Podstawowe warunki użytkowania

CargoTour oferuje swoje usługi zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem. Nie zwalnia to jednak w żadnym momencie z odpowiedzialności za bezpieczną i zgodną z prawem jazdę. Korzystając z aplikacji akceptujesz jednak następujące podstawowe warunki:

Pierwszeństwo znaków drogowych: Znaki drogowe w aplikacji w żadnym momencie nie zastępują ani nie ograniczają ważności znaków drogowych znajdujących się wzdłuż drogi. Jeśli znaki drogowe na drodze różnią się od instrukcji w aplikacji, prawdziwe znaki drogowe mają zawsze pierwszeństwo przed znakami w aplikacji.

Odpowiedzialne prowadzenie pojazdu: Należy zawsze prowadzić samochód z należytą ostrożnością, mając na uwadze aktualne warunki drogowe, pogodowe i ruchowe, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami. Korzystając z aplikacji, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bezpieczne i zgodne z przepisami uczestnictwo w ruchu drogowym jest jego wyłączną odpowiedzialnością. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Twoje zachowanie na drodze.

Aktualność danych: Chociaż mapa i dane o ruchu drogowym są regularnie aktualizowane, rzeczywisty ruch drogowy podlega ciągłym zmianom. Dlatego nie gwarantujemy ani nie zapewniamy dokładności ani kompletności informacji.

Aktualizacje online: Mimo że aplikacja ta zapewnia poszczególne funkcje do użytku offline, do jej prawidłowego i pełnego zakresu funkcji wymagane jest połączenie z internetem. Nawet podczas nawigacji dane są stale wymieniane między Państwa urządzeniem a naszymi serwerami, chyba że Państwo technicznie temu zapobiegną. Za dostępność połączenia internetowego i związane z tym koszty odpowiadają wyłącznie Państwo. Wynikające z tego koszty ponoszone są w całości przez Ciebie.

Mapy od HERE: W tej aplikacji licencjonowane jest oprogramowanie i mapy firmy HERE Global B.V. i jej partnerów biznesowych. Nie odpowiadamy za dokładność lub dostępność treści i usług naszych licencjodawców. Jakiekolwiek wykorzystanie, przechowywanie lub powielanie treści i usług oprogramowania poza tą aplikacją wymaga wyraźnej zgody firmy HERE Global B.V. Zawartość HERE jest licencjonowana na zasadzie “tak jak jest”. Ani my, ani TUTAJ nie udzielamy żadnej gwarancji ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub dostępność Treści.

§ 1 Ważność OWU, zmiana OWU

1.1 CargoTour, reprezentowana przez Stefana Tieß Warthestraße 55, 12051 Berlin (“My”) jest aplikacją mobilną (“Aplikacja”), z której może korzystać użytkownik (“Użytkownik”).

Usługi i świadczenia realizowane w ramach Aplikacji są świadczone wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (“OWU”). Niniejsze OWU są publikowane dla aplikacji mobilnych podczas procesu składania zamówienia dla danej aplikacji, a także na stronie internetowej aplikacji. Można je tam w każdej chwili obejrzeć i wydrukować.

1.2 Akceptując OWU, zawieramy z Tobą umowę licencyjną. Rejestrując swoje konto, jako użytkownik akceptujesz OWU dla naszych usług, zaznaczając “Akceptuję Ogólne Warunki Handlowe” i klikając przycisk rejestracji.

