Základné podmienky používania

CargoTour ponúka svoje služby podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. To vás však nikdy nezbavuje zodpovednosti za bezpečnú jazdu v súlade so zákonom. Používaním aplikácie však akceptujete tieto základné podmienky:

Prednosť dopravných značiek: Dopravné značky v aplikácii v žiadnom prípade nenahrádzajú ani neobmedzujú platnosť dopravných značiek na ceste. Ak sa dopravné značky na ceste líšia od pokynov v aplikácii, skutočné dopravné značky majú vždy prednosť pred značkami v aplikácii.

Zodpovedná jazda: Vždy jazdite s náležitou opatrnosťou vzhľadom na aktuálne podmienky na ceste, počasie a premávku v súlade s platnými predpismi a zákonmi. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že za bezpečnú účasť v premávke v súlade s predpismi nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za vaše správanie na ceste.

Aktuálnosť údajov: Hoci sa mapa a dopravné údaje pravidelne aktualizujú, skutočná cestná premávka podlieha neustálym zmenám. Preto nezaručujeme presnosť ani úplnosť informácií.

Online aktualizácie: Aj keď táto aplikácia poskytuje jednotlivé funkcie na používanie offline, pre jej správny a úplný rozsah funkcií je potrebné pripojenie k internetu. Aj počas navigácie dochádza k neustálej výmene údajov medzi vaším zariadením a našimi servermi, pokiaľ tomu technicky nezabránite. Za dostupnosť internetového pripojenia a súvisiace náklady nesiete výhradnú zodpovednosť. Vzniknuté náklady znášate výlučne vy.

Mapy od spoločnosti HERE: Táto aplikácia poskytuje licenciu na softvér a mapy od spoločnosti HERE Global B.V. a jej obchodných partnerov. Nezodpovedáme za presnosť alebo dostupnosť obsahu a služieb našich poskytovateľov licencií. Akékoľvek používanie, ukladanie alebo reprodukcia obsahu a softvérových služieb mimo tejto aplikácie si vyžaduje výslovný súhlas spoločnosti HERE Global B.V. Obsah spoločnosti HERE je licencovaný v stave, v akom sa nachádza. My ani spoločnosť HERE neposkytujeme žiadnu záruku ani nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo dostupnosť obsahu.

§ 1 Platnosť VOP, zmena VOP

1.1 CargoTour, zastúpená Stefanom Tießom Warthestraße 55, 12051 Berlín (“My”), je mobilná aplikácia (“Aplikácia”), ktorú môžete používať vy ako používateľ (“Používateľ”).

Služby a plnenia poskytované v rámci aplikácie sa poskytujú výlučne na základe týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “VOP”). Tieto VOP sú zverejnené pre mobilné aplikácie počas procesu objednávky príslušnej aplikácie a tiež na webových stránkach aplikácie. Môžete si ich tam kedykoľvek pozrieť a vytlačiť.

1.2 Prijatím VOP s vami uzatvárame licenčnú zmluvu. Pri registrácii svojho účtu ako používateľ súhlasíte s VOP našich služieb zaškrtnutím “Súhlasím so všeobecnými podmienkami” a kliknutím na tlačidlo registrácie.

1.3 Sme oprávnení vykonať zmeny VOP a ostatných podmienok s účinnosťou do budúcnosti. Tieto zmeny vykonáme len z opodstatnených dôvodov, najmä z dôvodu nového technického vývoja, rozšírenia našich služieb, zmien v zákonoch alebo judikatúre alebo z iných rovnocenných dôvodov. Ak sa zmenou výrazne naruší zmluvná rovnováha medzi vami a nami, zmena sa nevykoná. Okrem toho si zmeny vyžadujú váš súhlas. Ako používateľ súhlasíte s tým, aby ste boli o zmenách VOP informovaní e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú ste naposledy poskytli. Považujú sa za schválené, ak do 8 týždňov od ich doručenia nepodáte námietku v písomnej alebo textovej forme (napr. e-mailom alebo faxom) (“lehota na podanie námietky”). Na túto okolnosť osobitne upozorníme v oznámení o zmene. Ako používateľovi vám odporúčame, aby ste nám svoju námietku zaslali písomne alebo e-mailom na účely uchovania dôkazov. V druhom prípade je vhodné uviesť v predmete názov aplikácie a svoje meno.

