Põhilised kasutustingimused

CargoTour pakub oma teenuseid oma parima teadmise ja veendumuse kohaselt. See ei vabasta teid siiski mingil ajal vastutusest sõita ohutult ja seaduste kohaselt. Rakenduse kasutamisega nõustute siiski järgmiste põhitingimustega:

Liiklusmärkide eelisjärjekord: Rakenduses olevad liiklusmärgid ei asenda ega piira mingil juhul tee ääres asuvate liiklusmärkide kehtivust. Kui teedel olevad liiklusmärgid erinevad rakenduse juhistest, on reaalsed liiklusmärgid alati ülimuslikud rakenduse märkide suhtes.

Vastutustundlik juhtimine: Sõitke alati ettevaatlikult, võttes arvesse kehtivaid tee-, ilmastiku- ja liiklusolusid vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja seadustele. Rakenduse kasutamisega tunnistate, et ohutu ja nõuetele vastav osalemine liikluses on teie ainuvastutus. Me ei võta mingit vastutust ega vastutust teie käitumise eest teel.

Andmete ajakohasus: Kuigi kaarti ja liiklusandmeid ajakohastatakse regulaarselt, muutub tegelik liiklus pidevalt. Seetõttu ei garanteeri ega garanteeri me teabe täpsust ega täielikkust.

Online-uuendused: Kuigi see rakendus pakub üksikuid funktsioone võrguühenduseta kasutamiseks, on selle korrektseks ja täielikuks funktsioonide valikuks vaja internetiühendust. Isegi navigeerimise ajal toimub pidev andmevahetus teie seadme ja meie serverite vahel, kui te seda tehniliselt ei takista. Internetiühenduse kättesaadavus ja sellega seotud kulud on teie ainuvastutus. Sellest tulenevad kulud kannate täielikult teie.

HERE’i kaardid: See rakendus litsentseerib HERE Global B.V. ja selle äripartnerite tarkvara ja kaarte. Me ei vastuta meie litsentsiandjate sisu ja teenuste täpsuse või kättesaadavuse eest. Sisu ja tarkvarateenuste mis tahes kasutamine, salvestamine või reprodutseerimine väljaspool seda rakendust nõuab HERE Global B.V. selgesõnalist nõusolekut. HERE’i sisu on litsentseeritud nii nagu see on. Ei meie ega SIIN ei anna mingit garantiid ega võta vastutust sisu täpsuse, täielikkuse või kättesaadavuse eest.

§ 1 ÜTK kehtivus, ÜTK muutmine

1.1 CargoTour, mida esindab Stefan Tieß Warthestraße 55, 12051 Berlin (“Meie”) on mobiilirakendus (“Rakendus”), mida saate kasutajana (“Kasutaja”) kasutada.

Rakenduse raames pakutavaid teenuseid ja sooritusi osutatakse üksnes käesolevate üldtingimuste (“ÜTK”) alusel. Need üldtingimused avaldatakse mobiilirakenduste puhul vastava rakenduse tellimisprotsessi ajal ja ka rakenduse veebilehtedel. Neid saab seal igal ajal vaadata ja välja printida.

1.2 ÜTK-dega nõustudes sõlmime teiega litsentsilepingu. Konto registreerimisel nõustute kasutajana meie teenuste üldtingimustega, märgistades “Nõustun üldtingimustega” ja vajutades registreerimisnupule.

