Basis gebruiksvoorwaarden

CargoTour biedt zijn diensten aan naar beste weten en overtuiging. Dit ontslaat u echter op geen enkel moment van uw verantwoordelijkheid om veilig en volgens de wet te rijden. Door de app te gebruiken accepteert u echter de volgende basisvoorwaarden:

Voorrang van verkeersborden: De verkeersborden in de app vervangen of beperken op geen enkel moment de geldigheid van de verkeersborden langs de weg. Als de verkeersborden op de weg afwijken van de instructies in de app, hebben de echte verkeersborden altijd voorrang op de borden in de app.

Verantwoord rijden: Rijd altijd met de nodige voorzichtigheid met het oog op de huidige weg-, weers- en verkeersomstandigheden in overeenstemming met de geldende regels en wetten. Door de app te gebruiken, erkent u dat veilige en conforme deelname aan het verkeer uw eigen verantwoordelijkheid is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor uw gedrag op de weg.

Actualiteit van de gegevens: Hoewel de kaart en de verkeersgegevens regelmatig worden bijgewerkt, is het werkelijke wegverkeer aan voortdurende veranderingen onderhevig. Daarom garanderen of waarborgen wij niet de juistheid of volledigheid van de informatie.

Online updates: Hoewel deze app individuele functies biedt voor offline gebruik, is een internetverbinding vereist voor de juiste en volledige reeks functies. Zelfs tijdens de navigatie worden voortdurend gegevens uitgewisseld tussen uw apparaat en onze servers, tenzij u dit technisch verhindert. De beschikbaarheid van de internetverbinding en de daaraan verbonden kosten zijn uw eigen verantwoordelijkheid. De daaruit voortvloeiende kosten komen volledig voor uw rekening.

Kaarten van HERE: Deze app maakt gebruik van software en kaarten van HERE Global B.V. en haar zakenpartners. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de inhoud en diensten van onze licentiegevers. Elk gebruik, opslag of reproductie van de inhoud en softwarediensten buiten deze app vereist de uitdrukkelijke toestemming van HERE Global B.V. De inhoud van HERE wordt in licentie gegeven op een “as is”-basis. Noch wij, noch HIER geven enige garantie of aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of beschikbaarheid van de Inhoud.

§ 1 Geldigheid van de AV, wijziging van de AV

1.1 CargoTour, vertegenwoordigd door Stefan Tieß Warthestraße 55, 12051 Berlijn (“Wij”) is een mobiele applicatie (“App”) die door u als gebruiker (“Gebruiker”) kan worden gebruikt.

De in het kader van de App geleverde diensten en prestaties worden uitsluitend geleverd op basis van deze Algemene Voorwaarden (“AV”). Deze AV worden voor mobiele apps gepubliceerd tijdens het bestelproces van de desbetreffende app en ook op de webpagina’s van de app. Ze kunnen daar te allen tijde worden bekeken en uitgeprint.

1.2 Door het aanvaarden van de AV sluiten wij een licentieovereenkomst met u. Bij de registratie van uw account accepteert u als gebruiker de AV voor onze diensten door “Ik accepteer de Algemene Voorwaarden” aan te vinken en op de registratieknop te klikken.

1.3 Wij zijn gerechtigd de AV en andere voorwaarden met ingang van de toekomst te wijzigen. Wij zullen deze wijzigingen alleen om gegronde redenen aanbrengen, met name wegens nieuwe technische ontwikkelingen, uitbreidingen van onze diensten, wijzigingen in de wet of de jurisprudentie of andere gelijkwaardige redenen. Indien het contractuele evenwicht tussen u en ons door de wijziging aanzienlijk wordt verstoord, wordt de wijziging niet doorgevoerd. Anders is voor wijzigingen uw toestemming nodig. Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat u per e-mail naar het laatst door u opgegeven e-mailadres wordt geïnformeerd over wijzigingen in de AV. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd indien u niet binnen 8 weken na ontvangst schriftelijk of in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail of fax) bezwaar maakt (“bezwaartermijn”). Wij zullen in de kennisgeving van wijziging afzonderlijk op deze omstandigheid wijzen. Als gebruiker raden wij u aan uw bezwaar schriftelijk of per e-mail aan ons toe te zenden, zodat het bewijsmateriaal bewaard blijft. In het laatste geval is het raadzaam de naam van de app en uw naam in de onderwerpregel te vermelden.

