Grunnleggende vilkår for bruk .

CargoTour tilbyr sine tjenester etter beste kunnskap og overbevisning. Dette fritar deg imidlertid ikke på noe tidspunkt fra ditt ansvar for å kjøre sikkert og i samsvar med loven. Ved å bruke appen godtar du imidlertid følgende grunnleggende betingelser:

Forrang for trafikkskilt: Trafikkskiltene i appen erstatter eller begrenser ikke gyldigheten til trafikkskiltene på veien på noe tidspunkt. Hvis trafikkskiltene på veien avviker fra instruksjonene i appen, har de virkelige trafikkskiltene alltid forrang foran skiltene i appen.

Ansvarlig kjøring: Kjør alltid med tilbørlig aktsomhet, og ta hensyn til gjeldende vei-, vær- og trafikkforhold i samsvar med gjeldende regler og lover. Ved å bruke appen erkjenner du at det er ditt eget ansvar å delta på en sikker måte og i samsvar med trafikkreglene. Vi påtar oss ikke noe ansvar for din oppførsel i trafikken.

Dataenes aktualitet: Selv om kartet og trafikkdataene oppdateres regelmessig, er den faktiske veitrafikken gjenstand for stadige endringer. Vi kan derfor ikke garantere at informasjonen er nøyaktig eller fullstendig.

Online-oppdateringer: Selv om denne appen tilbyr enkelte funksjoner for offline-bruk, kreves det en internettforbindelse for å bruke den riktig og fullstendig. Selv under navigering utveksles data kontinuerlig mellom enheten din og serverne våre, med mindre du selv forhindrer dette teknisk. Du er selv ansvarlig for at internettforbindelsen er tilgjengelig og for de tilhørende kostnadene. De resulterende kostnadene bæres utelukkende av deg.

Kart fra HERE: Denne appen lisensierer programvare og kart fra HERE Global B.V. og dets forretningspartnere. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktigheten eller tilgjengeligheten til våre lisensgiveres innhold og tjenester. All bruk, lagring eller reproduksjon av innholdet og programvaretjenestene utenfor denne appen krever uttrykkelig samtykke fra HERE Global B.V. HEREs innhold lisensieres “som det er”. Verken vi eller HERE gir noen garanti eller påtar oss noe ansvar for innholdets nøyaktighet, fullstendighet eller tilgjengelighet.

§ 1 Vilkårenes gyldighet, endring av vilkårene

1.1 CargoTour, representert ved Stefan Tieß Warthestraße 55, 12051 Berlin (“Vi”) er en mobilapplikasjon (“App”), som kan brukes av deg som bruker (“Bruker”).

Tjenestene og fordelene som tilbys innenfor rammen av appen, leveres utelukkende på grunnlag av disse generelle vilkårene (“GTC”). Disse GTC er publisert for mobilapper under bestillingsprosessen for den respektive appen og også på nettsidene til appen. De kan vises der når som helst og kan skrives ut.

1.2 Ved å godta de generelle vilkårene inngår vi en lisensavtale med deg. Når du registrerer kontoen din, godtar du som bruker de generelle vilkårene for tjenestene våre ved å krysse av for “Jeg godtar de generelle vilkårene” og klikke på registreringsknappen.

1.3 Vi har rett til å gjøre endringer i de generelle vilkårene og andre vilkår med virkning for fremtiden. Vi vil bare gjøre disse endringene av gyldige grunner, særlig på grunn av ny teknisk utvikling, utvidelser av tjenestene våre, endringer i lovgivning eller rettspraksis eller andre lignende grunner. Hvis den kontraktsmessige balansen mellom deg og oss blir vesentlig forstyrret av endringen, må endringen ikke gjøres. I tillegg krever endringer ditt samtykke. Som bruker godtar du å bli informert om endringer i de generelle vilkårene via e-post til den e-postadressen du sist har oppgitt. Endringene anses som akseptert dersom du ikke motsetter deg dem skriftlig eller i tekstform (f.eks. per e-post eller faks) innen 8 uker etter mottakelsen (“innsigelsesfrist”). Vi vil henvise spesifikt til dette forholdet i endringsmeldingen. Som bruker anbefaler vi at du sender innsigelsen til oss skriftlig eller per e-post for å sikre bevis. I sistnevnte tilfelle anbefales det å oppgi navnet på appen og navnet ditt i emnefeltet.