1.4 Ak ako používateľ nepodáte námietku proti zmeneným VOP v lehote na podanie námietky alebo ak budete pokračovať v používaní hier napriek prijatiu oznámenia o zmene, zmenené alebo doplnené VOP nadobudnú voči vám účinnosť.

Ak ako používateľ vznesiete námietku v stanovenej lehote, ste oprávnení, rovnako ako my, vypovedať licenčnú zmluvu alebo zmluvu o prémiovej licencii v súlade s § 10 týchto VOP a vymazať konto po uplynutí výpovednej lehoty. Všetky poplatky za služby zaplatené vopred počas obdobia ukončenia zmluvy vám budú vrátené v pomernej výške. V oznámení o zmenách osobitne upozorníme na možnosť vzniesť námietku a vypovedať zmluvu, na výpovednú lehotu a právne dôsledky, najmä v prípade, že námietka nebude vznesená.

§ 2 Uzatvorenie zmluvy, bezodplatná licenčná zmluva

2.1 Ako používateľ s nami môžete uzavrieť zmluvu o bezplatnom používaní aplikácií (ďalej len “licenčná zmluva”). Nemáte nárok na Licenčnú zmluvu ani nárok na používanie Služieb alebo Prémiových služieb. Licenčnú zmluvu môžeme my aj vy kedykoľvek ukončiť bez udania dôvodu a poskytovanie Služieb môže byť kedykoľvek prerušené bez udania dôvodu.

2.2 Naše aplikácie ponúkame len osobám, ktoré majú najmenej 16 rokov. Mladšie osoby nesmú používať naše aplikácie.

2.3 Licenčná zmluva na bezplatné používanie služieb nadobúda platnosť prijatím údajov z vami vyplneného a zaslaného registračného formulára, aktiváciou účtu z našej strany a vaším súhlasom s týmito VOP v súlade s § 1.2. Licenčná zmluva je bezplatná.

2.4 Okrem bezplatnej licenčnej zmluvy uvedenej v bode 2.3 ponúkame spoplatnené služby za poplatok (“prémiové služby”). Ako používateľ sa môžete rozhodnúť, či tieto služby budete používať alebo nie. Pred použitím týchto služieb budete informovaní o svojej povinnosti zaplatiť prostredníctvom jasného označenia a musíte výslovne potvrdiť ich použitie. Ďalšie podrobnosti a informácie o prémiových službách, najmä o uzatvorení zmluvy, o popise príslušných prémiových služieb, o poplatkoch a o podmienkach zrušenia zmluvy sú upravené v § 8 v časti “Licenčná zmluva Premium”.

2.5 Licenčné zmluvy sú uzatvorené so spoločnosťou Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 ako zmluvným partnerom. Ďalšie informácie o nás, najmä naše kontaktné údaje (fax, e-mail), nájdete na našich webových stránkach v časti “Imprint”.

§ 3 Mobilné aplikácie

3.1 Aplikácie sa ponúkajú na stiahnutie bezplatne ako mobilné aplikácie prostredníctvom rôznych poskytovateľov (napr. Amazon prostredníctvom App Store a Google prostredníctvom Google Play Store) (“Obchody”). Ako používateľ môžete používať mobilné aplikácie tak, že si stiahnete príslušnú mobilnú aplikáciu z obchodu do svojho koncového zariadenia.

3.2 Licenčná zmluva na bezplatné používanie Mobilnej aplikácie je uzavretá stiahnutím Mobilnej aplikácie do Vášho koncového zariadenia a Vašim súhlasom s týmito VOP v súlade s § 1.2.

3.3 Okrem bezplatnej licenčnej zmluvy uvedenej v bode 3.2 si môžete ako Používateľ zakúpiť prémiové služby v príslušnom obchode pre mobilné aplikácie (tzv. nákupy v aplikáciách). Môžete si vybrať, či chcete nakupovať v aplikáciách, alebo nie. O svojej povinnosti zaplatiť budete informovaní jasným označením a musíte výslovne potvrdiť použitie kliknutím na políčko “Kúpiť” alebo podobne.

3.4 Okrem podmienok používania obchodov sa tieto VOP vzťahujú aj na používanie prémiových služieb, za ktoré sa platí poplatok. Ďalšie podrobnosti a informácie o prémiových službách, najmä o uzatvorení zmluvy, popise príslušných prémiových služieb, poplatkoch a podmienkach zrušenia zmluvy sú upravené v § 7 v časti “Licenčná zmluva Premium”.