1.4 Indien u als gebruiker niet binnen de bezwaartermijn bezwaar maakt tegen de gewijzigde AV of indien u ondanks de ontvangst van de kennisgeving van wijziging de Spelletjes blijft gebruiken, worden de gewijzigde of aanvullende AV jegens u van kracht.

Indien u als gebruiker binnen de termijn bezwaar maakt, heeft u net als wij het recht de licentieovereenkomst of de premium licentieovereenkomst overeenkomstig § 10 van deze AV op te zeggen en het account na afloop van een eventuele opzegtermijn te wissen. Eventuele servicekosten die tijdens de beëindigingsperiode vooraf zijn betaald, worden pro rata aan u terugbetaald. In de kennisgeving van de wijzigingen zullen wij specifiek wijzen op de mogelijkheid van bezwaar en opzegging, de opzegtermijn en de juridische gevolgen, met name wat betreft het uitblijven van bezwaar.

§ 2 Sluiting van het contract, vrije licentieovereenkomst

2.1 Als gebruiker kunt u met ons een overeenkomst sluiten over het gratis gebruik van de apps (“licentieovereenkomst”). U hebt geen aanspraak op een licentieovereenkomst, noch op het gebruik van de Diensten of de Premium Diensten. De Licentieovereenkomst kan door ons en door u te allen tijde zonder reden worden beëindigd en de Diensten kunnen te allen tijde zonder reden worden stopgezet.

2.2 Wij bieden onze Apps alleen aan personen aan die ten minste 16 jaar oud zijn. Jongeren mogen onze Apps niet gebruiken.

2.3 De licentieovereenkomst voor het gratis gebruik van de diensten komt tot stand door de ontvangst van de gegevens van het door u ingevulde en aan ons toegezonden registratieformulier en de activering van de account door ons en uw aanvaarding van deze AV overeenkomstig § 1.2. De licentieovereenkomst is gratis.

2.4 Naast de in 2.3 genoemde gratis licentieovereenkomst bieden wij tegen betaling diensten aan (“Premium Services”). Als gebruiker hebt u de keuze om deze diensten al dan niet te gebruiken. Voordat u deze diensten gebruikt, wordt u door middel van een duidelijke markering op uw betalingsverplichting gewezen en moet u uw gebruik uitdrukkelijk bevestigen. Verdere details en informatie over de Premium Diensten, in het bijzonder over het sluiten van het contract, over de beschrijving van de respectieve Premium Diensten, over de vergoeding en over de annuleringsvoorwaarden zijn geregeld in § 8 onder “Premium Licentie Overeenkomst”.

2.5 Licentieovereenkomsten worden gesloten met Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 als contractpartner. Meer informatie over ons, in het bijzonder onze contactgegevens (fax, e-mail) vindt u onder “Imprint” op onze websites.

§ 3 Mobiele apps

3.1 De Apps worden als Mobiele Apps via verschillende aanbieders (bijvoorbeeld Amazon via de App Store en Google via. Google Play Store) (“Stores”) gratis ter download aangeboden. Als Gebruiker kunt u de Mobiele Apps gebruiken door de desbetreffende Mobiele App vanuit een Store naar uw eindapparaat te downloaden.

3.2 De licentieovereenkomst voor gratis gebruik van de Mobiele App komt tot stand door het downloaden van de Mobiele App naar uw eindapparaat en uw aanvaarding van deze AV in overeenstemming met § 1.2.

3.3 Naast de in 3.2 genoemde gratis licentieovereenkomst kunt u als Gebruiker ook premium diensten kopen in de desbetreffende winkel voor Mobiele Apps (zogenaamde in-app aankopen). Je hebt de keuze om in-app aankopen te doen of niet. U wordt op uw betalingsverplichting gewezen door een duidelijke markering en moet het gebruik uitdrukkelijk bevestigen door op het veld “Kopen” of iets dergelijks te klikken.