1.3 Mamy prawo do wprowadzania zmian w OWU i innych warunkach ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te będziemy wprowadzać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności z powodu nowych rozwiązań technicznych, rozszerzenia zakresu naszych usług, zmian w prawie lub orzecznictwie lub innych równoważnych powodów. Jeżeli wskutek zmiany równowaga umowna między Państwem a nami zostanie istotnie zakłócona, zmiana nie zostanie dokonana. Poza tym zmiany wymagają Twojej zgody. Jako użytkownik wyrażasz zgodę na informowanie Cię o zmianach w OWU drogą elektroniczną na ostatnio podany przez Ciebie adres e-mail. Uważa się je za zatwierdzone, jeżeli w ciągu 8 tygodni od ich otrzymania nie zgłoszą Państwo sprzeciwu na piśmie lub w formie tekstowej (np. pocztą elektroniczną lub faksem) (“termin zgłoszenia sprzeciwu”). Osobno wskażemy tę okoliczność w zawiadomieniu o zmianie. Jako użytkownik zalecamy przesłanie swojego sprzeciwu do nas w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zachowania dowodów. W tym drugim przypadku warto podać w temacie nazwę aplikacji i swoje imię.

1.4 Jeśli jako użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec zmienionych OWU w terminie zgłaszania sprzeciwu lub jeśli nadal korzysta z Gier pomimo otrzymania zawiadomienia o zmianie, zmienione lub uzupełnione OWU stają się skuteczne wobec użytkownika.

Jeśli jako użytkownik zgłosisz sprzeciw w wyznaczonym terminie, masz prawo, podobnie jak my, do wypowiedzenia umowy licencyjnej lub umowy licencyjnej premium zgodnie z § 10 niniejszych OWU oraz do usunięcia konta po upływie ewentualnego okresu wypowiedzenia. Wszelkie opłaty za usługi wniesione z góry w okresie wypowiedzenia zostaną zwrócone Użytkownikowi proporcjonalnie. W powiadomieniu o zmianach wskażemy w szczególności na możliwość sprzeciwu i wypowiedzenia umowy, okres wypowiedzenia oraz konsekwencje prawne, w szczególności w odniesieniu do braku sprzeciwu.

§ 2 Zawarcie umowy, nieodpłatna umowa licencyjna

2.1 Jako użytkownik możesz zawrzeć z nami umowę o bezpłatne korzystanie z aplikacji (“umowa licencyjna”). Użytkownik nie posiada ani roszczenia do Umowy Licencyjnej, ani roszczenia do korzystania z Usług lub Usług Premium. Umowa Licencyjna może zostać rozwiązana przez nas i przez Użytkownika w dowolnym momencie bez podania przyczyny, a Usługi mogą zostać przerwane w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

2.2 Nasze Aplikacje oferujemy wyłącznie osobom, które ukończyły 16 lat. Osoby młodsze nie mogą korzystać z naszych Aplikacji.

2.3 Umowa licencyjna na bezpłatne korzystanie z usług wchodzi w życie poprzez otrzymanie danych z wypełnionego przez Ciebie i przesłanego do nas formularza rejestracyjnego oraz aktywację konta przez nas i akceptację przez Ciebie niniejszych OWU zgodnie z § 1.2. Umowa licencyjna jest bezpłatna.

2.4 Oprócz bezpłatnej umowy licencyjnej, o której mowa w punkcie 2.3, oferujemy odpłatne usługi za opłatą (“Usługi Premium”). Jako użytkownik masz wybór, czy chcesz korzystać z tych usług, czy nie. Przed skorzystaniem z tych usług zostaną Państwo poinformowani o obowiązku zapłaty poprzez wyraźne oznaczenie i muszą Państwo wyraźnie potwierdzić korzystanie z nich. Dalsze szczegóły i informacje na temat Usług Premium, w szczególności na temat zawarcia umowy, opisu poszczególnych Usług Premium, opłaty i zasad anulowania uregulowane są w § 8 pod “Umowa licencyjna Premium”.

2.5 Umowy licencyjne zawierane są ze Stefanem Tiess, Warthestraße 55, 12051 jako partnerem umownym. Dalsze informacje o nas, w szczególności nasze dane kontaktowe (faks, e-mail), znajdą Państwo na naszych stronach internetowych pod hasłem “Imprint”.

