilgængelighed på grund af force majeure, ekstern manipulation eller andre problemer uden for vores eller vores stedfortræderes kontrol. Vi er kun ansvarlige for manglende adgang til appen, hvis der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed, eller hvis der er tale om skade på liv, legeme eller helbred.

§ 14 Garanti for mangler og begrænsning af ansvar

14.1 Licensaftalen giver dig som bruger mulighed for at bruge appen i dens nuværende version. Du er klar over, at de apps, som vi tilbyder – ligesom enhver anden software – aldrig kan være helt fejlfrie.

14.2 Mangler, som du opdager, skal indberettes straks efter, at du har opdaget dem. Af hensyn til bevissikring bør du dokumentere dette i tekstform (f.eks. pr. fax, brev eller e-mail) og sende det til os. Du skal læse alle hjælpesider og FAQ-sider samt alle meddelelser i forummet, før du rapporterer fejl.

14.3 Mangler, som skyldes ydre påvirkninger, fejl i betjeningen fra din side eller force majeure, er udelukket fra garantien.

14.4 Du forpligter dig til så vidt muligt at samarbejde om at afhjælpe fejl i appen.

14.5 I princippet er ethvert ansvar fra vores side udelukket og skal kun finde sted i overensstemmelse med følgende bestemmelser. Vi er kun ansvarlige for erstatning og godtgørelse af forgæves udgifter (“erstatning”) på grund af overtrædelse af kontraktlige eller ikke-kontraktlige forpligtelser i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed, i tilfælde af uagtsom eller forsætlig skade på liv, legeme eller helbred, i tilfælde af uagtsom eller forsætlig overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, på grund af overtagelse af en kvalitetsgaranti, på grund af obligatorisk ansvar i henhold til produktansvarsloven samt inden for anvendelsesområdet for § 44a TKG eller på grund af andet obligatorisk ansvar.

Skadeserstatninger for misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er begrænset til den skade, der er typisk for kontrakten, medmindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed eller ansvar for skade på liv, legeme eller helbred eller overtagelse af en kvalitetsgaranti eller produktansvar.

14.6 Ovenstående ansvarsbegrænsninger i § 14.5 gælder også med hensyn til det personlige ansvar for vores medarbejdere, aktionærer, repræsentanter, organer og deres medlemmer og stedfortrædere.

14.7 Ovenstående bestemmelser indebærer ikke en ændring af bevisbyrden til din ulempe.

14.8 Vi tager udtrykkeligt afstand fra indholdet af alle sider, hvortil der direkte eller indirekte henvises direkte eller indirekte (såkaldte “links”) til vores tilbud. Vi påtager os ikke noget ansvar for indholdet og siderne. Udbyderne af de respektive sider er ansvarlige for indholdet af disse sider.

§ 15 Databeskyttelse

Oplysninger om arten, omfanget, placeringen og formålet med indsamling, behandling og brug i forbindelse med kontrakten og de personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af ordrer samt for vores udsendelse af nyhedsbreve, samt din ret til information og retten til rettelse, blokering og sletning kan du finde i databeskyttelsesbestemmelserne.

§ 16 Udenretslig bilæggelse af tvister

16.1 For spørgsmål om appen og andre henvendelser bedes du kontakte os på info@cargotourapp.com.

16.2 EU-Kommissionen stiller en onlineplatform til rådighed for udenretslig online tvistbilæggelse (“ODR-platform”) mellem forbrugere og onlineforhandlere. Der er adgang til ODR-platformen på følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Du kan kontakte os via ODR-platformen. Som regel kontakter vi dig så direkte, da vi ikke er forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

§ 17 Valg af lovvalg/jurisdiktionssted

17.1 Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse med undtagelse af FN’s konvention om internationale købsaftaler (CISG) og med undtagelse af lovkonflikter.

17.2 For tvister med dig gælder den lovbestemte domstolskompetence, for så vidt som du har en generel domstolskompetence i Forbundsrepublikken Tyskland. I tilfælde af tvister, der opstår i forbindelse med juridiske transaktioner med erhvervsdrivende, offentligretlige juridiske personer eller offentligretlige specialfonde, er der i alle tilfælde enighed om, at domstolene i Hamborg har enekompetence i alle tilfælde.

Sidst opdateret: 11. juni 2021