Lietošanas pamatnoteikumi

CargoTour piedāvā savus pakalpojumus saskaņā ar savām zināšanām un pārliecību. Tomēr tas neatbrīvo jūs no atbildības braukt droši un saskaņā ar likumu. Tomēr, izmantojot lietotni, jūs piekrītat šādiem pamatnosacījumiem:

Ceļa zīmju prioritāte: Lietotnē iekļautās ceļa zīmes nekādā gadījumā neaizstāj vai neierobežo ceļa zīmju derīgumu uz ceļa. Ja uz ceļa esošās ceļa zīmes atšķiras no norādījumiem lietotnē, priekšroka vienmēr ir reālajām ceļa zīmēm, nevis lietotnē esošajām.

Atbildīga braukšana: Vienmēr brauciet ar pienācīgu piesardzību, ņemot vērā pašreizējos ceļa, laikapstākļus un satiksmes apstākļus saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un likumiem. Lietojot lietotni, jūs atzīstat, ka par drošu un atbilstošu piedalīšanos satiksmē esat atbildīgs tikai jūs pats. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jūsu uzvedību uz ceļa.

Datu aktualitāte: Lai gan karte un satiksmes dati tiek regulāri atjaunināti, faktiskā ceļu satiksme pastāvīgi mainās. Tāpēc mēs negarantējam un negarantējam informācijas precizitāti vai pilnīgumu.

Tiešsaistes atjauninājumi: Lai gan šī lietotne nodrošina atsevišķas funkcijas lietošanai bezsaistē, tās pareizam un pilnīgam funkciju klāstam ir nepieciešams interneta savienojums. Pat navigācijas laikā notiek nepārtraukta datu apmaiņa starp jūsu ierīci un mūsu serveriem, ja vien jūs to tehniski neaizliedzat. Par interneta savienojuma pieejamību un ar to saistītajām izmaksām atbildat tikai jūs. Ar to saistītās izmaksas sedzat tikai jūs.

Kartes no HERE: Šī lietotne licencē programmatūru un kartes no HERE Global B.V. un tās sadarbības partneriem. Mēs neesam atbildīgi par mūsu licencētāju satura un pakalpojumu precizitāti vai pieejamību. Jebkādai satura un programmatūras pakalpojumu izmantošanai, glabāšanai vai pavairošanai ārpus šīs lietotnes ir nepieciešama skaidra HERE Global B.V. piekrišana.HERE saturs tiek licencēts “tāds, kāds tas ir”. Ne mēs, ne HERE nesniedzam nekādas garantijas un neuzņemamies nekādu atbildību par Satura precizitāti, pilnīgumu vai pieejamību.

§ 1 Vispārīgo darījumu noteikumu spēkā esamība, grozījumi Vispārīgo darījumu noteikumos

1.1 CargoTour, ko pārstāv Stefan Tieß Warthestraße 55, 12051 Berlin (“Mēs”), ir mobilā lietotne (“Lietotne”), kuru varat izmantot jūs kā lietotājs (“Lietotājs”).

Lietotnes ietvaros sniegtie pakalpojumi un darbības tiek sniegti, pamatojoties tikai uz šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem (“VTN”). Šie vispārīgie noteikumi tiek publicēti mobilajām lietotnēm attiecīgās lietotnes pasūtīšanas procesa laikā, kā arī lietotnes tīmekļa lapās. Tos tur var apskatīt jebkurā laikā un izdrukāt.

1.2. Pieņemot VDN, mēs ar jums noslēdzam licences līgumu. Reģistrējot kontu, jūs kā lietotājs piekrītat mūsu pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, atzīmējot “Es piekrītu vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem” un noklikšķinot uz reģistrācijas pogas.