§ 3 Aplikacje mobilne

3.1 Aplikacje są oferowane do pobrania bezpłatnie jako Aplikacje Mobilne za pośrednictwem różnych dostawców (np. Amazon za pośrednictwem App Store i Google za pośrednictwem Google Play Store) (“Sklepy”). Jako Użytkownik, Użytkownik może korzystać z Aplikacji Mobilnych poprzez pobranie odpowiedniej Aplikacji Mobilnej ze Sklepu na swoje urządzenie końcowe.

3.2 Umowa licencyjna na bezpłatne korzystanie z Aplikacji Mobilnej zostaje zawarta poprzez pobranie Aplikacji Mobilnej na urządzenie końcowe użytkownika oraz akceptację niniejszych OWU zgodnie z § 1.2.

3.3 Oprócz bezpłatnej umowy licencyjnej, o której mowa w punkcie 3.2, użytkownik może również zakupić usługi premium w odpowiednim sklepie dla Aplikacji Mobilnych (tzw. zakupy in-app). Masz wybór, czy chcesz dokonać zakupów w aplikacji, czy nie. O obowiązku zapłaty zostaniesz poinformowany poprzez wyraźne oznaczenie i musisz wyraźnie potwierdzić skorzystanie z niego poprzez kliknięcie w pole “Kup” lub podobne.

3.4 Oprócz warunków korzystania ze sklepów, niniejsze OWU mają zastosowanie do korzystania z usług premium, za które pobierana jest opłata. Dalsze szczegóły i informacje dotyczące Usług Premium, w szczególności dotyczące zawarcia umowy, opisu poszczególnych Usług Premium, opłaty i zasad anulowania reguluje § 7 w punkcie “Umowa licencyjna Premium”.

3.5 Umowy licencyjne zawierane są ze Stefanem Tiess, Warthestraße 55, 12051 jako partnerem umownym, a nie z poszczególnymi Sklepami. Za licencjonowaną Aplikację Mobilną i jej zawartość odpowiadamy wyłącznie my, a nie Sklepy. W przypadku skarg, reklamacji lub pytań dotyczących Aplikacji Mobilnych prosimy o kontakt. Dalsze informacje o nas, w szczególności dane kontaktowe (faks, e-mail), numer rejestru handlowego oraz nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania nas, znajdą Państwo na naszych stronach internetowych w zakładce “Impressum”.

3.6 Użytkownik zobowiązuje się jako Użytkownik, że nie będzie korzystał z Aplikacji Mobilnej w sposób niezgodny lub naruszający Warunki Użytkowania i Licencję lub jakąkolwiek inną umowę pomiędzy nim a Sklepami.

3.7 Odpowiednie Sklepy nie są odpowiedzialne za zapewnienie konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji Mobilnej.

3.8 Wszelkie roszczenia Użytkownika związane z płatnymi Usługami Premium, w tym między innymi roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub inne prawa do wstrzymania wykonania, nie będą dochodzone wobec Sklepów, lecz wobec nas jako partnerów umownych. Zastosowanie mają postanowienia niniejszych OWU. Regulacje dotyczące uprawnień z tytułu gwarancji oraz zakresu naszej odpowiedzialności znajdują się w § 14 niniejszych OWU.

3.9 W przypadku, gdy Aplikacja Mobilna i/lub umowa licencyjna z użytkownikiem narusza prawa osób trzecich, to my, a nie Sklep, za pośrednictwem którego pobrano Aplikację Mobilną, jesteśmy odpowiedzialni za obronę i zaspokojenie roszczeń związanych z prawami autorskimi.

3.10 W przypadku Aplikacji Mobilnej pobranej za pośrednictwem Sklepu należy przestrzegać następującego ograniczenia:

Użytkownik nie może pobierać Aplikacji Mobilnych, jeśli jest mieszkańcem kraju, na który rząd Stanów Zjednoczonych nałożył embargo lub który został wskazany przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj wspierający terroryzm. Dlatego też, pobierając Aplikacje Mobilne za pośrednictwem Sklepu, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w kraju objętym embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub wskazanym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj “wspierający terroryzm”; oraz że nie znajduje się na żadnej rządowej liście “stron zakazanych lub ograniczonych”.