1.4 Hvis du som bruker ikke motsetter deg de endrede vilkårene innen innsigelsesperioden, eller hvis du fortsetter å bruke spillene til tross for mottak av endringsmeldingen, vil de endrede eller tilleggsvilkårene tre i kraft overfor deg.

Hvis du som bruker protesterer innen innsigelsesperioden, har du og vi rett til å si opp lisensavtalen eller premiumlisensavtalen i samsvar med punkt 10 i disse vilkårene og slette kontoen etter utløpet av en eventuell oppsigelsesperiode. Eventuelle tjenestegebyrer som er betalt på forhånd i oppsigelsesperioden, vil bli refundert til deg på pro rata-basis. I varselet om endringene vil vi gjøre deg spesielt oppmerksom på muligheten for innsigelse og kansellering, oppsigelsesfristen og de rettslige konsekvensene, særlig med hensyn til manglende innsigelse.

§ 2 Inngåelse av kontrakt, gratis lisensavtale

2.1 Som bruker kan du inngå en kontrakt med oss om gratis bruk av appene (“lisensavtale”). Du har verken krav på en lisensavtale eller krav på å bruke tjenestene eller Premium-tjenestene. Lisensavtalen kan sies opp av oss og av deg når som helst uten grunn, og tjenestene kan avsluttes når som helst uten grunn.

2.2 Vi tilbyr bare appene våre til personer som er minst 16 år gamle. Personer som er yngre, kan ikke bruke appene våre.

2.3 Lisensavtalen for gratis bruk av tjenestene trer i kraft ved mottak av dataene fra registreringsskjemaet som du har fylt ut og sendt til oss, og ved vår aktivering av kontoen og din aksept av disse vilkårene i henhold til § 1.2.

2.4 I tillegg til den gratis lisensavtalen nevnt i punkt 2.3 tilbyr vi betalingstjenester mot betaling (“Premium-tjenester”). Som bruker har du mulighet til å velge om du vil bruke disse tjenestene eller ikke. Før du bruker disse tjenestene, vil du bli informert om betalingsforpliktelsen din ved hjelp av en tydelig markering, og du må eksplisitt bekrefte bruken. Ytterligere detaljer og informasjon om Premium-tjenestene, særlig om inngåelse av kontrakten, om beskrivelsen av de respektive Premium-tjenestene, om gebyret og om avbestillingsreglene, er regulert i § 8 under “Premium-lisensavtale”.

2.5 Lisensavtalene inngås med Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051, som avtalepartner. Ytterligere informasjon om oss, særlig våre kontaktopplysninger (faks, e-post), finner du under “Impressum” på våre nettsider.

§ 3 Mobilapper

3.1 Appene tilbys gratis for nedlasting som mobilapper via forskjellige leverandører (f.eks. Amazon via App Store og Google via Google Play Store) (“Butikker”). Som bruker kan du bruke mobilappene ved å laste ned den respektive mobilappen fra en butikk til enheten din.

3.2 Lisensavtalen for gratis bruk av mobilappen inngås ved at du laster ned mobilappen til sluttenheten din og godtar disse vilkårene i samsvar med § 1.2.

3.3 I tillegg til den gratis lisensavtalen som er nevnt i punkt 3.2, kan du som bruker også kjøpe premiumtjenester i den respektive mobilappbutikken (såkalte kjøp i appen). Du kan velge om du vil foreta kjøp i appen eller ikke. Du vil bli informert om betalingsforpliktelsen din ved en tydelig markering og må uttrykkelig bekrefte bruken ved å klikke på feltet “Kjøp” eller lignende.

3.4 I tillegg til vilkårene for bruk av butikkene gjelder disse vilkårene for bruk av Premium-tjenestene som er underlagt et gebyr. Ytterligere detaljer og informasjon om Premium-tjenestene, spesielt om inngåelse av kontrakten, beskrivelsen av de respektive Premium-tjenestene, gebyret og avbestillingsreglene er regulert i § 7 under “Premium-lisensavtale”.