3.5 Licenčné zmluvy sa uzatvárajú so spoločnosťou Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 ako zmluvným partnerom, a nie s príslušnými obchodmi. Za licencovanú mobilnú aplikáciu a jej obsah sme zodpovední len my, a nie obchody. V prípade sťažností, reklamácií alebo otázok týkajúcich sa mobilných aplikácií nás kontaktujte. Ďalšie informácie o nás, najmä kontaktné údaje (fax, e-mail), číslo obchodného registra a mená osôb oprávnených nás zastupovať, nájdete na našich webových stránkach v časti “Impressum”.

3.6 Ako Používateľ sa zaväzujete, že nebudete používať Mobilnú aplikáciu spôsobom, ktorý je v rozpore s Podmienkami používania a Licenciou alebo akoukoľvek inou dohodou medzi vami a Obchodmi.

3.7 Príslušné Obchody nie sú zodpovedné za poskytovanie údržby a podpory v súvislosti s Mobilnou aplikáciou.

3.8 Akékoľvek vaše nároky v súvislosti so zaplatenými Prémiovými službami, okrem iného vrátane nárokov na základe záruky za vady alebo iných práv na pozastavenie plnenia, sa nebudú uplatňovať voči Obchodom, ale voči nám ako zmluvným partnerom. Uplatňujú sa ustanovenia týchto VOP. Ustanovenia o záručných právach a o rozsahu našej zodpovednosti nájdete v § 14 týchto VOP.

3.9 V prípade, že mobilná aplikácia a/alebo licenčná zmluva s vami ako používateľom porušuje práva tretích strán, za obhajobu a riešenie nárokov na autorské práva sme zodpovední výlučne my, a nie obchod, prostredníctvom ktorého bola mobilná aplikácia stiahnutá.

3.10 V prípade mobilnej aplikácie stiahnutej prostredníctvom obchodu je potrebné dodržiavať nasledujúce obmedzenie:

Mobilné aplikácie nesmiete sťahovať, ak ste obyvateľom krajiny, na ktorú vláda Spojených štátov amerických uvalila embargo alebo ktorú vláda Spojených štátov amerických označila za krajinu podporujúcu terorizmus. Preto pri preberaní mobilných aplikácií prostredníctvom obchodu používateľ vyhlasuje a zaručuje, že sa nenachádza v krajine, na ktorú vláda USA uvalila embargo alebo ktorú vláda USA označila za krajinu, ktorá “podporuje terorizmus”, a že nie je na žiadnom zozname “zakázaných alebo obmedzených strán” vlády USA.

3.11 Obchody, prostredníctvom ktorých sú mobilné aplikácie zakúpené, sú tretími stranami, ktoré sú oprávnenými príjemcami zmluvy medzi vami a nami, a ako tretie strany sú oprávnené vymáhať plnenie tejto zmluvy voči vám.

§ 4 Účty

4.1 S licenčnou zmluvou získate ako používateľ používateľské konto (ďalej len “konto”).

4.2 Konto je možné vytvoriť len v rámci aplikácie.

4.3 Účet nie je možné previesť bez nášho výslovného súhlasu, či už za poplatok alebo bezplatne. Zdieľanie účtov s viacerými osobami je výslovne zakázané.

4.4 Ako používateľ sa zaväzujete uchovávať prihlasovacie údaje, heslá a prístupové údaje (spolu ďalej len “prístupové údaje”) k vášmu účtu v tajnosti a okamžite nás informovať, akonáhle sa dozviete alebo budete mať podozrenie, že prístupové údaje poznajú neoprávnené tretie strany. V takom prípade si svoje údaje zmeníte alebo ich zmeníme my. V takom prípade máme tiež právo dočasne zablokovať váš prístup. Ako používateľ budete opätovne prijatý hneď, ako sa podľa nášho uváženia rozptýli podozrenie zo zneužitia prístupových údajov vami alebo tretími stranami.

4.5 Ak tretia strana používa účet, pretože získala vaše prístupové údaje vašou vinou, bude sa s vami zaobchádzať, ako keby ste konali sami.