3.11 Sklepy, za pośrednictwem których nabywane są Aplikacje Mobilne, są beneficjentami trzecimi umowy pomiędzy użytkownikiem a nami i jako beneficjenci trzeci mają prawo do egzekwowania tej umowy wobec użytkownika.

§ 4 Konta

4.1 Wraz z umową licencyjną użytkownik otrzymuje konto użytkownika (“Konto”) jako użytkownik.

4.2 Konto można utworzyć wyłącznie w ramach Aplikacji.

4.3 Rachunek nie może być przeniesiony bez naszej wyraźnej zgody, odpłatnie lub nieodpłatnie. Udostępnianie kont kilku osobom jest wyraźnie zabronione.

4.4 Jako użytkownik zobowiązujesz się do zachowania w tajemnicy danych do logowania, haseł i danych dostępowych (razem “dane dostępowe”) do Twojego konta oraz do natychmiastowego poinformowania nas, gdy tylko dowiesz się lub podejrzewasz, że nieuprawnione osoby trzecie znają dane dostępowe. W takim przypadku zmienisz swoje dane lub zlecisz nam ich zmianę. W takim przypadku mamy również prawo do czasowego zablokowania Twojego dostępu. Użytkownik zostanie ponownie dopuszczony do korzystania z serwisu, gdy tylko podejrzenie nadużycia danych dostępowych przez niego lub osoby trzecie zostanie według naszego uznania oddalone.

4.5 Jeśli osoba trzecia korzysta z konta, ponieważ z Twojej winy uzyskała Twoje dane dostępowe, będziesz traktowany tak, jakbyś działał sam.

4.6 Zabrania się korzystania z konta innego użytkownika.

4.7 Jeśli podejrzewamy, że dane dostępowe stały się znane osobom trzecim, jesteśmy uprawnieni, ale nie zobowiązani, do zmiany danych dostępowych lub zablokowania konta bez uprzedniego powiadomienia. Poinformujemy Cię o tym niezwłocznie i na życzenie prześlemy Ci nowe dane dostępowe w rozsądnym terminie. Dalsze roszczenia użytkownika w wyniku czasowego zablokowania konta lub zmiany danych dostępowych są wykluczone.

4.8 Nieaktywne konta mogą zostać przez nas usunięte. Umowa licencyjna zostanie wtedy automatycznie zakończona.

§ 5 Wymagane wyposażenie techniczne

Korzystanie z Aplikacji jest możliwe wyłącznie za pomocą oprogramowania zainstalowanego lokalnie na komputerze, tablecie, smartfonie lub innym urządzeniu końcowym (“Urządzenie końcowe”), a także połączenia z Internetem. Użytkownik ponosi koszty tego oprogramowania i jego użytkowania, jak również koszty wynikające z połączenia internetowego. Obowiązkiem Użytkownika jest utrzymanie Urządzenia Końcowego w stanie umożliwiającym korzystanie z Gier. Nie zapewniamy żadnego wsparcia w tym zakresie.

§ 6 Zawartość serwisu

7.1 Udostępniamy Aplikacje i inne oferty usług w ramach naszych możliwości technicznych i operacyjnych. Z usług aplikacji mogą korzystać użytkownicy, którzy mają podpisaną umowę licencyjną, a więc posiadają konto.

7.2 Wszystkie Aplikacje, Usługi lub Usługi Premium oferowane przez nas będą weryfikowane i aktualizowane według naszego uznania, aby były atrakcyjne dla jak najszerszej grupy Użytkowników.