1.3 Mums ir tiesības veikt izmaiņas VDN un citos noteikumos un nosacījumos, kas stāsies spēkā nākotnē. Šādas izmaiņas mēs veiksim tikai pamatotu iemeslu dēļ, jo īpaši saistībā ar jauniem tehniskiem sasniegumiem, mūsu pakalpojumu paplašināšanu, izmaiņām tiesību aktos vai tiesu praksē vai citu līdzvērtīgu iemeslu dēļ. Ja izmaiņas būtiski izjauc līgumā noteikto līdzsvaru starp jums un mums, izmaiņas netiks veiktas. Papildus tam, lai veiktu izmaiņas, ir nepieciešama jūsu piekrišana. Kā lietotājs jūs piekrītat, ka par izmaiņām Vispārīgajos noteikumos jūs informēsim pa e-pastu uz jūsu pēdējo norādīto e-pasta adresi. Tie tiek uzskatīti par apstiprinātiem, ja 8 nedēļu laikā pēc to saņemšanas jūs rakstiski vai teksta veidā (piemēram, pa e-pastu vai faksu) neiesniedzat iebildumus (“iebildumu periods”). Šo apstākli mēs atsevišķi norādīsim paziņojumā par izmaiņām. Lai saglabātu pierādījumus, mēs iesakām jums kā lietotājam savus iebildumus nosūtīt mums rakstiski vai pa e-pastu. Pēdējā minētajā gadījumā ir ieteicams priekšmeta rindā norādīt lietotnes nosaukumu un savu vārdu.

1.4. Ja jūs kā lietotājs iebildumu iesniegšanas laikā neiebilstat pret grozītajiem Vispārīgajiem noteikumiem vai turpināt izmantot Spēles, neskatoties uz paziņojuma par grozījumiem saņemšanu, grozītie vai papildinātie Vispārīgie noteikumi stājas spēkā attiecībā uz jums.

Ja jūs kā lietotājs iebilstat pret to noteiktajā termiņā, jums, tāpat kā mums, ir tiesības izbeigt licences līgumu vai premium licences līgumu saskaņā ar šo Vispārīgo noteikumu 10. pantu un dzēst kontu pēc brīdinājuma termiņa beigām. Visas iepriekš samaksātās pakalpojumu maksas par līguma izbeigšanas periodu jums tiks proporcionāli atmaksātas. Paziņojumā par izmaiņām mēs īpaši norādīsim iebildumu un izbeigšanas iespēju, paziņošanas termiņu un juridiskās sekas, jo īpaši attiecībā uz iebildumu neiesniegšanu.

§ 2 Līguma noslēgšana, brīvās licences līgums

2.1 Kā lietotājs jūs varat noslēgt ar mums līgumu par bezmaksas lietotņu lietošanu (“licences līgums”). Jums nav ne pretenziju uz Licences līgumu, ne pretenziju uz Pakalpojumu vai Premium pakalpojumu izmantošanu. Mēs un jūs jebkurā laikā bez iemesla varam izbeigt Licences līgumu, un Pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta jebkurā laikā bez iemesla.

2.2 Mēs piedāvājam mūsu Lietotnes tikai personām, kuras ir vismaz 16 gadus vecas. Personas, kas ir jaunākas, nedrīkst izmantot mūsu Lietotnes.

2.3. Licences līgums par pakalpojumu bezmaksas izmantošanu stājas spēkā, kad saņemti dati no jūsu aizpildītās un mums nosūtītās reģistrācijas veidlapas, mēs aktivizējam kontu un jūs piekrītat šiem Vispārīgajiem noteikumiem saskaņā ar 1.2. punktu. Licences līgums ir bez maksas.

2.4 Papildus 2.3. punktā minētajam bezmaksas licences līgumam mēs piedāvājam maksas pakalpojumus par maksu (“Premium pakalpojumi”). Jums kā lietotājam ir tiesības izvēlēties, vai šos pakalpojumus izmantot vai nē. Pirms šo pakalpojumu izmantošanas jūs tiksiet informēts par savu pienākumu maksāt, izmantojot skaidru marķējumu, un jums skaidri jāapstiprina, ka tos izmantojat. Sīkāka informācija un sīkāka informācija par Premium pakalpojumiem, jo īpaši par līguma noslēgšanu, attiecīgo Premium pakalpojumu aprakstu, maksu un atcelšanas noteikumiem, ir izklāstīta 8. sadaļā “Premium licences līgums”.

2.5. Licences līgumi ir noslēgti ar Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 kā līgumpartneri. Papildu informāciju par mums, jo īpaši mūsu kontaktinformāciju (faksu, e-pastu), var atrast mūsu tīmekļa vietņu sadaļā “Imprint”.

§ 3 Mobilās lietotnes

3.1 Lietotnes tiek piedāvātas lejupielādei bez maksas kā Mobilās lietotnes, izmantojot dažādus pakalpojumu sniedzējus (piemēram, Amazon, izmantojot App Store, un Google, izmantojot Google Play Store) (“Veikali”). Jūs kā Lietotājs varat izmantot Mobilās lietotnes, lejupielādējot attiecīgo Mobilo lietotni no veikala savā gala ierīcē.