1.3 Meil on õigus teha muudatusi üldtingimustes ja muudes tingimustes, mis jõustuvad tulevikus. Muudatusi teeme ainult mõjuvatel põhjustel, eelkõige uute tehniliste arengute, meie teenuste laiendamise, seadusemuudatuste või kohtupraktika muutuste või muude samaväärsete põhjuste tõttu. Kui teie ja meie vaheline lepinguline tasakaal on muudatuse tõttu oluliselt häiritud, siis muudatust ei tehta. Peale selle on muudatuste tegemiseks vaja teie nõusolekut. Kasutajana nõustute, et teid teavitatakse üldtingimuste muudatustest e-posti teel teie poolt viimati esitatud e-posti aadressile. Need loetakse heakskiidetuks, kui te ei esita vastuväiteid kirjalikult või teksti vormis (nt e-posti või faksi teel) 8 nädala jooksul alates kättesaamisest (“vastuväiteperiood”). Sellele asjaolule juhime muutuste teatises eraldi tähelepanu. Soovitame kasutajana saata oma vastuväited meile kirjalikult või e-posti teel, et säilitada tõendusmaterjali. Viimasel juhul on soovitav märkida rakenduse nimi ja teie nimi teemareale.

1.4 Kui te kasutajana ei esita vastuväiteperioodi jooksul vastuväiteid muudetud ÜTK-le või kui te jätkate mängude kasutamist hoolimata muudatusteate kättesaamisest, jõustuvad teie suhtes muudetud või täiendavad ÜTK-d.

Kui te kasutajana esitate tähtaja jooksul vastuväiteid, on teil ja meil õigus lõpetada litsentsileping või lisalitsentsileping vastavalt käesolevate ÜTKde § 10 ja kustutada konto pärast etteteatamistähtaja möödumist. Kõik lõpetamisperioodi jooksul ette makstud teenustasud tagastatakse teile proportsionaalselt. Muudatustest teavitamisel osutame konkreetselt vastuväite esitamise ja lõpetamise võimalusele, etteteatamisperioodile ja õiguslikele tagajärgedele, eelkõige seoses vastuväite esitamata jätmisega.

§ 2 Lepingu sõlmimine, tasuta litsentsileping

2.1 Kasutajana saate meiega sõlmida lepingu rakenduste tasuta kasutamise kohta (“litsentsileping”). Teil ei ole õigust litsentsilepingule ega õigust kasutada Teenuseid või Premiumteenuseid. Meie ja teie võite litsentsilepingu igal ajal ilma põhjuseta lõpetada ning Teenused võib igal ajal ilma põhjuseta lõpetada.

2.2 Pakume oma rakendusi ainult inimestele, kes on vähemalt 16-aastased. Nooremad isikud ei tohi meie rakendusi kasutada.

2.3 Teenuste tasuta kasutamise litsentsileping jõustub teie poolt täidetud ja meile saadetud registreerimisvormi andmete kättesaamisega ja konto aktiveerimisega meie poolt ning teie poolt käesolevate ÜTK-de aktsepteerimisega vastavalt § 1.2. Litsentsileping on tasuta.

2.4 Lisaks punktis 2.3 osutatud tasuta litsentsilepingule pakume ka tasulisi teenuseid (“Premiumteenused”). Kasutajana on teil võimalus valida, kas kasutada neid teenuseid või mitte. Enne nende teenuste kasutamist teavitatakse teid maksekohustusest selge märgistuse abil ja te peate oma kasutamist selgesõnaliselt kinnitama. Täiendavad üksikasjad ja teave lisateenuste kohta, eelkõige lepingu sõlmimise, vastavate lisateenuste kirjelduse, tasu ja tühistamispoliitika kohta, on reguleeritud § 8 punktis “Lisalitsentsileping”.

2.5 Litsentsilepingud on sõlmitud Stefan Tiessiga, Warthestraße 55, 12051, kui lepingupartneriga. Lisateavet meie kohta, eelkõige meie kontaktandmed (faks, e-post) leiate meie veebisaitide rubriigis “Impressum”.

§ 3 Mobiilirakendused

3.1 Rakendusi pakutakse tasuta allalaadimiseks mobiilirakendustena erinevate teenusepakkujate kaudu (nt Amazon App Store’i ja Google Play Store’i kaudu) (“Poed”). Kasutajana saate mobiilirakendusi kasutada, laadides vastava mobiilirakenduse poest alla oma lõppseadmesse.