3.4 Naast de gebruiksvoorwaarden van de winkels zijn deze AV van toepassing op het gebruik van de premium diensten waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. Verdere details en informatie over de Premium Diensten, in het bijzonder over het sluiten van het contract, de beschrijving van de respectievelijke Premium Diensten, de vergoeding en de annuleringsvoorwaarden zijn geregeld in § 7 onder “Premium Licentie Overeenkomst”.

3.5 Licentieovereenkomsten worden gesloten met Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 als contractuele partner en niet met de respectieve Stores. Alleen KPN en niet de Stores zijn verantwoordelijk voor de gelicentieerde Mobiele App en de inhoud daarvan. Neem contact met ons op in geval van klachten, claims of vragen met betrekking tot de Mobiele Apps. Meer informatie over ons, in het bijzonder contactgegevens (fax, e-mail), handelsregisternummer en namen van de personen die ons mogen vertegenwoordigen, vindt u onder “Imprint” op onze websites.

3.6 U stemt er als Gebruiker mee in dat u de Mobiele App niet zult gebruiken op een wijze die in strijd is met of inbreuk maakt op de Gebruiksvoorwaarden en Licentie of enige andere overeenkomst tussen u en de Stores.

3.7 De betreffende Stores zijn niet verantwoordelijk voor het leveren van onderhoud en ondersteuning met betrekking tot de Mobiele App.

3.8 Alle vorderingen van u met betrekking tot de betaalde Premium diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot vorderingen op basis van garantie van gebreken of andere rechten om de uitvoering op te schorten, zullen niet tegen de Stores maar tegen ons als contractuele partners worden ingesteld. De bepalingen van deze AV zijn van toepassing. Voorschriften over garantierechten en de omvang van onze aansprakelijkheid vindt u onder § 14 van deze AV.

3.9 In het geval dat de Mobiele App en/of de licentieovereenkomst met u als gebruiker inbreuk maakt op de rechten van derden, zijn alleen KPN en niet de Store via welke de Mobiele App is gedownload, verantwoordelijk voor de verdediging en afhandeling van auteursrechtelijke claims.

3.10 In het geval van een Mobiele App die via de Store is gedownload, moet de volgende beperking in acht worden genomen:

U mag de Mobiele Apps niet downloaden indien u inwoner bent van een land waarop een embargo rust van de regering van de Verenigde Staten of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat terrorisme ondersteunt. Daarom verklaart en garandeert u, de Gebruiker, wanneer u Mobiele Apps downloadt via de Store, dat u zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo geldt van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat “terrorisme ondersteunt”; en dat u niet voorkomt op een lijst van “verboden of beperkte partijen” van de Amerikaanse overheid.

3.11 De Stores via welke de Mobiele Apps zijn gekocht zijn derde begunstigden van de overeenkomst tussen u en ons en zijn, als derde begunstigden, gerechtigd die overeenkomst tegen u af te dwingen.

§ 4 Rekeningen

4.1 Bij de licentieovereenkomst ontvangt u als gebruiker een gebruikersaccount (“Account”).

4.2 Een Account kan alleen binnen de App worden aangemaakt.

4.3 Een Account is niet overdraagbaar zonder onze uitdrukkelijke toestemming, tegen betaling of kosteloos. Het delen van rekeningen met meerdere personen is uitdrukkelijk verboden.

4.4 Als gebruiker verplicht u zich om de inloggegevens, wachtwoorden en toegangsgegevens (samen “toegangsgegevens”) voor uw account geheim te houden en ons onmiddellijk te informeren zodra u weet of vermoedt dat onbevoegde derden op de hoogte zijn van de toegangsgegevens. In dat geval zult u uw gegevens wijzigen of door ons laten wijzigen. In dat geval hebben wij ook het recht om uw toegang tijdelijk te blokkeren. U moet opnieuw als gebruiker worden toegelaten zodra het vermoeden van misbruik van de toegangsgegevens door u of door derden naar ons oordeel is weggenomen.