3.5 Lisensavtaler inngås med Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 som kontraktspartner og ikke med de respektive butikkene. Vi alene og ikke butikkene er ansvarlige for den lisensierte mobilappen og dens innhold. Vennligst kontakt oss i tilfelle klager, krav eller spørsmål angående mobilapper. Ytterligere informasjon om oss, spesielt kontaktinformasjon (faks, e-post), handelsregisternummer og navnene på personene som er autorisert til å representere oss, finner du under “Impressum” på nettstedene våre.

3.6 Som bruker samtykker du i at du ikke vil bruke mobilappen på noen måte som er uforenlig med eller i strid med bruks- og lisensvilkårene eller andre avtaler mellom deg og butikkene.

3.7 De relevante forhandlerne er ikke ansvarlige for å tilby vedlikehold og støtte i forbindelse med mobilappen.

3.8 Eventuelle krav fra deg i forbindelse med de betalte premiumtjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, krav basert på garanti for mangler eller andre rettigheter til å suspendere ytelsen, skal ikke gjøres gjeldende mot forhandlerne, men mot oss som kontraktspartnere. Bestemmelsene i disse generelle vilkårene gjelder. Bestemmelser om garantirettigheter og vårt ansvarsområde finner du i § 14 i disse vilkårene.

3.9 I tilfelle mobilappen og/eller lisensavtalen med deg som bruker krenker rettighetene til tredjeparter, er vi alene, og ikke butikken som mobilappen ble lastet ned gjennom, ansvarlig for forsvar og oppgjør av opphavsrettskrav.

3.10 Når det gjelder en mobilapp som er lastet ned gjennom butikken, må følgende begrensning overholdes:

Du kan ikke laste ned mobilapper hvis du er bosatt i et land som er underlagt en amerikansk myndighetsembargo eller utpekt av amerikanske myndigheter som et land som støtter terrorisme. Derfor, ved å laste ned mobilapper gjennom butikken, erklærer og garanterer du som bruker at du ikke befinner deg i et land som er underlagt en amerikansk myndighetsembargo eller utpekt av amerikanske myndigheter som et land som “støtter terrorisme”, og at du ikke står på noen amerikanske myndigheters liste over “forbudte eller begrensede parter”.

3.11 Butikkene som mobilappene kjøpes gjennom, er tredjepartsmottakere av kontrakten mellom deg og oss, og som tredjepartsmottakere har de rett til å håndheve denne kontrakten mot deg.

§ 4 Kontoer

4.1 Med lisensavtalen mottar du en brukerkonto (“Konto”) som bruker.

4.2 En konto kan bare opprettes i appen.

4.3 En konto kan ikke overføres uten vårt uttrykkelige samtykke, verken mot betaling eller gratis. Det er uttrykkelig forbudt å dele kontoer med flere personer.

4.4 Som bruker forplikter du deg til å holde påloggingsdata, passord og tilgangsdata (sammen “tilgangsdata”) for kontoen din hemmelig og til å informere oss umiddelbart så snart du blir klar over eller mistenker at uautoriserte tredjeparter har kjennskap til tilgangsdataene. I så fall vil du endre dataene dine eller få dem endret av oss. I et slikt tilfelle har vi også rett til å sperre tilgangen din midlertidig. Du skal gjeninnføres som bruker så snart mistanken om misbruk av tilgangsdataene fra deg eller en tredjepart er avkreftet etter vårt skjønn.

4.5 Hvis en tredjepart bruker en konto fordi de har fått tak i tilgangsdataene dine ved din feil, vil du bli behandlet som om du selv hadde handlet.

4.6 Det er forbudt å bruke en annen brukers konto.

4.7 Hvis vi mistenker at en tredjepart har fått kjennskap til tilgangsopplysningene, har vi rett, men ikke plikt, til å endre tilgangsopplysningene eller sperre kontoen uten forhåndsvarsel. Vi vil informere deg om dette umiddelbart og sende deg nye tilgangsopplysninger innen rimelig tid på forespørsel. Ytterligere krav fra deg som følge av midlertidig sperring av kontoen din eller endring av tilgangsdataene dine er utelukket.