3.2. Licences līgums par Mobilās lietotnes bezmaksas lietošanu tiek noslēgts, lejupielādējot Mobilo lietotni savā galiekārtā un akceptējot šos VDN saskaņā ar 1.2. punktu.

3.3. Papildus 3.2. punktā minētajam bezmaksas licences līgumam kā Lietotājs varat iegādāties arī maksas pakalpojumus attiecīgajā mobilo lietotņu veikalā (tā sauktie pirkumi lietotnē). Jums ir iespēja izvēlēties, vai veikt pirkumus lietotnē, vai ne. Jūs tiksiet informēts par savu pienākumu maksāt, izmantojot skaidru marķējumu, un jums ir skaidri jāapstiprina izmantošana, noklikšķinot uz lauciņa “Pirkt” vai līdzīga lauciņa.

3.4. Papildus veikalu lietošanas noteikumiem šie vispārīgie noteikumi attiecas arī uz Premium pakalpojumu izmantošanu, par kuriem tiek iekasēta maksa. Sīkāka informācija un sīkāka informācija par Premium pakalpojumiem, jo īpaši par līguma noslēgšanu, attiecīgo Premium pakalpojumu aprakstu, maksu un atcelšanas politiku, ir izklāstīta 7. sadaļā “Premium licences līgums”.

3.5. Licences līgumi tiek slēgti ar Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 kā līgumpartneri, nevis ar attiecīgajiem veikaliem. Par licencēto Mobilo lietotni un tās saturu esam atbildīgi tikai mēs, nevis veikali. Sūdzību, pretenziju vai jautājumu gadījumā saistībā ar Mobilajām lietotnēm sazinieties ar mums. Papildu informāciju par mums, jo īpaši kontaktinformāciju (fakss, e-pasts), komercreģistra numuru un to personu vārdus, kuras ir pilnvarotas mūs pārstāvēt, var atrast mūsu tīmekļa vietņu sadaļā “Imprint”.

3.6 Jūs kā Lietotājs piekrītat, ka neizmantosiet Mobilo lietotni nekādā veidā, kas ir pretrunā vai pārkāpj Lietošanas noteikumus un Licenci vai jebkuru citu līgumu starp Jums un Veikalu.

3.7 Attiecīgie Veikali nav atbildīgi par Mobilās lietotnes uzturēšanu un atbalstu.

3.8. Jebkuras jūsu pretenzijas saistībā ar apmaksātajiem Premium pakalpojumiem, tostarp, bet ne tikai, pretenzijas, kuru pamatā ir garantijas par defektiem vai citas tiesības apturēt izpildi, tiks izvirzītas nevis pret Veikaliem, bet gan pret mums kā līguma partneriem. Tiek piemēroti šo VDN noteikumi. Noteikumi par garantijas tiesībām un mūsu atbildības apjomu ir atrodami šo VDN 14. pantā.

3.9. Gadījumā, ja Mobilā lietotne un/vai licences līgums ar jums kā lietotāju pārkāpj trešo personu tiesības, par autortiesību prasību aizstāvību un nokārtošanu esam atbildīgi tikai mēs, nevis Veikals, no kura tika lejupielādēta Mobilā lietotne.

3.10 Ja Mobilā lietotne ir lejupielādēta, izmantojot Veikalu, jāievēro šādi ierobežojumi:

Jums nav atļauts lejupielādēt Mobilajās lietotnes, ja esat tādas valsts iedzīvotājs, uz kuru attiecas Amerikas Savienoto Valstu valdības noteiktais embargo vai kuru Amerikas Savienoto Valstu valdība ir atzinusi par valsti, kas atbalsta terorismu. Tāpēc, lejupielādējot Mobilās lietotnes no Veikala, jūs, Lietotājs, apliecināt un garantējat, ka neatrodaties valstī, uz kuru attiecas ASV valdības embargo vai kuru ASV valdība ir atzinusi par valsti, kas “atbalsta terorismu”, un neesat iekļauts nevienā ASV valdības aizliegto vai ierobežoto personu sarakstā.

3.11 Veikali, kuros iegādātas Mobilās lietotnes, ir trešās personas, kas ir labuma guvēji no līguma starp jums un mums, un kā trešās personas labuma guvēji ir tiesīgi īstenot šo līgumu pret jums.