3.2 Mobiilirakenduse tasuta kasutamise litsentsileping sõlmitakse mobiilirakenduse allalaadimisega teie lõppseadmesse ja käesolevate ÜTKde aktsepteerimisega vastavalt § 1.2.

3.3 Lisaks punktis 3.2 osutatud tasuta litsentsilepingule saate kasutajana osta ka lisateenuseid vastavas mobiilirakenduste poes (nn rakendusesisesed ostud). Sul on võimalus valida, kas teha rakendusesiseseid oste või mitte. Teid teavitatakse teie maksekohustusest selge märgistuse abil ja te peate selgesõnaliselt kinnitama kasutamist, klõpsates “Osta” või sarnasel väljal.

3.4 Lisaks kaupluste kasutustingimustele kehtivad käesolevad üldtingimused ka tasuliste lisateenuste kasutamise suhtes. Täiendavad üksikasjad ja teave lisateenuste kohta, eelkõige lepingu sõlmimise, vastavate lisateenuste kirjelduse, tasu ja tühistamispoliitika kohta, on reguleeritud § 7 punktis “Lisalitsentsileping”.

3.5 Litsentsilepingud sõlmitakse Stefan Tiessiga, Warthestraße 55, 12051, kui lepingupartneriga, mitte vastava kauplusega. Ainult meie, mitte kauplused, vastutame litsentseeritud mobiilirakenduse ja selle sisu eest. Palun võtke meiega ühendust mobiilirakendustega seotud kaebuste, pretensioonide või küsimuste korral. Täiendavat teavet meie kohta, eelkõige kontaktandmed (faks, e-post), äriregistri number ja meie esindamiseks volitatud isikute nimed leiate meie veebilehtede rubriigist “Impressum”.

3.6 Kasutajana nõustute, et te ei kasuta Mobiilirakendust viisil, mis on vastuolus või rikub kasutus- ja litsentsitingimusi või muid teie ja Kaupluste vahelisi lepinguid.

3.7 Asjaomased kauplused ei vastuta mobiilirakenduse hoolduse ja toe eest.

3.8 Teie mis tahes nõuded seoses tasuliste Premiumteenustega, sealhulgas, kuid mitte ainult, nõuded, mis põhinevad puuduste garantiil või muudel õigustel täitmise peatamiseks, ei esitata kaupluste, vaid meie kui lepingupartnerite vastu. Kohaldatakse käesolevate üldtingimuste sätteid. Garantiiõigusi ja meie vastutuse ulatust käsitlevad eeskirjad on esitatud käesolevate üldtingimuste paragrahvis 14.

3.9 Juhul kui mobiilirakendus ja/või teie kui kasutajaga sõlmitud litsentsileping peaks rikkuma kolmandate isikute õigusi, vastutame autoriõiguse nõuete kaitsmise ja lahendamise eest ainult meie, mitte aga pood, mille kaudu mobiilirakendus alla laaditi.

3.10 Poe kaudu allalaaditud mobiilirakenduse puhul tuleb järgida järgmist piirangut:

Teil ei ole lubatud mobiilirakendusi alla laadida, kui olete sellise riigi elanik, mille suhtes Ameerika Ühendriikide valitsus on kehtestanud embargo või mille Ameerika Ühendriikide valitsus on nimetanud riiki, mis toetab terrorismi. Seetõttu kinnitate ja garanteerite te, kasutaja, et kui te laadite mobiilirakendusi poe kaudu alla, siis te ei asu riigis, mille suhtes on USA valitsus kehtestanud embargo või mille USA valitsus on nimetanud riigiks, mis “toetab terrorismi”, ning te ei ole USA valitsuse keelatud või piiratud isikute nimekirjas.

3.11 Kauplused, mille kaudu mobiilirakendusi ostetakse, on teie ja meie vahelise lepingu kolmandad abisaajad ning neil kui kolmandatel abisaajatel on õigus seda lepingut teie suhtes jõustada.