4.8 Inaktive kontoer kan slettes av oss. Lisensavtalen opphører da automatisk.

§ 5 Nødvendig teknisk utstyr

Bruken av appen er bare mulig ved hjelp av programvare som er installert lokalt på datamaskinen, nettbrettet, smarttelefonen eller en annen sluttenhet (“sluttenhet”) og en internettforbindelse. Du skal bære kostnadene for denne programvaren og bruken av den, samt kostnadene forbundet med internettforbindelsen. Det er ditt ansvar å holde en sluttenhet i en tilstand som gjør det mulig for deg å bruke spillene. Vi tilbyr ikke støtte for dette.

§ 6 Tjenestens innhold

7.1 Vi tilbyr apper og andre tjenestetilbud innenfor rammen av våre tekniske og driftsmessige muligheter. Tjenestene i appene er åpne for brukere som har en lisensavtale og dermed en konto.

7.2 Alle apper, tjenester eller premiumtjenester som vi tilbyr, vil bli gjennomgått og oppdatert etter vårt skjønn for å holde dem attraktive for flest mulig brukere.

7.3 Vi forbeholder oss retten til å avslutte driften av appen eller deler av den uten å oppgi noen grunn.

7.4 I tilfelle du mottar et feilaktig tilbud (f.eks. feil eller feilaktig prising av Premium Points), f.eks. på grunn av tekniske problemer eller på grunn av avbrudd i tilbudet på grunn av inngrep fra tredjeparter eller lignende hendelser, forbeholder vi oss uttrykkelig retten til å bestride kontrakten, hvis en slik kontrakt i det hele tatt ble inngått, og til å kreve tilbake tjenestene som er levert til deg mot tilbakebetaling av beløpet du måtte ha betalt. Du har samme rett som bruker.

§ Artikkel 7 Premium-lisensavtale

7.1 Kontrakten for Premium-tjenester (“Premium-lisensavtale”) inngås via mobilapper når du klikker på knappen “Betal nå” eller lignende etter å ha valgt Premium-tjenesten.

7.2 Premium-tjenestene inkluderer spesielt, men er ikke begrenset til, bruk av sentrale funksjoner i appene eller ekstra komfortfunksjoner.

7.3 Innholdet, funksjonene og kravene til Premium-tjenestene gjelder på bestillingstidspunktet, slik de vises på nettsidene våre og i mobilappene samt i de tilhørende handlekurvene, og som er sendt til deg i samsvar med dette i den respektive ordrebekreftelsen.

7.4 Som regel kan du som bruker bruke Premium-funksjonene i en viss periode. Funksjonene gjøres tilgjengelig for deg innenfor rammen av et abonnement. Med mindre annet er angitt i produktområdet, fornyes abonnementene for en identisk periode etter utløpet. Du kan se gjeldende status og varighet for abonnementet ditt i brukerinnstillingene dine i appen.

7.5 Premium-tjenester kan bare kjøpes ved å legge inn en separat bestilling. Dette gjelder ikke automatisk fornyelse innenfor rammen av det tilbudet du har valgt.

7.6 Du kan når som helst si opp eksisterende abonnementer uten å oppgi grunn ved utløpet av inneværende periode. Avbestilling gjøres via abonnementsadministrasjonen i de respektive appbutikkene. Du har ikke rett til full eller delvis refusjon av allerede innbetalte beløp. Selv etter kansellering kan du fortsette å bruke Premium-tjenestene til slutten av avtaleperioden.

7.7 Når det gjelder bruken, gjelder prisene på bestillingstidspunktet slik de vises i de tilsvarende handlekurvene og overføres i ordrebekreftelsen for den respektive bestillingen. Prisene er inkludert eventuell lovpålagt merverdiavgift.