§ 4 Konti

4.1 Kopā ar licences līgumu jūs kā lietotājs saņemat lietotāja kontu (“Konts”).

4.2 Kontu var izveidot tikai Lietotnē.

4.3 Konts nav nododams bez mūsu skaidras piekrišanas, ne par maksu, ne bez maksas. Kontu koplietošana ar vairākām personām ir nepārprotami aizliegta.

4.4 Kā lietotājs jūs apņematies saglabāt sava konta pieteikšanās datus, paroles un piekļuves datus (kopā saukti “piekļuves dati”) slepenībā un nekavējoties mūs informēt, tiklīdz uzzināsiet vai radīsies aizdomas, ka piekļuves dati ir zināmi nepiederošām trešām personām. Šādā gadījumā jūs mainīsiet savus datus vai mēs tos mainīsim. Šādā gadījumā mums ir arī tiesības uz laiku bloķēt jūsu piekļuvi. Jūs atkārtoti jāpieņem kā lietotājs, tiklīdz pēc mūsu ieskatiem ir kliedētas aizdomas par jūsu vai trešo personu ļaunprātīgu piekļuves datu izmantošanu.

4.5. Ja trešā persona izmanto kontu, jo tā jūsu vainas dēļ ir ieguvusi jūsu piekļuves datus, pret jums izturēsies tā, it kā jūs pats būtu rīkojies.

4.6 Ir aizliegts izmantot cita lietotāja kontu.

4.7. Ja mums rodas aizdomas, ka piekļuves dati kļuvuši zināmi trešajām personām, mums ir tiesības, bet ne pienākums mainīt piekļuves datus vai bloķēt kontu bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs nekavējoties jūs par to informēsim un pēc pieprasījuma saprātīgā termiņā nosūtīsim jums jaunus piekļuves datus. Turpmākas prasības, kas jums radušās jūsu konta īslaicīgas bloķēšanas vai piekļuves datu maiņas dēļ, ir izslēgtas.

4.8 Neaktīvos kontus mēs varam dzēst. Licences līgums automātiski beigsies.

§ 5 Nepieciešamais tehniskais aprīkojums

Lietojumprogrammas lietošana ir iespējama tikai ar datorā, planšetdatorā, viedtālrunī vai citā gala ierīcē (“Gala ierīce”) lokāli instalētu programmatūru, kā arī interneta savienojumu. Jūs sedzat šīs programmatūras un tās lietošanas izmaksas, kā arī ar interneta pieslēgumu saistītās izmaksas. Jūsu pienākums ir uzturēt Galīgo ierīci tādā stāvoklī, lai jūs varētu izmantot Spēles. Mēs tam nesniedzam nekādu atbalstu.

§ 6 Pakalpojuma saturs

7.1 Mēs nodrošinām Lietotnes un citus pakalpojumu piedāvājumus mūsu tehnisko un darbības iespēju robežās. Lietotņu pakalpojumus var izmantot lietotāji, kuriem ir licences līgums un konts.

7.2 Visas mūsu piedāvātās Lietotnes, Pakalpojumi vai Premium pakalpojumi tiks pārskatīti un atjaunināti pēc mūsu ieskatiem, lai tie būtu pievilcīgi pēc iespējas plašākam Lietotāju lokam.

7.3 Mēs paturam tiesības pārtraukt Lietotnes vai tās daļas darbību, nenorādot iemeslus.

7.4. Gadījumā, ja Jums tiek sniegti nepareizi piedāvājumi (piemēram, nepareiza vai kļūdaina Premium punktu cenas noteikšana), piemēram, tehnisku problēmu dēļ vai piedāvājuma traucējumu dēļ, ko izraisījusi trešo personu iejaukšanās, vai līdzīgu notikumu dēļ, mēs skaidri paturam tiesības apstrīdēt līgumu, ja šāds līgums vispār tika noslēgts, un atgūt Jums sniegtos pakalpojumus, atmaksājot Jūsu samaksāto summu, ja tāda ir. Jums ir tādas pašas tiesības kā lietotājam.

§ 7 Premium licences līgums

7.1. Līgums par Premium pakalpojumiem (“Premium licences līgums”) tiek noslēgts, izmantojot Mobilās lietotnes, kad pēc Premium pakalpojuma izvēles jūs noklikšķināt uz pogas “Maksāt tagad” vai līdzīgas pogas.