§ 4 Kontod

4.1 Koos litsentsilepinguga saate kasutajakonto (“Konto”) kasutajana.

4.2 Konto saab luua ainult rakenduse sees.

4.3 Konto ei ole ilma meie selgesõnalise nõusolekuta ülekantav, ei tasu eest ega tasuta. Kontode jagamine mitme isikuga on sõnaselgelt keelatud.

4.4 Kasutajana kohustute hoidma oma konto sisselogimisandmed, paroolid ja juurdepääsuandmed (koos “juurdepääsuandmed”) salajas ning teavitama meid kohe, kui saate teada või kahtlustate, et juurdepääsuandmed on kolmandate isikute käsutuses. Sellisel juhul muudate oma andmeid või lasete neid meie poolt muuta. Sellisel juhul on meil ka õigus teie juurdepääsu ajutiselt blokeerida. Teid lubatakse uuesti kasutajaks, kui kahtlus teie või kolmandate isikute poolsest juurdepääsuandmete väärkasutamisest on meie äranägemisel hajutatud.

4.5 Kui kolmas isik kasutab kontot, sest ta on teie süül saanud teie juurdepääsuandmed, koheldakse teid nii, nagu oleksite ise tegutsenud.

4.6 Keelatud on kasutada teise kasutaja kontot.

4.7 Kui me kahtlustame, et juurdepääsuandmed on saanud teatavaks kolmandatele isikutele, on meil õigus, kuid mitte kohustus, muuta juurdepääsuandmeid või blokeerida konto ilma eelneva etteteatamiseta. Me teavitame teid sellest viivitamatult ja saadame teile taotluse korral mõistliku aja jooksul uued juurdepääsuandmed. Teie edasised nõuded, mis tulenevad teie konto ajutisest blokeerimisest või juurdepääsuandmete muutmisest, on välistatud.

4.8 Mitteaktiivsed kontod võime kustutada. Seejärel lõpeb litsentsileping automaatselt.

§ 5 Vajalikud tehnilised seadmed

Rakenduse kasutamine on võimalik ainult arvuti, tahvelarvuti, nutitelefoni või muu lõppseadme (“lõppseade”) lokaalselt paigaldatud tarkvara ja internetiühenduse abil. Te kannate selle tarkvara ja selle kasutamise kulud ning internetiühendusest tulenevad kulud. Teie kohustus on hoida lõppseade sellises seisukorras, et te saaksite mänge kasutada. Me ei paku selleks mingit toetust.

§ 6 Teenuse sisu

7.1 Me pakume rakendusi ja muid teenusepakkumisi oma tehniliste ja operatiivsete võimaluste piires. Rakenduste teenused on avatud kasutajatele, kellel on litsentsileping ja seega konto.

7.2 Kõik meie poolt pakutavad rakendused, teenused või lisateenused vaadatakse üle ja ajakohastatakse meie äranägemise järgi, et need oleksid võimalikult paljudele kasutajatele atraktiivsed.

7.3 Me jätame endale õiguse lõpetada rakenduse või selle osade kasutamine ilma põhjendusi esitamata.

7.4 Juhul, kui teile tehakse ebaõigeid pakkumisi (nt vale või vigane Premium-punktide hinnakujundus), nt tehniliste probleemide tõttu või pakkumise katkestamise tõttu kolmandate isikute sekkumise või sarnaste sündmuste tõttu, jätame endale selgesõnaliselt õiguse vaidlustada leping, kui selline leping üldse sõlmiti, ja nõuda teile osutatud teenused tagasi teie poolt makstud summa tagasimaksmise eest, kui see on olemas. Teil on sama õigus kui kasutajal.

§ 7 Premium litsentsileping

7.1 Premium-teenuste lepingu (“Premium-litsentsileping”) sõlmimine toimub mobiilirakenduste kaudu, kui vajutate pärast Premium-teenuse valimist nupule “Pay Now” või sarnasele nupule.