7.8 I mobilapper gjelder prisene slik de vises via de respektive butikkene (f.eks. App Store eller Google Play Store) og overføres i ordrebekreftelsen for den respektive bestillingen. Prisene er inkludert eventuell lovpålagt merverdiavgift. Når det gjelder mobilapper, behandles betalinger via de respektive butikkene. Vilkårene og betingelsene for bruk og betaling i butikkene og disse vilkårene og betingelsene gjelder. I tilfelle konflikt mellom butikkenes vilkår for bruk og betaling og disse vilkårene, skal butikkenes vilkår for bruk og betaling ha forrang.

7.9 Tjenestegebyrene må betales på forhånd når du kjøper en Premium-applikasjon.

7.10 Som bruker har du ikke rett til en bestemt betalingsmåte.

7.11 Ved manglende betaling har vi rett til å suspendere tjenestene våre og sperre kontoen, uavhengig av om du fortsatt er forpliktet til å betale. Ingen serviceavgift vil bli belastet i denne perioden.

7.12 Vi har rett til å endre prisene for Premium-tjenester etter eget skjønn.

§ 8 Avbestillingsrett, avbestillingsregler i forbindelse med Premium Services
Avbestillingsregler

Avbestillingsrett

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen kontrakten ble inngått.

For å utøve angreretten må du informere oss (Stefan Tiess, Warthestrasse 55, 12051 Berlin; e-post: info@cargotourapp.com ) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post). Du kan bruke dette angreskjemaet, som ikke er obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om utøvelse av angreretten før utløpet av angrefristen.

Konsekvenser av kanselleringen

Hvis du kansellerer denne kontrakten, må vi refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnadene som følge av at du har valgt en annen leveringsmetode enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss), uten forsinkelse og senest 14 dager etter den dagen vi mottok meldingen om kansellering av denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet for denne tilbakebetalingen.

Spesiell merknad om for tidlig utløp av angreretten:

Angreretten din utløper for tidlig hvis oppfyllelsen av kontrakten har begynt før utløpet av angreretten, etter at du som bruker har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette og har erkjent at du derfor mister angreretten din ved oppfyllelse av kontrakten.

§ 9 Kontraktens varighet og opphør av kontrakten

9.1 Lisensavtalen og/eller Premium-lisensavtalen mellom deg og oss inngås på ubestemt tid, med mindre annet er fastsatt av oss i det spesifikke tilbudet. Andre bestemmelser kan gjelde for levering av Premium-tjenester.

9.2 Hvis det ikke er avtalt noen fast periode for lisensavtalen, kan den sies opp når som helst uten begrunnelse.

9.3 Vi kan si opp Premium-avtalen med tre (3) måneders varsel. Den ordinære oppsigelsen trenger ikke begrunnes.

9.4 Både vår og din rett til å si opp lisensavtalen eller Premium-lisensavtalen når som helst av gode grunner forblir upåvirket av bestemmelsene ovenfor.

9.5 Av tekniske årsaker vil den endelige slettingen av kontoen og brukerdataene dine først finne sted etter en forsinkelse på flere dager.

9.6 I tilfelle en ordinær oppsigelse fra deg eller en oppsigelse fra oss av grunn, kan du ikke kreve tilbake gebyrene du har betalt når oppsigelsen trer i kraft. Som bruker vil du kunne bruke Premium-poeng frem til oppsigelsen trer i kraft, og deretter vil du ikke ha rett til noen refusjonskrav mot oss, spesielt for Premium-tjenester som ennå ikke er brukt. Du vil da heller ikke lenger ha rett til levering av Premium-tjenester. Videre har vi rett til å kreve det totale beløpet for alle avgifter som du fortsatt skulle ha betalt (spesielt for Premium-tjenester som allerede er bestilt). Din rett til å bevise at ingen eller vesentlig mindre skade har oppstått, forblir uendret.

§ 10 Sikkerhet

10.1 Som bruker har du ikke rett til å bruke mekanismer, programvare, programmer eller andre rutiner som kan forstyrre systemene våre. Du må ikke iverksette tiltak som kan føre til urimelig overbelastning av systemene. Du kan ikke bruke spesialisert programvare, spesielt for systematisk eller automatisk kontroll av appen eller individuelle funksjoner (roboter, makroer), for reproduksjon eller evaluering av appen.