7.2. Premium pakalpojumi jo īpaši ietver, bet neaprobežojas ar Lietotņu centrālo funkciju vai papildu komforta funkciju izmantošanu.

7.3 Premium pakalpojumu saturs, funkcijas un prasības ir spēkā pasūtījuma brīdī, kā tas ir norādīts mūsu tīmekļa vietnēs un mobilajās lietotnēs, kā arī attiecīgajos iepirkumu grozos, un jums tika attiecīgi paziņots attiecīgajā pasūtījuma apstiprinājumā.

7.4 Parasti kā Lietotājs varat izmantot Premium funkcijas uz noteiktu termiņu. Šīs funkcijas jums tiek nodrošinātas abonementa ietvaros. Ja vien produkta sadaļā nav norādīts citādi, abonementu atjauno uz tādu pašu laiku pēc tā termiņa beigām. Pašreizējo statusu un abonementa ilgumu varat skatīt lietotāja iestatījumos lietotnē.

7.5 Premium pakalpojumus var iegādāties, tikai veicot atsevišķu pasūtījumu. Tas neattiecas uz automātisku atjaunošanu jūsu izvēlētā piedāvājuma ietvaros.

7.6. Jūs varat jebkurā laikā, nenorādot iemeslus, atcelt esošos abonementus, beidzoties pašreizējam termiņam. Atcelšana notiek, izmantojot attiecīgo lietotņu veikalu abonēšanas pārvaldību. Jums nav tiesību saņemt pilnu vai daļēju jau samaksāto summu atmaksu. Pat pēc līguma izbeigšanas varat turpināt izmantot Premium pakalpojumus līdz līguma termiņa beigām.

7.7. Attiecībā uz lietošanu pasūtījuma veikšanas brīdī tiek piemērotas cenas, kas norādītas attiecīgajos iepirkumu grozos un nosūtītas attiecīgā pasūtījuma apstiprinājumā. Cenās ir iekļauts likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis.

7.8. Mobilajās lietotnēs cenas tiek piemērotas tādas, kādas tās tiek parādītas attiecīgajos veikalos (piemēram, App Store vai Google Play Store) un nosūtītas attiecīgā pasūtījuma apstiprinājumā. Cenās ir iekļauts likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis. Mobilo lietotņu gadījumā maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot attiecīgos veikalus. Tiek piemēroti veikalu lietošanas un maksāšanas noteikumi un papildus arī šie Vispārīgie noteikumi. Pretrunu gadījumā starp veikalu vispārīgajiem noteikumiem un šiem vispārīgajiem noteikumiem priekšroka tiek dota veikalu lietošanas un maksāšanas noteikumiem.

7.9. Pakalpojuma maksa ir jāmaksā iepriekš, iegādājoties Premium izmantošanu.

7.10 Jums kā Lietotājam nav tiesību uz konkrētu maksājumu veidu.

7.11 Maksājumu saistību neizpildes gadījumā mums ir tiesības apturēt mūsu pakalpojumu sniegšanu un bloķēt Kontu neatkarīgi no tā, vai jūs joprojām esat izpildījis maksājumu saistības. Šajā periodā maksa par pakalpojumu netiks iekasēta.

7.12. Mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt Premium pakalpojumu cenas.

§ 8. pants Atcelšanas tiesības, atcelšanas politika attiecībā uz Premium pakalpojumiem
Atcelšanas politika

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atcelt šo līgumu četrpadsmit dienu laikā, nenorādot iemeslu.

Atteikuma termiņš ir četrpadsmit dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs (Stefan Tiess, Warthestrasse 55, 12051 Berlin; e-pasts: info@cargotourapp.com ) par savu lēmumu atteikties no šī līguma, iesniedzot skaidru paziņojumu (piemēram, pa pastu, faksu vai e-pastu). Jūs varat izmantot šo atteikuma veidlapas paraugu, kas nav obligāts.

Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek, ja paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtāt pirms atteikuma termiņa beigām.

Atcelšanas sekas

Ja jūs atceļat šo līgumu, mums nekavējoties, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad esam saņēmuši paziņojumu par līguma atcelšanu, ir jāatmaksā visi no jums saņemtie maksājumi, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tāpēc, ka esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids). Šai atmaksai mēs izmantosim tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien ar jums nav skaidri noteikts citādi; nekādā gadījumā par šo atmaksu jums netiks iekasēta maksa.