4.5 Indien een derde partij een account gebruikt omdat zij door uw schuld uw toegangsgegevens heeft verkregen, wordt u behandeld alsof u zelf heeft gehandeld.

4.6 Het is verboden het account van een andere gebruiker te gebruiken.

4.7 Indien wij vermoeden dat toegangsgegevens bij derden bekend zijn geworden, zijn wij gerechtigd, maar niet verplicht, om zonder voorafgaande kennisgeving de toegangsgegevens te wijzigen of het account te blokkeren. Wij zullen u hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en u op verzoek binnen een redelijke termijn nieuwe toegangsgegevens toesturen. Verdere aanspraken van u als gevolg van de tijdelijke blokkering van uw account of wijziging van uw toegangsgegevens zijn uitgesloten.

4.8 Inactieve accounts kunnen door ons worden verwijderd. De licentieovereenkomst eindigt dan automatisch.

§ 5 Noodzakelijke technische uitrusting

Het gebruik van de App is alleen mogelijk door middel van lokaal op uw computer, tablet, smartphone of ander eindapparaat (“Eindapparaat”) geïnstalleerde software en een internetverbinding. U draagt de kosten voor deze software en het gebruik ervan, alsmede de kosten die voortvloeien uit de internetverbinding. Het is uw verantwoordelijkheid om het Eindapparaat in een zodanige staat te houden dat u de Spelletjes kunt gebruiken. We bieden hiervoor geen ondersteuning.

§ 6 Inhoud van de dienst

7.1 Wij leveren de Apps en andere diensten binnen het kader van onze technische en operationele mogelijkheden. De diensten van de apps staan open voor gebruikers die een licentieovereenkomst hebben en dus een account hebben.

7.2 Alle door ons aangeboden Apps, Diensten of Premium Diensten zullen naar eigen goeddunken worden herzien en bijgewerkt om ze aantrekkelijk te houden voor een zo breed mogelijke groep Gebruikers.

7.3 Wij behouden ons het recht voor de werking van de App of delen daarvan zonder opgaaf van redenen te staken.

7.4 In het geval dat u onjuiste aanbiedingen worden gedaan (bijv. onjuiste of foutieve prijsstelling van Premium Points), bijv. als gevolg van technische problemen of als gevolg van verstoring van het aanbod door tussenkomst van derden of soortgelijke gebeurtenissen, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst te betwisten, als er al een dergelijke overeenkomst is gesloten, en de aan u geleverde diensten terug te vorderen tegen terugbetaling van het eventueel door u betaalde bedrag. Je hebt hetzelfde recht als een gebruiker.

§ 7 Premium licentieovereenkomst

7.1 De sluiting van de overeenkomst voor Premium Diensten (“Premium Licentie Overeenkomst”) komt tot stand via Mobiele Apps wanneer u op de knop “Nu betalen” of iets dergelijks klikt na het selecteren van de Premium Dienst.

7.2 De Premium Diensten omvatten met name, maar zijn niet beperkt tot, het gebruik van centrale functies van de Apps of aanvullende comfortfuncties.

7.3 De inhoud, functies en vereisten van de Premium Diensten gelden op het moment van de bestelling, zoals deze worden weergegeven op onze websites en in de Mobiele Apps en in de bijbehorende winkelmandjes en dienovereenkomstig aan u werden doorgegeven in de respectievelijke orderbevestiging.

7.4 In de regel kunt u als Gebruiker de Premium functies voor een bepaalde termijn gebruiken. De functies worden u ter beschikking gesteld in het kader van een abonnement. Tenzij anders vermeld in het productgedeelte, worden abonnementen na afloop met eenzelfde periode verlengd. U kunt de huidige status en duur van uw abonnement bekijken in uw gebruikersinstellingen binnen de app.

7.5 Premium diensten kunnen alleen worden gekocht door een aparte bestelling te plaatsen. Dit geldt niet voor automatische verlengingen in het kader van het door u gekozen aanbod.