7.2 Premium-teenused hõlmavad eelkõige, kuid mitte ainult, rakenduste keskseid funktsioone või täiendavaid mugavusfunktsioone.

7.3 Premium-teenuste sisu, funktsioonid ja nõuded kehtivad tellimuse esitamise ajal, nagu need on näidatud meie veebisaitidel ja mobiilirakendustes ning vastavates ostukorvides ja nagu need on teile vastavalt edastatud vastavas tellimuse kinnituses.

7.4 Reeglina saate kasutajana kasutada Premium-funktsioone teatud tähtaja jooksul. Funktsioone pakutakse teile tellimuse raames. Kui tootepiirkonnas ei ole märgitud teisiti, uuendatakse tellimusi pärast nende kehtivusaja lõppemist samaks ajavahemikuks. Saate vaadata oma tellimuse praegust staatust ja kestust rakenduse kasutaja seadetes.

7.5 Premium-teenuseid saab osta ainult eraldi tellimusena. See ei kehti teie valitud pakkumise raames toimuva automaatse uuendamise kohta.

7.6 Olemasolevad tellimused võite igal ajal ilma põhjendusi esitamata lõpetada jooksva perioodi lõpus. Tühistamine toimub vastava rakenduspoe tellimuse haldamise kaudu. Teil ei ole õigust juba makstud summade täielikule või osalisele tagasimaksmisele. Isegi pärast lepingu lõpetamist võite jätkata Premium-teenuste kasutamist kuni lepingu tähtaja lõpuni.

7.7 Kasutamise suhtes kehtivad tellimuse esitamise ajal hinnad, mis on näidatud vastavates ostukorvides ja edastatud vastava tellimuse tellimuse kinnituses. Hinnad sisaldavad kehtivat seadusega ettenähtud käibemaksu.

7.8 Mobiilirakendustes kehtivad hinnad nii, nagu need on kuvatud vastavate poodide (nt App Store või Google Play Store) kaudu ja edastatud vastava tellimuse kinnituses. Hinnad sisaldavad kehtivat seadusega ettenähtud käibemaksu. Mobiilirakenduste puhul töödeldakse makseid vastavate poodide kaudu. Kohaldatakse kaupluste kasutus- ja maksetingimusi ning lisaks käesolevad ÜTK-d. Kui kaupluste üldtingimused ja käesolevad üldtingimused on omavahel vastuolus, on ülimuslikud kaupluste kasutus- ja maksetingimused.

7.9 Teenustasu tuleb tasuda eelnevalt koos lisakasutuse ostuga.

7.10 Kasutajana ei ole teil õigust konkreetsele makseviisile.

7.11 Makseviivituse korral on meil õigus peatada meie teenused ja blokeerida konto, sõltumata teie jätkuvast maksekohustusest. Selle aja jooksul ei võeta teenustasu.

7.12 Meil on õigus muuta Premium-teenuste hindu oma äranägemise järgi.

§ 8 Tühistamisõigus, tühistamispoliitika seoses Premium-teenustega
Tühistamispoliitika

Taganemisõigus

Teil on õigus käesolev leping neljateistkümne päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata üles öelda.

Taganemisperiood on neliteist päeva alates lepingu sõlmimise päevast.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate te meid (Stefan Tiess, Warthestrasse 55, 12051 Berlin; e-post: info@cargotourapp.com ) teavitama oma otsusest käesolevast lepingust taganeda selge avaldusega (nt posti, faksi või e-posti teel saadetud kiri). Võite kasutada seda näidisvormi, mis ei ole kohustuslik.

Taganemisperioodist kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamisest enne taganemisperioodi lõppu.

Tühistamise tagajärjed

Kui te tühistate käesoleva lepingu, peame viivitamatult ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil me saime teate käesoleva lepingu tühistamisest, tagastama kõik teie poolt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, et te valisite muu tarnetüübi kui meie poolt pakutav odavaim standardtarne). Selle tagasimakse tegemiseks kasutame sama maksevahendit, mida kasutasite algse tehingu puhul, kui teiega ei ole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud; mingil juhul ei võeta teilt selle tagasimakse eest tasu.