7.3 Zastrzegamy sobie prawo do przerwania działania Aplikacji lub jej części bez podania przyczyn.

7.4 W przypadku przedstawienia Państwu nieprawidłowych ofert (np. nieprawidłowa lub wadliwa wycena Punktów Premium), np. z powodu problemów technicznych lub z powodu zakłócenia oferty przez interwencję osób trzecich lub podobnych zdarzeń, wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zakwestionowania umowy, o ile taka umowa została w ogóle zawarta, oraz do odzyskania usług świadczonych na Państwa rzecz za zwrotem ewentualnie wpłaconej przez Państwa kwoty. Masz takie samo prawo jak użytkownik.

§ 7 Umowa Licencji Premium

7.1 Zawarcie umowy na Usługi Premium (“Umowa Licencyjna Premium”) następuje za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych w momencie kliknięcia przycisku “Zapłać teraz” lub podobnego po wybraniu Usługi Premium.

7.2 Usługi Premium obejmują w szczególności, ale nie tylko, korzystanie z centralnych funkcji Aplikacji lub dodatkowych funkcji komfortowych.

7.3 Treść, funkcje i wymagania Usług Premium obowiązują w momencie składania zamówienia, tak jak są one przedstawione na naszych stronach internetowych i w Aplikacjach Mobilnych, jak również w odpowiednich koszykach zakupowych i zostały odpowiednio przekazane w odpowiednim potwierdzeniu zamówienia.

7.4 Z reguły jako Użytkownik możesz korzystać z funkcji Premium przez określony czas. Funkcje te są udostępniane Państwu w ramach abonamentu. O ile nie zaznaczono inaczej w obszarze produktu, subskrypcje są odnawiane na identyczny okres po wygaśnięciu. Aktualny status i czas trwania subskrypcji można sprawdzić w ustawieniach użytkownika w aplikacji.

7.5 Usługi Premium można nabyć wyłącznie poprzez złożenie odrębnego zamówienia. Nie dotyczy to automatycznych odnowień w ramach wybranej przez Ciebie oferty.

7.6 Możesz anulować istniejące subskrypcje w dowolnym momencie bez podawania przyczyn po zakończeniu bieżącego okresu. Anulowanie odbywa się poprzez zarządzanie subskrypcją w poszczególnych sklepach z aplikacjami. Użytkownik nie jest uprawniony do pełnego lub częściowego zwrotu jakichkolwiek kwot już zapłaconych. Nawet po rozwiązaniu umowy, Użytkownik może nadal korzystać z Usług Premium do końca okresu obowiązywania umowy.

7.7 W odniesieniu do użytkowania obowiązują ceny w momencie składania zamówienia, przedstawione w odpowiednich koszykach i przekazane w potwierdzeniu zamówienia dla danego zamówienia. Ceny zawierają obowiązujący ustawowy podatek od towarów i usług.

7.8 W aplikacjach mobilnych obowiązują ceny wyświetlane przez odpowiednie sklepy (np. App Store lub Google Play Store) i przekazywane w potwierdzeniu zamówienia dla danego zamówienia. Ceny zawierają obowiązujący ustawowy podatek od towarów i usług. W przypadku aplikacji mobilnych, płatności realizowane są za pośrednictwem odpowiednich sklepów. Obowiązują warunki korzystania i płatności sklepów, a ponadto niniejsze OWU. W przypadku sprzeczności pomiędzy OWU sklepów a niniejszymi OWU, pierwszeństwo mają warunki korzystania i płatności sklepów.

7.9 Opłaty za usługę są płatne z góry wraz z zakupem użytkowania premium.

7.10 Jako Użytkownik nie masz prawa do określonej metody płatności.

7.11 W przypadku niewywiązania się z płatności mamy prawo zawiesić nasze usługi i zablokować Konto, niezależnie od dalszego zobowiązania płatniczego Użytkownika. W tym okresie nie będzie pobierana opłata za obsługę.