10.2 Det er forbudt å utnytte feil eller bugs i programmeringen av appen som kan favorisere brukeren til egne og/eller andres formål. Hvis du oppdager feil, må du informere oss om dem umiddelbart. Hvis du har gjort bruk av dem, skal de refunderes så langt det er mulig. Hvis feil eller bugs bevisst utnyttes eller publiseres på internett eller via mobilapplikasjoner, kan dette føre til oppsigelse av lisensavtalen uten varsel og sletting av kontoen.

10.3 Det er forbudt å bruke programvare som muliggjør “datautvinning” eller på annen måte samler inn informasjon om apper.

§ 11 Dine forpliktelser

11.1 Som bruker er du ansvarlig for at opplysningene du oppgir til oss ved registrering og i forbindelse med bruk av Premium-tjenester er korrekte og fullstendige. Du forplikter deg til å informere oss umiddelbart om eventuelle endringer i opplysningene og til å bekrefte riktigheten av opplysningene på forespørsel.

11.2 Som bruker må du avstå fra å gjøre noe som kan sette i fare eller forstyrre driften og funksjonen til appen.

§ 12 Tildeling av rettigheter

12.1 Mobilapper krever installasjon av programvare på sluttenheten din (“mobilapp-programvare”). Som bruker er du klar over at vi har alle rettigheter til mobilapp-programvaren og, hvis aktuelt, til våre lisensgivere. Vi gjør denne mobilapp-programvaren tilgjengelig for deg og gir deg enkle bruksrettigheter for privat bruk på enheten din. I tillegg kan mobilapplikasjonsprogramvaren ikke reproduseres eller gjøres offentlig tilgjengelig på internett eller over et nettverk eller lagres på databærere. Videre er redigering, dekompilering, demontering og omvendt utvikling forbudt. Det er også forbudt å oppfordre tredjeparter til å utføre eller delta i slike handlinger. Vi kan når som helst tilbakekalle denne tillatelsen uten å oppgi noen grunn. I så fall er du som bruker forpliktet til å slette mobilapplikasjonsprogramvaren fra enheten din. Fullmakten til å bruke de tildelte rettighetene utløper senest når lisensavtalen din utløper.

12.2 I tillegg til § 12.1 i disse vilkårene gjelder vilkårene for bruk av butikkene og rettighetene som gis der, for mobilappen. Følgelig gis du som bruker de enkle bruksrettighetene for personlig bruk på en hvilken som helst sluttenhet som du eier og kontrollerer med hensyn til de nedlastede mobilappene eller programvaren til mobilappene.

12.3 Som bruker skal du holde oss skadesløs for alle krav, inkludert erstatningskrav, som andre brukere eller andre tredjeparter gjør gjeldende mot oss på grunn av brudd på deres rettigheter som følge av din oppførsel og/eller innholdet eller dataene du har lagt ut. Du skal også refundere oss alle rimelige kostnader vi pådrar oss som følge av dette, særlig kostnader vi pådrar oss i forbindelse med nødvendig juridisk forsvar. Alle ytterligere rettigheter og erstatningskrav fra vår side forblir upåvirket. Ovennevnte forpliktelser gjelder ikke hvis du ikke er ansvarlig for den aktuelle krenkelsen. Hvis rettighetene til tredjeparter krenkes av innholdet ditt, må du, etter vårt skjønn og for egen regning, skaffe deg retten til å bruke innholdet eller gjøre innholdet fritt for eiendomsrettigheter. Hvis rettighetene til tredjeparter krenkes av din bruk av tjenestene, må du umiddelbart stanse den kontrakts- og/eller lovstridige bruken på vår anmodning.

§ 13 Tilgjengelighet

Vi garanterer en tilgjengelighet av appene på 98 % i gjennomsnitt på årsbasis. Dette inkluderer ikke perioder med regelmessig vedlikehold, utilgjengelighet på grunn av force majeure, ekstern manipulasjon eller andre problemer utenfor vår eller våre autoriserte representanters kontroll. Vi er kun ansvarlig for manglende tilgjengelighet av appen ved forsett eller grov uaktsomhet eller ved skade på liv, legeme eller helse.