7.6 U kunt bestaande abonnementen te allen tijde zonder opgaaf van redenen aan het einde van de lopende termijn opzeggen. Opzegging vindt plaats via het abonnementenbeheer van de respectieve app stores. U hebt geen recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. Ook na beëindiging kunt u de Premium Services blijven gebruiken tot het einde van de contracttermijn.

7.7 Met betrekking tot het gebruik gelden de prijzen op het moment van de bestelling, zoals weergegeven in de betreffende winkelmandjes en doorgegeven in de orderbevestiging voor de betreffende bestelling. De prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.

7.8 In mobiele apps gelden de prijzen zoals die via de betreffende stores (bijv. App Store of Google Play Store) worden weergegeven en in de orderbevestiging voor de betreffende bestelling worden doorgegeven. De prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. In het geval van mobiele apps worden de betalingen verwerkt via de respectieve winkels. De gebruiks- en betalingsvoorwaarden van de winkels en bovendien deze AV zijn van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden tussen de AV van de winkels en deze AV, hebben de gebruiks- en betalingsvoorwaarden van de winkels voorrang.

7.9 De servicekosten zijn vooraf verschuldigd bij de aankoop van een premium gebruik.

7.10 Als Gebruiker heeft u geen recht op een specifieke betaalmethode.

7.11 In geval van wanbetaling zijn wij gerechtigd onze diensten op te schorten en het Account te blokkeren, ongeacht uw doorlopende betalingsverplichting. Gedurende deze periode worden geen servicekosten in rekening gebracht.

7.12 Wij hebben het recht om de prijzen voor Premium Services naar eigen goeddunken te wijzigen.

§ 8 Recht op annulering, annuleringsbeleid met betrekking tot premium diensten
Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Stefan Tiess, Warthestrasse 55, 12051 Berlijn; e-mail: info@cargotourapp.com ) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt dit modelformulier voor herroeping gebruiken, dat niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract annuleert, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Speciale opmerking over het voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht:

Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig indien de uitvoering van de overeenkomst is begonnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, nadat u als gebruiker hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd en heeft erkend dat u bijgevolg uw herroepingsrecht verliest met het begin van de uitvoering van de overeenkomst.

§ 9 Contractduur en opzegging

9.1 De licentieovereenkomst en/of de premium licentieovereenkomst tussen u en ons wordt gesloten voor onbepaalde tijd, tenzij wij in de specifieke offerte anders bepalen. Voor de levering van Premium diensten kunnen andere bepalingen gelden.

9.2 Indien voor de Licentieovereenkomst geen specifieke termijn is overeengekomen, kan deze te allen tijde zonder opgave van redenen worden beëindigd.

9.3 De premieovereenkomst kan door ons worden beëindigd met een opzegtermijn van drie (3) maanden. De gewone opzegging hoeft niet gemotiveerd te worden.

9.4 Zowel ons als uw recht om de licentieovereenkomst of de premium licentieovereenkomst te allen tijde om gegronde redenen te beëindigen, blijft door de bovenstaande bepalingen onaangetast.

9.5 Om technische redenen worden de account en uw gebruikersgegevens pas na enkele dagen definitief gewist.

9.6 In geval van een gewone beëindiging door u of een beëindiging om gegronde redenen door ons, kunt u de door u betaalde vergoedingen niet terugvorderen wanneer de beëindiging van kracht wordt. Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om Premium Points te gebruiken tot de opzegging van kracht wordt, waarna u geen aanspraak op terugbetaling tegen ons kunt maken, in het bijzonder niet voor nog niet gebruikte Premium Services. U hebt dan ook geen aanspraak meer op de levering van Premium Services. Bovendien hebben wij het recht om van u het totaal van alle kosten te eisen die u nog had moeten betalen (met name voor reeds bestelde Premium Services). Uw recht om te bewijzen dat er geen of aanzienlijk minder schade is opgetreden, blijft onaangetast.