7.12 Mamy prawo do zmiany cen Usług Premium według naszego uznania.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy, zasady odstąpienia od umowy w odniesieniu do Usług Premium
Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Stefan Tiess, Warthestrasse 55, 12051 Berlin; e-mail: info@cargotourapp.com ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z tego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest obowiązkowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zawiadomienie o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. W celu dokonania tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tej spłaty.

Uwaga szczególna dotycząca przedwczesnego wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy:

Twoje prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeżeli wykonywanie umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, po tym jak Ty jako użytkownik wyraziłeś na to wyraźną zgodę i przyjąłeś do wiadomości, że w konsekwencji tracisz prawo do odstąpienia od umowy wraz z rozpoczęciem jej wykonywania.

§ 9 Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

9.1 Umowa Licencyjna i/lub Umowa Licencyjna Premium pomiędzy Tobą a nami zostanie zawarta na czas nieokreślony, chyba że w konkretnej ofercie postanowimy inaczej. W przypadku świadczenia Usług Premium mogą obowiązywać odmienne postanowienia.

9.2 Jeżeli dla Umowy licencyjnej nie uzgodniono konkretnego terminu, może ona zostać rozwiązana w każdym czasie bez podania przyczyny.

9.3 Umowa Premium może zostać rozwiązana przez nas z zachowaniem trzymiesięcznego (3) okresu wypowiedzenia. Zwykłe wypowiedzenie nie wymaga podania przyczyn.

9.4 Zarówno nasze, jak i Twoje prawo do rozwiązania Umowy Licencyjnej lub Umowy Licencyjnej Premium w dowolnym momencie z ważnego powodu pozostaje nienaruszone przez powyższe postanowienia.

9.5 Z przyczyn technicznych ostateczne usunięcie konta i danych użytkownika nastąpi dopiero po kilkudniowym opóźnieniu.

9.6 W przypadku zwykłego wypowiedzenia umowy ze strony Klienta lub wypowiedzenia z podaniem przyczyny przez nas, Klient nie może domagać się zwrotu opłat wniesionych przez niego w momencie wejścia w życie wypowiedzenia. Jako użytkownik masz możliwość korzystania z Punktów Premium do czasu wejścia w życie wypowiedzenia, po czym nie przysługują Ci wobec nas żadne roszczenia zwrotne, w szczególności nie za niewykorzystane jeszcze Usługi Premium. Wówczas również nie będą Ci już przysługiwały żadne roszczenia z tytułu świadczenia Usług Premium. Ponadto jesteśmy uprawnieni do żądania od Ciebie całości wszystkich opłat, które musiałbyś jeszcze uiścić (w szczególności za zamówione już Usługi Premium). Twoje prawo do udowodnienia, że nie wystąpiła żadna lub znacznie mniejsza szkoda pozostaje nienaruszone.

§ 10 Bezpieczeństwo

10.1 Jako użytkownik nie jesteś uprawniony do stosowania mechanizmów, oprogramowania, programów lub innych procedur, które mogłyby zakłócić działanie naszych systemów. Nie wolno podejmować żadnych działań, które mogłyby doprowadzić do nieuzasadnionego przeciążenia systemów. Używanie specjalnego oprogramowania, w szczególności do systematycznego lub automatycznego sterowania aplikacją lub poszczególnymi funkcjami (boty, makra), do powielania lub oceny aplikacji, jest niedozwolone.

10.2 Zabrania się wykorzystywania bugów lub błędów w programowaniu aplikacji, które mogłyby stanowić korzyść dla użytkownika, dla własnych celów i/lub dla celów innych osób. Jeśli odkryjesz błędy, natychmiast nas o nich poinformujesz. Jeśli z nich skorzystałeś, należy je w miarę możliwości zwrócić. Jeżeli błędy lub pomyłki zostaną celowo wykorzystane lub upublicznione w Internecie lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych, może to skutkować rozwiązaniem umowy licencyjnej bez wypowiedzenia i usunięciem konta.