§ Paragraf 14 Garanti for mangler og ansvarsbegrensning

14.1 Lisensavtalen gir deg som bruker rett til å bruke appen i sin nåværende versjon. Du er innforstått med at appene vi tilbyr – som all annen programvare – aldri kan være helt feilfrie.

14.2 Feil som du oppdager, må rapporteres umiddelbart etter at du har oppdaget dem. Av bevishensyn bør du dokumentere dette i tekstform (f.eks. per faks, brev eller e-post) og sende det til oss. Du bør lese alle hjelpe- og FAQ-sider og alle meldinger i forumet før du rapporterer feil.

14.3 Mangler forårsaket av ytre påvirkninger, betjeningsfeil fra din side eller force majeure er ekskludert fra garantien.

14.4 Du forplikter deg til å samarbeide så langt det er mulig for å løse feil i appen.

14.5 I prinsippet er ethvert ansvar fra vår side utelukket og skal bare finne sted i samsvar med følgende bestemmelser. Vi er kun ansvarlig for erstatning og refusjon av forgjeves utgifter (“skader”) på grunn av brudd på kontraktsmessige eller ikke-kontraktsmessige forpliktelser i tilfelle forsett eller grov uaktsomhet, i tilfelle uaktsom eller forsettlig skade på liv, kropp eller helse, i tilfelle uaktsomt eller forsettlig brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser, på grunn av antagelsen om en kvalitetsgaranti, på grunn av obligatorisk ansvar i henhold til produktansvarsloven samt innenfor anvendelsesområdet for § 44a TKG eller på grunn av annet obligatorisk ansvar.

Erstatning for brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser skal begrenses til den kontraktstypiske skaden, unntatt i tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet eller ansvar for skade på liv, legeme eller helse eller overtakelse av en kvalitetsgaranti eller produktansvar.

14.6 De ovennevnte ansvarsbegrensningene i § 14.5 gjelder også med hensyn til det personlige ansvaret til våre ansatte, aksjonærer, representanter, organer og deres medlemmer og stedfortredere.

14.7 De ovennevnte bestemmelsene innebærer ingen endring av bevisbyrden til din ulempe.

14.8 Vi tar uttrykkelig avstand fra innholdet på alle nettsteder som det henvises direkte eller indirekte til (såkalte “lenker”) til vårt tilbud. Vi påtar oss ikke noe ansvar for innholdet og sidene. Leverandørene av de respektive sidene er ansvarlige for innholdet på disse sidene.

§ 15 Personvern

Informasjon om arten, omfanget, plasseringen og formålet med innsamling, behandling og bruk i forbindelse med kontrakten og personopplysningene som kreves for utførelse av bestillinger samt for vår sending av nyhetsbrev, samt din rett til informasjon og retten til retting, blokkering og sletting finner du i databeskyttelsesbestemmelsene.

§ 16 Utenrettslig bileggelse av tvister

16.1 For spørsmål om appen og andre henvendelser, vennligst kontakt oss på info@cargotourapp.com.

16.2 Europakommisjonen tilbyr en nettbasert plattform for utenrettslig nettbasert tvisteløsning (“ODR-plattformen”) mellom forbrukere og netthandlere. ODR-plattformen er tilgjengelig via følgende lenke: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Du kan kontakte oss via ODR-plattformen. Som regel vil vi da kontakte deg direkte, ettersom vi ikke er forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for et forbrukervoldgiftsnemnd.

17 Lovvalg/verneting § 17 Valg av lov/verneting

17.1 Loven i Forbundsrepublikken Tyskland skal gjelde med unntak av De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG) og med unntak av lovkonflikter.

17.2 For tvister med deg gjelder den lovbestemte jurisdiksjonen i den grad du har en generell jurisdiksjon i Forbundsrepublikken Tyskland. Når det gjelder tvister som oppstår i forbindelse med juridiske transaksjoner med næringsdrivende, juridiske personer under offentlig rett eller spesielle fond under offentlig rett, er det i alle tilfeller avtalt at domstolene i Hamburg har eksklusiv jurisdiksjon i alle tilfeller.

Sist oppdatert: 11. juni 2021