Erimärkus taganemisõiguse ennetähtaegse lõppemise kohta:

Teie taganemisõigus lõpeb ennetähtaegselt, kui lepingu täitmine on alanud enne taganemisperioodi lõppemist pärast seda, kui te kasutajana olete andnud selleks oma selgesõnalise nõusoleku ja tunnistanud, et te kaotate oma taganemisõiguse lepingu täitmise algusega.

§ 9 Lepingu kestus ja lõpetamine

9.1 Teie ja meie vahel sõlmitakse litsentsileping ja/või lisalitsentsileping määramata ajaks, kui meie poolt konkreetses pakkumises ei ole sätestatud teisiti. Premiumteenuste osutamise suhtes võidakse kohaldada erinevaid sätteid.

9.2 Kui litsentsilepingule ei ole kokku lepitud konkreetset tähtaega, võib selle igal ajal ilma põhjuseta lõpetada.

9.3 Me võime Premium lepingu lõpetada kolme (3) kuu pikkuse etteteatamisajaga. Tavalist lõpetamist ei ole vaja põhjendada.

9.4 Nii meie kui ka teie õigus lõpetada litsentsileping või lisalitsentsileping igal ajal mõjuta eespool nimetatud sätteid.

9.5 Tehnilistel põhjustel toimub konto ja teie kasutajaandmete lõplik kustutamine alles mõnepäevase viivitusega.

9.6 Kui te lõpetate lepingu korraliselt või meie poolt põhjuslikul põhjusel, ei saa te nõuda tagasi teie poolt makstud tasusid, kui lepingu lõpetamine jõustub. Kasutajana on teil võimalus kasutada Premium-punkte kuni lõpetamise jõustumiseni, pärast mida teil ei ole õigust saada meie vastu mingeid tagasimakseid, eelkõige mitte veel kasutamata Premium-teenuste eest. Samuti ei ole teil siis enam mingeid nõudeid Premium-teenuste osutamisele. Lisaks on meil õigus nõuda teilt kõigi tasude kogusummat, mida te oleksite pidanud veel maksma (eelkõige juba tellitud Premium-teenuste eest). Teie õigus tõestada, et kahju ei ole tekkinud või on oluliselt väiksem, jääb puutumata.

§ 10 Turvalisus

10.1 Kasutajana ei ole teil õigus kasutada mehhanisme, tarkvara, programme või muid protseduure, mis võivad meie süsteeme häirida. Te ei tohi võtta meetmeid, mis võivad põhjustada süsteemide põhjendamatut ülekoormust. Spetsiaalse tarkvara kasutamine, eelkõige rakenduse või üksikute funktsioonide süstemaatiliseks või automaatseks kontrollimiseks (robotid, makroprogrammid), rakenduse reprodutseerimiseks või hindamiseks, on keelatud.

10.2 Keelatud on ära kasutada rakenduse programmeerimise vigu või vigu, mis võivad olla kasutaja jaoks eeliseks, oma ja/või teiste eesmärkidel. Kui te avastate vigu, siis teavitage meid neist viivitamatult. Kui olete neid kasutanud, tuleb need võimaluse korral hüvitada. Kui vigu või vigu kasutatakse tahtlikult ära või avaldatakse Internetis või mobiilirakenduste kaudu, võib see kaasa tuua litsentsilepingu lõpetamise ilma etteteatamiseta ja konto kustutamise.

10.3 Keelatud on kasutada tarkvara, mis võimaldab “andmekaevandamist” või kogub muul viisil rakendustega seotud teavet.

§ 11 Teie kohustused

11.1 Kasutajana vastutate selle eest, et teave, mille meile registreerimise käigus ja seoses lisateenuste kasutamisega esitate, oleks tõene ja täielik. Te kohustute meid viivitamatult teavitama kõigist andmete muudatustest ja kinnitama andmete õigsust nõudmise korral.