10.3 Zabrania się używania oprogramowania umożliwiającego “eksplorację danych” lub w inny sposób zbierającego informacje związane z Aplikacjami.

§ 11 Twoje obowiązki

11.1 Jako użytkownik, jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że informacje, które podajesz nam podczas rejestracji i w związku z korzystaniem z usług premium są prawdziwe i kompletne. Zobowiązujesz się do niezwłocznego informowania nas o wszelkich zmianach danych oraz do potwierdzania ich poprawności na żądanie.

11.2 Jako użytkownik powstrzymasz się od robienia czegokolwiek, co zagraża lub zakłóca działanie i funkcjonowanie aplikacji.

§ 12 Przyznawanie praw

12.1 Aplikacje Mobilne wymagają instalacji oprogramowania na urządzeniu końcowym użytkownika (“Oprogramowanie Aplikacji Mobilnych”). Jako użytkownik, użytkownik jest świadomy, że wszelkie prawa do Oprogramowania Aplikacji Mobilnych przysługują nam oraz, w stosownych przypadkach, naszym licencjodawcom. Udostępniamy użytkownikowi niniejsze Oprogramowanie Mobile App i przyznajemy mu proste prawo do korzystania z niego na użytek prywatny na urządzeniu końcowym. Ponadto Oprogramowanie Aplikacji Mobilnych nie może być powielane ani udostępniane publicznie w Internecie lub poprzez sieć, ani przechowywane na nośnikach danych. Ponadto zabroniona jest edycja, dekompilacja, dezasemblacja i inżynieria wsteczna. Zabronione jest również podżeganie osób trzecich lub pomoc w takich działaniach. To przyznanie praw może być przez nas w każdej chwili odwołane bez podania przyczyn. W takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do usunięcia oprogramowania aplikacji mobilnej ze swojego urządzenia końcowego. Uprawnienia do korzystania z udzielonych praw wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia umowy licencyjnej.

12.2 W uzupełnieniu § 12.1 niniejszych OWU, do Aplikacji Mobilnej stosuje się warunki korzystania ze sklepów oraz przyznane w nich prawa. Zgodnie z powyższym, użytkownik jako Użytkownik otrzymuje proste prawo do korzystania z pobranych Aplikacji Mobilnych lub oprogramowania Aplikacji Mobilnych do użytku osobistego na dowolnym urządzeniu końcowym, które jest własnością użytkownika i które kontroluje.

12.3 Jako Użytkownik zabezpieczasz nas przed wszelkimi roszczeniami, w tym roszczeniami o odszkodowanie, dochodzonymi przez innych Użytkowników lub inne osoby trzecie wobec nas z powodu naruszenia ich praw przez Twoje zachowanie i/lub przez treści lub dane zamieszczone przez Ciebie. Klient zwróci nam również wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez nas w związku z tym, w szczególności koszty poniesione przez nas w związku z obroną prawną, która może być konieczna. Wszelkie dalsze prawa i roszczenia odszkodowawcze z naszej strony pozostają nienaruszone. Twoje powyższe zobowiązania nie mają zastosowania, jeśli nie jesteś odpowiedzialny za dane naruszenie. Jeśli prawa osób trzecich zostaną naruszone przez Twoje treści, według naszego uznania i na własny koszt uzyskasz prawo do korzystania z treści lub sprawisz, że treści będą wolne od praw własności. Jeżeli w wyniku korzystania przez Państwa z usług naruszone zostaną prawa osób trzecich, na nasze żądanie natychmiast zaprzestaną Państwo korzystania z nich z naruszeniem umowy i/lub prawa.

§ 13 Dostępność

Gwarantujemy dostępność aplikacji na poziomie 98% w skali roku. Nie dotyczy to okresów regularnej konserwacji, niedostępności spowodowanej siłą wyższą, manipulacją zewnętrzną lub innymi problemami pozostającymi poza kontrolą naszą lub naszych agentów zastępczych. Za niedostępność aplikacji odpowiadamy tylko w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, lub w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała.