Īpaša piezīme par atteikuma tiesību pirmstermiņa izbeigšanos:

Jūsu atteikuma tiesības izbeidzas priekšlaicīgi, ja līguma izpilde ir sākusies pirms atteikuma termiņa beigām pēc tam, kad jūs kā lietotājs esat tam skaidri piekritis un atzinis, ka līdz ar līguma izpildes sākumu jūs zaudējat atteikuma tiesības.

§ 9 Līguma darbības termiņš un izbeigšana

9.1. Licences līgums un/vai Premium licences līgums starp jums un mums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku, ja vien mēs konkrētajā piedāvājumā nav noteikuši citādi. Uz Premium pakalpojumu sniegšanu var attiekties atšķirīgi noteikumi.

9.2. Ja Licences līgumam nav noteikts konkrēts termiņš, to var izbeigt jebkurā laikā, nenorādot iemeslu.

9.3. Mēs varam izbeigt Prēmiju līgumu, par to paziņojot trīs (3) mēnešus iepriekš. Parastā līguma izbeigšana nav jāpamato.

9.4 Iepriekš minētie noteikumi neietekmē ne mūsu, ne jūsu tiesības jebkurā laikā pamatotu iemeslu dēļ izbeigt Licences līgumu vai Premium licences līgumu.

9.5 Tehnisku iemeslu dēļ konta un jūsu lietotāja datu galīgais dzēšana notiks tikai pēc vairāku dienu kavēšanās.

9.6. Jūsu parastas līguma izbeigšanas gadījumā vai gadījumā, ja mēs izbeidzam līgumu tā iemesla dēļ, Jūs nevarat pieprasīt atpakaļ maksu, ko Jūs samaksājāt, kad līguma izbeigšana stājās spēkā. Kā lietotājam jums ir iespēja izmantot Premium punktus līdz brīdim, kad līguma izbeigšana stājas spēkā, pēc tam jums nav tiesību pret mums iesniegt nekādas prasības par naudas atmaksu, jo īpaši par vēl neizmantotiem Premium pakalpojumiem. Tad Jums vairs nebūs arī nekādu pretenziju uz Premium pakalpojumu sniegšanu. Turklāt mums ir tiesības pieprasīt no jums visu maksu kopsummu, kas jums vēl būtu jāmaksā (jo īpaši par jau pasūtītajiem Premium pakalpojumiem). Jūsu tiesības pierādīt, ka zaudējumi nav radušies vai ir radušies ievērojami mazāki zaudējumi, netiek skartas.

§ 10. pants Drošība

10.1. Kā lietotājam jums nav tiesību izmantot mehānismus, programmatūru, programmas vai citas procedūras, kas varētu traucēt mūsu sistēmu darbību. Jūs nedrīkstat veikt nekādus pasākumus, kas varētu izraisīt nepamatotu sistēmu pārslodzi. Nav atļauts izmantot īpašu programmatūru, jo īpaši sistemātiskai vai automātiskai lietotnes vai atsevišķu funkciju (robotu, makru) kontrolei, kā arī lietotnes reproducēšanai vai novērtēšanai.

10.2. Ir aizliegts izmantot lietotnes programmēšanas kļūdas vai kļūdas, kas varētu radīt priekšrocības lietotājam, savos un/vai citu personu nolūkos. Ja atklājat kļūdas, nekavējoties informējiet mūs par tām. Ja esat tos izmantojis, tie pēc iespējas ir jāatmaksā. Ja internetā vai mobilajās lietojumprogrammās tiek apzināti izmantotas vai publiskotas kļūdas, tas var izraisīt licences līguma izbeigšanu bez iepriekšēja brīdinājuma un konta dzēšanu.

10.3. Ir aizliegts izmantot programmatūru, kas ļauj veikt “datu ieguvi” vai citādi vāc ar Lietotnēm saistītu informāciju.

§ 11 Jūsu pienākumi

11.1 Kā lietotājs jūs esat atbildīgs par to, lai informācija, ko sniedzat mums reģistrācijas laikā un saistībā ar Premium pakalpojumu izmantošanu, būtu patiesa un pilnīga. Jūs apņematies nekavējoties informēt mūs par jebkādām izmaiņām datos un pēc pieprasījuma apstiprināt datu pareizību.