11.2 Kasutajana hoidute kõigest, mis ohustab või häirib rakenduse tööd ja toimimist.

§ 12 Õiguste andmine

12.1 Mobiilirakendused nõuavad tarkvara paigaldamist teie lõppseadmesse (“mobiilirakenduse tarkvara”). Kasutajana olete teadlik, et meil on kõik õigused mobiilirakenduse tarkvarale ja vajaduse korral meie litsentsiandjatele. Me teeme selle mobiilirakenduse tarkvara teile kättesaadavaks ja anname teile lihtsad kasutusõigused isiklikuks kasutamiseks teie lõppseadmes. Lisaks sellele ei tohi mobiilirakenduse tarkvara paljundada ega teha seda avalikult kättesaadavaks Internetis või võrgu kaudu või salvestada andmekandjatel. Lisaks sellele on keelatud redigeerimine, dekompileerimine, lahtimonteerimine ja pöördprojekteerimine. Keelatud on ka kolmandate isikute õhutamine või sellistele tegudele kaasaaitamine. Me võime selle õiguste andmise igal ajal ilma põhjendusi esitamata tühistada. Sellisel juhul olete kasutajana kohustatud kustutama mobiilirakenduse tarkvara oma lõppseadmest. Volitus antud õiguste kasutamiseks lõpeb hiljemalt siis, kui teie litsentsileping lõpeb.

12.2 Lisaks käesolevate üldtingimuste § 12.1 kohaldatakse mobiilirakenduse suhtes kaupluste kasutustingimusi ja seal antud õigusi. Sellest tulenevalt antakse teile kui kasutajale lihtsad kasutusõigused isiklikuks kasutamiseks mis tahes lõppseadmes, mis on teie omanduses ja mida te kontrollite seoses allalaaditud mobiilirakendustega või mobiilirakenduste tarkvaraga.

12.3 Kasutajana vabastate meid kõigist nõuetest, sealhulgas kahjunõuetest, mida teised kasutajad või muud kolmandad isikud esitavad meie vastu seoses nende õiguste rikkumisega teie käitumise ja/või teie poolt postitatud sisu või andmete tõttu. Te hüvitate meile ka kõik mõistlikud kulud, mis meil selle tagajärjel tekkisid, eelkõige kulud, mis meil tekkisid seoses vajaliku õiguskaitsega. Kõik edasised õigused ja kahjunõuded meie poolt jäävad puutumata. Teie eespool nimetatud kohustused ei kehti, kui te ei vastuta kõnealuse rikkumise eest. Kui teie sisu rikub kolmandate isikute õigusi, peate meie äranägemisel ja omal kulul hankima õiguse sisu kasutamiseks või tegema sisu omandiõigustest vabaks. Kui teie teenuste kasutamine rikub kolmandate isikute õigusi, peate meie nõudmisel viivitamatult lõpetama lepingu- ja/või seadusevastase kasutamise.

§ 13 Ligipääsetavus

Tagame rakenduste kättesaadavuse 98% aastas keskmiselt. See ei hõlma korrapärase hoolduse, vääramatu jõu, välise manipulatsiooni või muude meie või meie asendusliikmete kontrolli alt väljuvate probleemide tõttu mittekättesaadavuse perioode. Me vastutame rakenduse kättesaamatuse eest ainult juhul, kui tegemist on tahtliku või raske hooletuse või elu, kehavigastuse või tervisekahjustusega.

§ 14 Garantii puuduste eest ja vastutuse piiramine

14.1 Litsentsileping annab teile kui kasutajale võimaluse kasutada rakendust selle praeguses versioonis. Te olete teadlik, et meie poolt pakutavad rakendused – nagu iga tarkvara – ei saa kunagi olla täiesti vigadeta.