4.6 Je zakázané používať účet iného používateľa.

4.7 Ak máme podozrenie, že prístupové údaje sa stali známymi tretím stranám, sme oprávnení, ale nie povinní, zmeniť prístupové údaje alebo zablokovať účet bez predchádzajúceho upozornenia. O tejto skutočnosti vás budeme okamžite informovať a na požiadanie vám v primeranej lehote zašleme nové prístupové údaje. Ďalšie vaše nároky v dôsledku dočasného zablokovania vášho účtu alebo zmeny vašich prístupových údajov sú vylúčené.

4.8 Neaktívne účty môžeme vymazať. Licenčná zmluva sa potom automaticky ukončí.

§ 5 Požadované technické vybavenie

Používanie aplikácie je možné len prostredníctvom softvéru nainštalovaného lokálne na vašom počítači, tablete, smartfóne alebo inom koncovom zariadení (ďalej len “koncové zariadenie”), ako aj prostredníctvom internetového pripojenia. Náklady na tento softvér a jeho používanie, ako aj náklady na internetové pripojenie znášate vy. Je vašou povinnosťou udržiavať Koncové zariadenie v stave, ktorý vám umožní používať Hry. Neposkytujeme na to žiadnu podporu.

§ 6 Obsah služby

7.1 Aplikácie a ďalšie ponuky služieb poskytujeme v rámci našich technických a prevádzkových možností. Služby aplikácií môžu využívať používatelia, ktorí majú licenčnú zmluvu, a teda majú účet.

7.2 Všetky nami ponúkané Aplikácie, Služby alebo Prémiové služby budeme podľa nášho uváženia revidovať a aktualizovať, aby boli atraktívne pre čo najširší okruh Používateľov.

7.3 Vyhradzujeme si právo prerušiť prevádzku aplikácie alebo jej častí bez udania dôvodu.

7.4 V prípade, že vám budú predložené nesprávne ponuky (napr. nesprávne alebo chybné ceny prémiových bodov), napr. z dôvodu technických problémov alebo z dôvodu narušenia ponuky zásahom tretích strán alebo podobných udalostí, výslovne si vyhradzujeme právo napadnúť zmluvu, ak bola takáto zmluva vôbec uzatvorená, a požadovať vrátenie poskytnutých služieb za prípadnú úhradu vami zaplatenej sumy. Máte rovnaké právo ako používateľ.

§ 7 Licenčná zmluva Premium

7.1 Uzavretie zmluvy o prémiových službách (ďalej len “licenčná zmluva Premium”) sa uskutočňuje prostredníctvom mobilných aplikácií, keď po výbere prémiovej služby kliknete na tlačidlo “Zaplatiť teraz” alebo podobné tlačidlo.

7.2 Prémiové služby zahŕňajú najmä, ale nielen, používanie centrálnych funkcií Aplikácií alebo ďalších komfortných funkcií.

7.3 Obsah, funkcie a požiadavky prémiových služieb platia v čase objednávky tak, ako sú uvedené na našich webových stránkach a v mobilných aplikáciách, ako aj v príslušných nákupných košíkoch a boli vám zodpovedajúcim spôsobom zaslané v príslušnom potvrdení objednávky.

7.4 Ako používateľ môžete spravidla používať prémiové funkcie po určitú dobu. Funkcie sú vám poskytované v rámci predplatného. Ak nie je v oblasti produktu uvedené inak, predplatné sa po uplynutí platnosti obnovuje na rovnaké obdobie. Aktuálny stav a trvanie predplatného si môžete pozrieť v nastaveniach používateľa v aplikácii.

7.5 Prémiové služby je možné zakúpiť len na základe samostatnej objednávky. To sa nevzťahuje na automatické obnovenie v rámci ponuky, ktorú ste si vybrali.

7.6 Existujúce predplatné môžete kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu na konci aktuálneho obdobia. Zrušenie sa uskutočňuje prostredníctvom správy predplatného v príslušných obchodoch s aplikáciami. Nemáte nárok na úplné alebo čiastočné vrátenie už zaplatených súm. Aj po ukončení zmluvy môžete pokračovať v používaní prémiových služieb až do konca zmluvného obdobia.

7.7 Pokiaľ ide o použitie, platia ceny v čase objednávky, ktoré sú uvedené v príslušných nákupných košíkoch a prenesené v potvrdení objednávky pre príslušnú objednávku. Ceny zahŕňajú akúkoľvek platnú zákonnú daň z pridanej hodnoty.