11.2 Kā lietotājs jūs atturēsieties no jebkādas darbības, kas apdraud vai traucē lietotnes darbību un darbību.

§ 12. pants Tiesību piešķiršana

12.1 Mobilajām lietotnēm ir nepieciešama programmatūras instalēšana jūsu gala ierīcē (“Mobilās lietotnes programmatūra”). Jūs kā lietotājs apzināties, ka mums ir tiesības uz visām tiesībām uz Mobilās lietotnes programmatūru un, ja piemērojams, mūsu licenču izsniedzējiem. Mēs šo Mobilās lietotnes programmatūru darām jums pieejamu un piešķiram jums vienkāršas lietošanas tiesības privātai lietošanai jūsu gala ierīcē. Turklāt Mobilās lietotnes programmatūru nedrīkst reproducēt vai padarīt publiski pieejamu internetā vai tīklā, vai glabāt datu nesējos. Turklāt ir aizliegta rediģēšana, dekompilēšana, demontāža un apgrieztā inženierija. Aizliegta ir arī trešo personu kūdīšana uz šādām darbībām vai atbalstīšana un līdzdalība tajās. Šo tiesību piešķiršanu mēs varam jebkurā laikā atsaukt, nenorādot iemeslus. Šādā gadījumā jums kā lietotājam ir pienākums izdzēst mobilās lietotnes programmatūru no galīgās ierīces. Pilnvarojums izmantot piešķirtās tiesības beidzas vēlākais tad, kad beidzas jūsu licences līguma termiņš.

12.2. Papildus šo VDN 12.1. punktam uz Mobilo lietotni attiecas veikalu lietošanas noteikumi un tajos piešķirtās tiesības. Attiecīgi jums kā Lietotājam tiek piešķirtas vienkāršas lietošanas tiesības personīgai lietošanai jebkurā gala ierīcē, kas jums pieder un kuru jūs kontrolējat, attiecībā uz lejupielādētajām Mobilajām lietotnēm vai Mobilajām lietotnēm paredzēto programmatūru.

12.3 Kā Lietotājs Jūs kā Lietotājs atlīdzināt mums visas prasības, tostarp prasības par zaudējumu atlīdzību, ko citi Lietotāji vai citas trešās puses pret mums izvirza sakarā ar to tiesību pārkāpumu, ko izraisījusi Jūsu rīcība un/vai Jūsu publicētais saturs vai dati. Jums ir arī jāatlīdzina mums visas pamatotās izmaksas, kas mums radušās, jo īpaši izmaksas, kas mums radušās saistībā ar jebkādu nepieciešamo juridisko aizstāvību. Visas mūsu turpmākās tiesības un prasības par zaudējumu atlīdzību paliek neskartas. Jūsu iepriekš minētie pienākumi nav spēkā, ja jūs neesat atbildīgs par attiecīgo pārkāpumu. Ja ar jūsu saturu tiek pārkāptas trešo personu tiesības, jūs pēc mūsu ieskatiem un uz sava rēķina iegūsiet tiesības izmantot saturu vai atbrīvosiet saturu no īpašumtiesībām. Ja, izmantojot pakalpojumus, tiek pārkāptas trešo personu tiesības, jums pēc mūsu pieprasījuma nekavējoties jāpārtrauc izmantot pakalpojumus, tādējādi pārkāpjot līgumu un/vai likumu.

§ 13. pants Pieejamība

Mēs garantējam lietotņu pieejamību vidēji 98% gadā. Tas neattiecas uz regulāras tehniskās apkopes periodiem, nepieejamību nepārvaramas varas apstākļu, ārēju manipulāciju vai citu problēmu dēļ, kas ir ārpus mūsu vai mūsu aģentu kontroles. Mēs esam atbildīgi par lietotnes nepieejamību tikai tad, ja tas noticis tīši vai rupjas neuzmanības dēļ, vai dzīvības, miesas vai veselības bojājumu dēļ.

§ 14 Garantija par defektiem un atbildības ierobežojums

14.1. Licences līgums sniedz jums kā lietotājam iespēju lietot Lietotni tās pašreizējā versijā. Jūs apzināties, ka mūsu piedāvātās Lietotnes – tāpat kā jebkura programmatūra – nekad nevar būt pilnīgi bez defektiem.

14.2 Par jūsu atklātajiem defektiem jāziņo nekavējoties pēc to atklāšanas. Pierādījumu saglabāšanas nolūkos jums tas jādokumentē teksta veidā (piemēram, pa faksu, vēstuli vai e-pastu) un jānosūta mums. Pirms ziņošanas par defektiem izlasīsiet visas palīdzības lapas un bieži uzdoto jautājumu lapas, kā arī visus ziņojumus forumos.