14.2 Teie poolt avastatud puudustest tuleb teatada kohe pärast avastamist. Tõendite säilitamise huvides peaksite selle dokumenteerima tekstina (nt faksi, kirja või e-kirja teel) ja saatma selle meile. Enne vigadest teatamist loed läbi kõik abilehed ja KKK leheküljed ning kõik sõnumid foorumites.

14.3 Garantii ei hõlma defekte, mis tulenevad välistest mõjudest, teiepoolsetest käitamisvigadest või vääramatust jõust.

14.4 Te kohustute tegema rakenduses esinevate puuduste kõrvaldamisel võimalikult palju koostööd.

14.5 Põhimõtteliselt on meiepoolne vastutus välistatud ja toimub ainult vastavalt järgmistele sätetele. Me vastutame kahju ja asjatute kulutuste hüvitamise eest (“kahju”) lepinguliste või lepinguväliste kohustuste rikkumise korral ainult tahtliku või raske hooletuse korral, elu, keha või tervise tahtliku või hooletu kahjustamise korral, oluliste lepinguliste kohustuste hooletu või tahtliku rikkumise korral, kvaliteedigarantii ülevõtmise korral, tootevastutuse seaduse kohase kohustusliku vastutuse korral, samuti TKG § 44a kohaldamisalas või muu kohustusliku vastutuse korral.

Oluliste lepinguliste kohustuste rikkumise eest makstav hüvitis piirdub lepingule iseloomuliku prognoositava kahjuga, välja arvatud juhul, kui see on põhjustatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või põhineb vastutusel elu, keha või tervise kahjustamise eest või kvaliteedigarantii võtmisel või tootevastutusel.

14.6 Eespool punktis 14.5 nimetatud vastutuse piirangud kehtivad ka meie töötajate, aktsionäride, esindajate, organite ja nende liikmete ning asendusliikmete isikliku vastutuse suhtes.

14.7 Eespool nimetatud sätted ei tähenda tõendamiskohustuse muutumist teie kahjuks.

14.8 Me distantseerume selgesõnaliselt kõigi nende lehekülgede sisust, millele on otsesed või kaudsed viited (nn “lingid”) meie pakkumisele. Me ei võta vastutust nende sisu ja lehekülgede eest. Vastavate lehekülgede sisu eest vastutavad nende lehekülgede pakkujad.

§ 15 Andmekaitse

Teave lepingu ja tellimuste täitmiseks vajalike isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise liigi, ulatuse, asukoha ja eesmärgi kohta ning meie poolt uudiskirja saatmiseks vajalike isikuandmete, samuti teie õiguse kohta saada teavet ja õiguse kohta andmete parandamisele, blokeerimisele ja kustutamisele leiate andmekaitse-eeskirjadest.

§ 16 Kohtuväline vaidluste lahendamine

16.1 Rakendust puudutavate küsimuste ja muude päringute puhul võtke meiega ühendust aadressil info@cargotourapp.com.

16.2 ELi komisjon pakub veebipõhist platvormi tarbijate ja veebikaupmeeste vaheliste vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks (edaspidi “veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm”). ODR-platvormi saab kasutada järgmisel lingil: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Võite meiega ühendust võtta ODR platvormi kaudu. Reeglina võtame siis teiega otse ühendust, sest me ei ole kohustatud osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbijakohtus.

§ 17 Õigusriigi valik/ kohtualluvuse koht

17.1 Kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi õigust, välja arvatud ÜRO kaupade rahvusvahelise müügilepingu konventsioon (CISG) ja kollisiooninormid.

17.2 Teiega tekkivate vaidluste puhul kohaldatakse seadusest tulenevat kohtualluvust, kui teie üldine kohtualluvus asub Saksamaa Liitvabariigis. Kaupmeeste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute või avalik-õiguslike erifondidega tehtud õigustoimingutest tulenevate vaidluste korral on kõigi juhtumite puhul kokku lepitud Hamburgi kohtute ainupädevus.

Viimati uuendatud: 11. juuni 2021