§ 14 Rękojmia za wady i ograniczenie odpowiedzialności

14.1 Umowa licencyjna daje użytkownikowi możliwość korzystania z Aplikacji w jej aktualnej wersji. Masz świadomość, że oferowane przez nas Aplikacje – jak każde oprogramowanie – nigdy nie mogą być całkowicie wolne od wad.

14.2 Wady wykryte przez Użytkownika muszą być zgłoszone niezwłocznie po ich wykryciu. Ze względu na zachowanie dowodów należy udokumentować to w formie tekstowej (np. faksem, listem lub e-mailem) i przesłać do nas. Przeczytasz wszystkie strony pomocy i strony FAQ oraz wszelkie wiadomości na forum przed zgłoszeniem jakichkolwiek usterek.

14.3 Wady, które wynikają z wpływów zewnętrznych, błędów w obsłudze ze strony użytkownika lub siły wyższej są wykluczone z gwarancji.

14.4 Użytkownik zobowiązuje się do współpracy w miarę możliwości w zakresie usuwania wad aplikacji.

14.5 Zasadniczo wszelka odpowiedzialność z naszej strony jest wykluczona i odbywa się tylko zgodnie z poniższymi postanowieniami. Za szkody i zwrot daremnych nakładów (“szkody”) z powodu naruszenia zobowiązań umownych lub pozaumownych odpowiadamy tylko w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa, w przypadku niedbałego lub umyślnego naruszenia życia, ciała lub zdrowia, w przypadku niedbałego lub umyślnego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, z powodu przejęcia gwarancji jakości, z powodu obowiązkowej odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, jak również w zakresie stosowania § 44a TKG lub z powodu innej obowiązkowej odpowiedzialności.

Odszkodowania za naruszenie istotnych obowiązków umownych ograniczają się do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że zostały spowodowane umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa lub opierają się na odpowiedzialności za uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia lub przejęciu gwarancji jakości lub opierają się na odpowiedzialności za produkt.

14.6 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności z § 14.5 obowiązują również w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, udziałowców, przedstawicieli, organów i ich członków oraz pełnomocników.

14.7 Powyższe postanowienia nie oznaczają zmiany ciężaru dowodu na Twoją niekorzyść.

14.8 Wyraźnie dystansujemy się od treści wszystkich stron, do których istnieją bezpośrednie lub pośrednie odniesienia (tzw. “linki”) do naszej oferty. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te treści i strony. Za treść tych stron odpowiadają oferenci poszczególnych stron.

§ 15 Ochrona danych osobowych

Informacje o rodzaju, zakresie, miejscu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania w odniesieniu do umowy oraz danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień, a także do wysyłki przez nas newslettera, jak również o Państwa prawie do informacji oraz prawie do sprostowania, zablokowania i usunięcia znajdują się w przepisach o ochronie danych osobowych.

§ 16 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

16.1 W przypadku pytań dotyczących Aplikacji oraz innych zapytań prosimy o kontakt pod adresem info@cargotourapp.com.

16.2 Komisja UE udostępnia platformę internetową do pozasądowego rozstrzygania sporów internetowych (“platforma ODR”) między konsumentami a sprzedawcami internetowymi. Platforma ODR dostępna jest pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem platformy ODR. Z reguły skontaktujemy się wtedy z Tobą bezpośrednio, ponieważ nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

§ 17 Wybór prawa/miejsca jurysdykcji

17.1 Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz z wyłączeniem kolizji praw.

17.2 W przypadku sporów z Państwem obowiązuje ustawowe miejsce jurysdykcji, o ile Państwo mają ogólną siedzibę w Republice Federalnej Niemiec. W przypadku sporów wynikających z transakcji prawnych z kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub specjalnymi funduszami prawa publicznego, ustala się we wszystkich przypadkach wyłączną właściwość sądów w Hamburgu.

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2021 r.