7.8 V mobilných aplikáciách platia ceny, ktoré sa zobrazujú prostredníctvom príslušných obchodov (napr. App Store alebo Google Play Store) a ktoré sa prenášajú v potvrdení objednávky pre príslušnú objednávku. Ceny zahŕňajú akúkoľvek platnú zákonnú daň z pridanej hodnoty. V prípade mobilných aplikácií sa platby spracúvajú prostredníctvom príslušných obchodov. Uplatňujú sa podmienky používania a platenia v obchodoch a okrem toho aj tieto VOP. V prípade rozporu medzi VOP obchodov a týmito VOP majú prednosť podmienky používania a platby obchodov.

7.9 Poplatky za služby sú splatné vopred pri kúpe prémiového použitia.

7.10 Ako používateľ nemáte právo na konkrétny spôsob platby.

7.11 V prípade omeškania s platbou sme oprávnení pozastaviť poskytovanie našich služieb a zablokovať účet bez ohľadu na to, či vaša platobná povinnosť trvá. Počas tohto obdobia sa neúčtuje žiadny servisný poplatok.

7.12 Sme oprávnení meniť ceny prémiových služieb podľa nášho uváženia.

§ 8 Právo na zrušenie, pravidlá zrušenia vo vzťahu k prémiovým službám
Zásady zrušenia

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo zrušiť túto zmluvu do štrnástich dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (Stefan Tiess, Warthestrasse 55, 12051 Berlín; e-mail: info@cargotourapp.com ) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť tento vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý nie je povinný.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky zrušenia

Ak zrušíte túto zmluvu, musíme vám bezodkladne, najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o zrušení tejto zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). Na toto splatenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto splatenie nebudeme účtovať poplatky.

Osobitné upozornenie o predčasnom uplynutí práva na odstúpenie od zmluvy:

Vaše právo na odstúpenie od zmluvy zaniká predčasne, ak sa plnenie zmluvy začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy po tom, ako ste s tým ako používateľ výslovne súhlasili a vzali na vedomie, že v dôsledku toho strácate právo na odstúpenie od zmluvy so začiatkom plnenia zmluvy.

§ 9 Doba platnosti zmluvy a jej ukončenie

9.1 Licenčná zmluva a/alebo Zmluva o prémiovej licencii medzi vami a nami sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke stanovené inak. Na poskytovanie prémiových služieb sa môžu vzťahovať odlišné ustanovenia.

9.2 Ak pre licenčnú zmluvu nebola dohodnutá konkrétna doba platnosti, možno ju kedykoľvek ukončiť bez uvedenia dôvodu.

9.3 Prémiovú zmluvu môžeme vypovedať s trojmesačnou (3) výpovednou lehotou. Pri bežnom ukončení nie je potrebné uvádzať žiadne dôvody.

9.4 Naše aj vaše právo kedykoľvek ukončiť Licenčnú zmluvu alebo Licenčnú zmluvu Premium z oprávneného dôvodu zostáva vyššie uvedenými ustanoveniami nedotknuté.

9.5 Z technických dôvodov sa konečné vymazanie účtu a vašich používateľských údajov uskutoční až s niekoľkodňovým oneskorením.

9.6 V prípade riadneho ukončenia zmluvy z vašej strany alebo ukončenia zmluvy z dôvodu na našej strane nemôžete požadovať vrátenie poplatkov, ktoré ste zaplatili v čase, keď sa ukončenie zmluvy stalo účinným. Ako používateľ máte možnosť využívať prémiové body až do nadobudnutia účinnosti ukončenia, po ktorom nemáte voči nám nárok na žiadne nároky na vrátenie peňazí, najmä nie za ešte nevyužité prémiové služby. V takom prípade už nebudete mať ani žiadne nároky na poskytovanie prémiových služieb. Okrem toho sme oprávnení požadovať od vás súčet všetkých poplatkov, ktoré by ste museli ešte zaplatiť (najmä za už objednané prémiové služby). Vaše právo preukázať, že nevznikla žiadna škoda alebo vznikla podstatne menšia škoda, zostáva nedotknuté.

§ 10 Bezpečnosť

10.1 Ako používateľ nie ste oprávnení používať mechanizmy, softvér, programy alebo iné postupy, ktoré by mohli zasahovať do našich systémov. Nesmiete prijať žiadne opatrenia, ktoré by mohli viesť k neprimeranému preťaženiu systémov. Používanie špeciálneho softvéru, najmä na systematické alebo automatické ovládanie aplikácie alebo jednotlivých funkcií (botov, makier), na reprodukciu alebo hodnotenie aplikácie, nie je povolené.