§ 10 Veiligheid

10.1 Als gebruiker mag u geen mechanismen, software, programma’s of andere routines gebruiken die onze systemen kunnen verstoren. U mag geen maatregelen nemen die kunnen leiden tot een onredelijke overbelasting van de systemen. Het gebruik van speciale software, met name voor de systematische of automatische besturing van de app of afzonderlijke functies (bots, macro’s), voor de reproductie of evaluatie van de app, is niet toegestaan.

10.2 Het is verboden om bugs of fouten in de programmering van de app, die een voordeel voor de gebruiker zouden kunnen vormen, uit te buiten voor uw eigen doeleinden en/of voor de doeleinden van anderen. Als u bugs ontdekt, brengt u ons daar onmiddellijk van op de hoogte. Als u er gebruik van heeft gemaakt, moeten deze zoveel mogelijk worden vergoed. Indien bugs of fouten opzettelijk worden uitgebuit of openbaar gemaakt op het internet of via mobiele toepassingen, kan dit leiden tot beëindiging van de licentieovereenkomst zonder kennisgeving en verwijdering van het account.

10.3 Het is verboden software te gebruiken die “datamining” mogelijk maakt of anderszins informatie verzamelt met betrekking tot de Apps.

§ 11 Uw verplichtingen

11.1 Als gebruiker bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie die u ons verstrekt tijdens de registratie en in verband met het gebruik van premium diensten juist en volledig is. U verbindt zich ertoe ons onmiddellijk in kennis te stellen van elke wijziging van de gegevens en op verzoek de juistheid ervan te bevestigen.

11.2 Als gebruiker zult u zich onthouden van alles wat de werking en het functioneren van de app in gevaar brengt of verstoort.

§ 12 Verlening van rechten

12.1 Mobiele Apps vereisen de installatie van software op uw eindapparaat (“Mobiele App Software”). Als gebruiker bent u zich ervan bewust dat wij recht hebben op alle rechten op de Mobiele App Software en, indien van toepassing, op onze licentiegevers. Wij stellen deze Mobiele App Software aan u ter beschikking en verlenen u de eenvoudige gebruiksrechten voor privégebruik op uw eindapparaat. Voorts mag de Mobiele App Software niet worden verveelvoudigd of openbaar toegankelijk worden gemaakt op het internet of via een netwerk of worden opgeslagen op gegevensdragers. Voorts zijn bewerking, decompilatie, demontage en reverse engineering verboden. Uitlokking van derden of medeplichtigheid aan dergelijke handelingen is eveneens verboden. Deze toekenning van rechten kan door ons te allen tijde zonder opgave van redenen worden herroepen. In dat geval bent u als gebruiker verplicht de mobiele app software van uw eindapparaat te verwijderen. De bevoegdheid om de verleende rechten te gebruiken vervalt uiterlijk bij het verstrijken van uw licentieovereenkomst.

12.2 In aanvulling op § 12.1 van deze AV zijn de gebruiksvoorwaarden van de winkels en de daarin verleende rechten van toepassing op de Mobiele App. Dienovereenkomstig worden aan u als Gebruiker de eenvoudige gebruiksrechten verleend voor persoonlijk gebruik op elk eindapparaat dat u bezit en beheert met betrekking tot de gedownloade Mobiele Apps of de software van de Mobiele Apps.

12.3 Als Gebruiker vrijwaart u ons tegen alle vorderingen, inclusief vorderingen tot schadevergoeding, die andere Gebruikers of andere derden tegen ons instellen wegens inbreuk op hun rechten door uw gedrag en/of door de door u geplaatste inhoud of gegevens. U zult ons ook alle redelijke kosten vergoeden die wij dientengevolge moeten maken, in het bijzonder de kosten die wij moeten maken voor eventuele juridische verdediging. Alle verdere rechten en schadeclaims van onze kant blijven onaangetast. Uw bovenstaande verplichtingen gelden niet indien u niet verantwoordelijk bent voor de betrokken inbreuk. Indien de rechten van derden worden geschonden door uw inhoud, zult u, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, het recht verkrijgen om de inhoud te gebruiken of de inhoud vrij te maken van eigendomsrechten. Indien de rechten van derden worden geschonden door uw gebruik van de diensten, dient u op ons verzoek het gebruik in strijd met het contract en/of de wet onmiddellijk te staken.