14.3. Garantija neattiecas uz defektiem, kuru pamatā ir ārēja ietekme, darbības kļūdas no jūsu puses vai nepārvaramas varas apstākļi.

14.4 Jūs apņematies pēc iespējas sadarboties lietotnes defektu novēršanā.

14.5. Principā jebkāda atbildība no mūsu puses ir izslēgta, un tā ir spēkā tikai saskaņā ar šādiem noteikumiem. Mēs esam atbildīgi par zaudējumiem un bezjēdzīgu izdevumu atlīdzināšanu (“zaudējumu atlīdzināšana”) tikai par līgumsaistību vai ārpuslīgumisko saistību neizpildes gadījumā, ja tas noticis tīši vai rupjas neuzmanības dēļ, ja nolaidības vai tīši nodarīts kaitējums dzīvībai, ķermenim vai veselībai, ja nolaidības vai tīši pārkāptas būtiskas līgumsaistības, ja pārņemta kvalitātes garantija, ja saskaņā ar Likumu par atbildību par precēm, kā arī TKG 44.a panta piemērošanas jomā vai citas obligātās atbildības dēļ.

Zaudējumu atlīdzība par būtisku līgumsaistību neizpildi ir ierobežota līdz paredzamajam zaudējumam, kas raksturīgs līgumam, ja vien tas nav radies tīša vai rupjas neuzmanības dēļ vai ja tā pamatā nav atbildība par kaitējumu dzīvībai, miesai vai veselībai, vai kvalitātes garantijas uzņemšanās, vai ja tā pamatā nav atbildība par produktu.

14.6 Iepriekš 14.5. punktā minētie atbildības ierobežojumi attiecas arī uz mūsu darbinieku, akcionāru, pārstāvju, struktūru un to locekļu, kā arī pilnvarnieku personisko atbildību.

14.7 Iepriekš minētie noteikumi nenozīmē, ka pierādīšanas pienākums tiek mainīts jūsu nelabvēlīgā virzienā.

14.8. Mēs nepārprotami distancējamies no visu to lapu satura, uz kurām ir tiešas vai netiešas atsauces (tā sauktās “saites”) uz mūsu piedāvājumu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šo saturu un lapām. Par šo lapu saturu ir atbildīgi attiecīgo lapu nodrošinātāji.

§ 15 Datu aizsardzība

Informāciju par datu vākšanas, apstrādes un izmantošanas veidu, apjomu, vietu un mērķi saistībā ar līgumu un personas datiem, kas nepieciešami pasūtījumu izpildei, kā arī mūsu biļetenu nosūtīšanai, kā arī par jūsu tiesībām uz informāciju un tiesībām uz labošanu, bloķēšanu un dzēšanu var atrast datu aizsardzības noteikumos.

§ 16. pants Ārpustiesas strīdu izšķiršana

16.1 Ja Jums ir jautājumi par Lietotni un citi jautājumi, lūdzu, rakstiet mums uz info@cargotourapp.com.

16.2. ES Komisija nodrošina tiešsaistes platformu ārpustiesas strīdu izšķiršanai tiešsaistē (“ODR platforma”) starp patērētājiem un tiešsaistes tirgotājiem. ODR platformai var piekļūt, izmantojot šādu saiti: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Varat sazināties ar mums, izmantojot ODR platformu. Parasti mēs sazināsimies ar jums tieši, jo mums nav pienākuma piedalīties strīdu izšķiršanas procesā patērētāju šķīrējtiesā.

§ 17 Tiesību aktu izvēle/ Jurisdikcijas vieta

17.1. Piemēro Vācijas Federatīvās Republikas tiesību aktus, izņemot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG) un tiesību normu kolīziju izslēgšanu.

17.2. Strīdiem ar jums ir piemērojama likumā noteiktā jurisdikcijas vieta, ciktāl jūsu vispārējā jurisdikcijas vieta ir Vācijas Federatīvā Republika. Ja rodas strīdi, kas izriet no juridiskiem darījumiem ar komersantiem, publisko tiesību juridiskām personām vai īpašiem publisko tiesību fondiem, visos gadījumos ir noteikta Hamburgas tiesu ekskluzīvā jurisdikcija.

Pēdējo reizi atjaunināts: 2021. gada 11. jūnijā