10.2 Je zakázané využívať chyby alebo omyly v programovaní aplikácie, ktoré by mohli predstavovať výhodu pre používateľa, na vlastné účely a/alebo na účely iných. Ak objavíte chyby, budete nás o nich okamžite informovať. Ak ste ich využili, je potrebné ich v čo najväčšej miere uhradiť. Ak sú chyby alebo omyly úmyselne zneužité alebo zverejnené na internete alebo prostredníctvom mobilných aplikácií, môže to viesť k ukončeniu licenčnej zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia a k vymazaniu účtu.

10.3 Je zakázané používať softvér, ktorý umožňuje “dolovanie údajov” alebo inak zhromažďuje informácie týkajúce sa aplikácií.

§ 11 Vaše povinnosti

11.1 Ako používateľ ste zodpovední za to, že informácie, ktoré nám poskytnete počas registrácie a v súvislosti s používaním prémiových služieb, sú pravdivé a úplné. Zaväzujete sa, že nás budete bezodkladne informovať o akýchkoľvek zmenách údajov a na požiadanie potvrdíte správnosť údajov.

11.2 Ako používateľ sa zdržíte všetkého, čo ohrozuje alebo narúša prevádzku a fungovanie aplikácie.

§ 12 Udelenie práv

12.1 Mobilné aplikácie si vyžadujú inštaláciu softvéru do vášho koncového zariadenia (“softvér mobilnej aplikácie”). Ako používateľ si uvedomujete, že máme všetky práva na softvér mobilnej aplikácie a prípadne na našich poskytovateľov licencií. Tento softvér mobilnej aplikácie vám dávame k dispozícii a udeľujeme vám jednoduché práva na používanie na súkromné účely na vašom koncovom zariadení. Softvér mobilnej aplikácie sa okrem toho nesmie reprodukovať ani sprístupňovať verejnosti na internete alebo v sieti, ani ukladať na nosičoch údajov. Okrem toho sú zakázané úpravy, dekompilácia, rozoberanie a spätné inžinierstvo. Podnecovanie tretích strán alebo napomáhanie takýmto činom je tiež zakázané. Toto udelenie práv môžeme kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu. V takom prípade ste ako používateľ povinný odstrániť softvér mobilnej aplikácie zo svojho koncového zariadenia. Oprávnenie používať udelené práva zaniká najneskôr uplynutím platnosti vašej licenčnej zmluvy.

12.2 Okrem § 12.1 týchto VOP sa na mobilnú aplikáciu vzťahujú podmienky používania obchodov a práva v nich udelené. V súlade s tým sa vám ako používateľovi udeľujú jednoduché práva na používanie pre osobné použitie na akomkoľvek koncovom zariadení, ktoré vlastníte a ovládate, pokiaľ ide o stiahnuté mobilné aplikácie alebo softvér mobilných aplikácií.

12.3 Ako používateľ nás odškodňujete za všetky nároky vrátane nárokov na náhradu škody, ktoré voči nám uplatnia iní používatelia alebo iné tretie strany z dôvodu porušenia ich práv vaším správaním a/alebo obsahom alebo údajmi, ktoré ste zverejnili. Uhradíte nám aj všetky primerané náklady, ktoré nám v dôsledku toho vzniknú, najmä náklady, ktoré nám vzniknú v súvislosti s prípadnou potrebnou právnou obranou. Všetky ďalšie práva a nároky na náhradu škody z našej strany zostávajú nedotknuté. Vaše vyššie uvedené povinnosti sa neuplatňujú, ak nie ste zodpovední za dané porušenie. Ak sú vaším obsahom porušené práva tretích strán, podľa nášho uváženia a na vlastné náklady získate právo na používanie obsahu alebo obsah zbavíte vlastníckych práv. Ak používaním služieb porušujete práva tretích strán, na našu žiadosť musíte okamžite ukončiť používanie v rozpore so zmluvou a/alebo zákonom.

§ 13 Prístupnosť

Zaručujeme dostupnosť aplikácií na úrovni 98 % ročného priemeru. To nezahŕňa obdobia pravidelnej údržby, nedostupnosti z dôvodu vyššej moci, vonkajšej manipulácie alebo iných problémov mimo našej kontroly alebo kontroly našich zástupcov. Za nedostupnosť aplikácie sme zodpovední len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti alebo v prípade poškodenia života, zdravia alebo telesných pozostatkov.