§ 13 Toegankelijkheid

Wij garanderen een beschikbaarheid van de apps van gemiddeld 98% per jaar. Hieronder vallen niet periodes van regulier onderhoud, onbereikbaarheid door overmacht, manipulatie van buitenaf of andere problemen buiten onze controle of die van onze plaatsvervangers. Wij zijn alleen aansprakelijk voor de ontoegankelijkheid van de app voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid of als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

§ 14 Garantie voor gebreken en beperking van aansprakelijkheid

14.1 De licentieovereenkomst geeft u als gebruiker de mogelijkheid om de App in zijn huidige versie te gebruiken. U bent zich ervan bewust dat de door ons aangeboden Apps – zoals elke software – nooit volledig vrij van gebreken kunnen zijn.

14.2 Door u ontdekte gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden gemeld. Met het oog op de bewaring van bewijsmateriaal dient u dit in tekstvorm (bijvoorbeeld per fax, brief of e-mail) te documenteren en aan ons toe te zenden. U leest alle helppagina’s en FAQ-pagina’s en alle berichten op de forums voordat u defecten meldt.

14.3 Gebreken die berusten op invloeden van buitenaf, bedieningsfouten van uw kant of overmacht zijn uitgesloten van de garantie.

14.4 U verbindt zich ertoe zoveel mogelijk mee te werken aan het herstel van gebreken in de app.

14.5 Elke aansprakelijkheid van onze kant is in principe uitgesloten en vindt alleen plaats in overeenstemming met de volgende bepalingen. Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade en vergoeding van nutteloze uitgaven (“schade”) wegens schending van contractuele of niet-contractuele verplichtingen in geval van opzet of grove nalatigheid, in geval van nalatige of opzettelijke verwonding van leven, lichaam of gezondheid, in geval van nalatige of opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, wegens de overname van een kwaliteitsgarantie, wegens dwingende aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid alsmede in het toepassingsgebied van § 44a TKG of wegens andere dwingende aansprakelijkheid.

De schade wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid of berust op aansprakelijkheid voor schade aan leven, lichaam of gezondheid of de overname van een kwaliteitsgarantie of op productaansprakelijkheid.

14.6 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen in § 14.5 gelden ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, aandeelhouders, vertegenwoordigers, organen en hun leden en plaatsvervangende agenten.

14.7 Bovenstaande bepalingen houden geen wijziging van de bewijslast in ten nadele van u.

14.8 Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van de inhoud van alle pagina’s waarnaar direct of indirect wordt verwezen (zogenaamde “links”) naar ons aanbod. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor deze inhoud en pagina’s. De aanbieders van de respectieve pagina’s zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s.

§ 15 Gegevensbescherming

Informatie over soort, omvang, locatie en doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken met betrekking tot het contract en de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van bestellingen, alsmede voor de verzending van de nieuwsbrief door ons, alsmede uw recht op informatie en het recht op correctie, blokkering en verwijdering vindt u in het reglement inzake gegevensbescherming.

§ 16 Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

16.1 Voor vragen over de App en andere vragen kunt u contact met ons opnemen via info@cargotourapp.com.

16.2 De Europese Commissie biedt een online platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (“ODR-platform”) tussen consumenten en onlinehandelaren. Het ODR-platform is toegankelijk via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. U kunt contact met ons opnemen via het ODR-platform. In de regel nemen wij dan rechtstreeks contact met u op, aangezien wij niet verplicht zijn deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

§ 17 Rechtskeuze/bevoegde rechtbank

17.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en met uitsluiting van het conflictenrecht.

17.2 Voor geschillen met u geldt de wettelijke bevoegde rechtbank, voor zover u een algemeen bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland heeft. Bij geschillen uit rechtshandelingen met handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen wordt voor alle gevallen de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Hamburg overeengekomen.

Laatst bijgewerkt: 11 juni 2021