§ 14 Záruka za vady a obmedzenie zodpovednosti

14.1 Licenčná zmluva vám ako používateľovi poskytuje možnosť používať aplikáciu v jej aktuálnej verzii. Ste si vedomí toho, že nami ponúkané aplikácie – ako každý softvér – nemôžu byť nikdy úplne bezchybné.

14.2 Vami zistené závady musíte nahlásiť bezodkladne po ich zistení. Z dôvodu zachovania dôkazov by ste to mali zdokumentovať v textovej podobe (napr. faxom, listom alebo e-mailom) a zaslať nám to. Pred nahlásením akejkoľvek chyby si prečítate všetky stránky nápovedy, často kladené otázky a všetky správy na fórach.

14.3 Zo záruky sú vylúčené závady, ktoré vznikli v dôsledku vonkajších vplyvov, prevádzkových chýb na vašej strane alebo vyššej moci.

14.4 Zaväzujete sa v čo najväčšej miere spolupracovať pri odstraňovaní chýb aplikácie.

14.5 V zásade platí, že akákoľvek zodpovednosť z našej strany je vylúčená a uskutočňuje sa len v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami. Za škodu a náhradu márnych výdavkov (ďalej len “škoda”) z dôvodu porušenia zmluvných alebo mimozmluvných povinností zodpovedáme len v prípade úmyselného alebo hrubého zanedbania, nedbanlivostného alebo úmyselného poškodenia života, tela alebo zdravia, nedbanlivostného alebo úmyselného porušenia základných zmluvných povinností, z dôvodu prevzatia záruky za akosť, z dôvodu povinnej zodpovednosti podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku, ako aj v rozsahu pôsobnosti § 44a TKG alebo z dôvodu inej povinnej zodpovednosti.

Náhrada škody za porušenie podstatných zmluvných povinností je obmedzená na predvídateľnú škodu typickú pre zmluvu, pokiaľ nebola spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti alebo na základe zodpovednosti za škodu na živote, tele alebo zdraví alebo na základe prevzatia záruky za kvalitu alebo na základe zodpovednosti za výrobok.

14.6 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti uvedené v § 14.5 sa vzťahujú aj na osobnú zodpovednosť našich zamestnancov, akcionárov, zástupcov, orgánov a ich členov a zástupcov.

14.7 Z vyššie uvedených ustanovení nevyplýva zmena dôkazného bremena vo váš neprospech.

14.8 Výslovne sa dištancujeme od obsahu všetkých stránok, na ktoré sú priame alebo nepriame odkazy (tzv. “linky”) na našu ponuku. Za tento obsah a stránky nenesieme žiadnu zodpovednosť. Za obsah týchto stránok zodpovedajú ich prevádzkovatelia.

§ 15 Ochrana údajov

Informácie o type, rozsahu, mieste a účele zhromažďovania, spracovania a používania v súvislosti so zmluvou a osobných údajov potrebných na realizáciu objednávok, ako aj na zasielanie newslettera z našej strany, ako aj vaše právo na informácie a právo na opravu, blokovanie a vymazanie nájdete v predpisoch o ochrane údajov.

§ 16 Mimosúdne riešenie sporov

16.1 V prípade otázok týkajúcich sa aplikácie a iných otázok nás kontaktujte na adrese info@cargotourapp.com.

16.2 Komisia EÚ poskytuje online platformu na mimosúdne riešenie sporov online (ďalej len “platforma ODR”) medzi spotrebiteľmi a online obchodníkmi. Platforma ODR je prístupná na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom platformy ODR. Spravidla vás potom budeme kontaktovať priamo, pretože nie sme povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

§ 17 Voľba práva/príslušnosť súdu

17.1 Právo Spolkovej republiky Nemecko sa uplatňuje s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) a s vylúčením kolíznych noriem.

17.2 Pre spory s vami sa uplatňuje zákonná súdna právomoc, pokiaľ máte všeobecnú súdnu právomoc v Spolkovej republike Nemecko. V prípade sporov vyplývajúcich z právnych úkonov s obchodníkmi, právnickými osobami verejného práva alebo osobitnými fondmi verejného práva sa pre všetky prípady dohodla výlučná právomoc súdov v Hamburgu.

Posledná aktualizácia: 11. júna 2021