Grundläggande användarvillkor

CargoTour erbjuder sina tjänster efter bästa kunskap och övertygelse. Detta befriar dig dock inte från ditt ansvar att köra säkert och i enlighet med lagen. Genom att använda appen godkänner du dock följande grundläggande villkor:

Trafikskyltar har företräde: Trafikskyltarna i appen ersätter eller begränsar inte vid något tillfälle giltigheten av trafikskyltarna längs vägen. Om trafikskyltarna på vägen skiljer sig från anvisningarna i appen har de verkliga trafikskyltarna alltid företräde framför skyltarna i appen.

Ansvarsfull körning: Kör alltid med vederbörlig försiktighet med hänsyn till rådande väg-, väder- och trafikförhållanden i enlighet med gällande regler och lagar. Genom att använda appen bekräftar du att det är ditt eget ansvar att delta i trafiken på ett säkert och korrekt sätt. Vi tar inget ansvar för ditt beteende på vägen.

Uppgifternas aktualitet: Kartan och trafikinformationen uppdateras regelbundet, men den faktiska vägtrafiken förändras ständigt. Därför kan vi inte garantera eller garantera att informationen är korrekt eller fullständig.

Uppdateringar online: Även om den här appen erbjuder enskilda funktioner för offlineanvändning krävs en internetanslutning för att den ska kunna användas korrekt och fullständigt. Även under navigeringen utbyts data ständigt mellan din enhet och våra servrar, om du inte förhindrar det tekniskt. Du ansvarar själv för tillgången till internetuppkoppling och de kostnader som är förknippade med den. De kostnader som uppstår till följd av detta betalas helt och hållet av dig.

Kartor från HERE: Den här appen licensierar programvara och kartor från HERE Global B.V. och dess affärspartner. Vi ansvarar inte för riktigheten eller tillgängligheten av våra licensgivares innehåll och tjänster. All användning, lagring eller reproduktion av innehållet och programvarutjänsterna utanför denna app kräver uttryckligt samtycke från HERE Global B.V. HEREs innehåll licensieras i befintligt skick. Varken vi eller HERE lämnar någon garanti eller tar något ansvar för innehållets riktighet, fullständighet eller tillgänglighet.

§ 1 Giltighet av villkoren, ändring av villkoren

1.1 CargoTour, representerat av Stefan Tieß Warthestraße 55, 12051 Berlin (“Vi”) är en mobilapplikation (“App”) som kan användas av dig som användare (“Användare”).

De tjänster och prestationer som tillhandahålls inom ramen för appen tillhandahålls uteslutande på grundval av dessa allmänna villkor (“Allmänna villkor”). Dessa allmänna villkor publiceras för mobilappar under beställningsprocessen i respektive app och även på appens webbsidor. De kan ses där när som helst och skrivas ut.

1.2 Genom att acceptera de allmänna villkoren ingår vi ett licensavtal med dig. När du registrerar ditt konto godkänner du som användare de allmänna villkoren för våra tjänster genom att kryssa i “Jag godkänner de allmänna villkoren” och klicka på registreringsknappen.

1.3 Vi har rätt att göra ändringar i de allmänna villkoren och andra villkor med verkan för framtiden. Vi kommer endast att göra dessa ändringar av giltiga skäl, särskilt på grund av ny teknisk utveckling, utvidgningar av våra tjänster, ändringar i lag eller rättspraxis eller andra likvärdiga skäl. Om ändringen väsentligt stör balansen i avtalet mellan dig och oss ska ändringen inte genomföras. Dessutom kräver ändringar ditt samtycke. Som användare samtycker du till att bli informerad om ändringar av användarvillkoren via e-post till den e-postadress som du senast har angett. De ska anses ha godkänts om du inte invänder skriftligen eller i textform (t.ex. via e-post eller fax) inom åtta veckor efter mottagandet (“invändningsperiod”). Vi kommer att påpeka denna omständighet separat i ändringsanmälan. Som användare rekommenderar vi att du skickar din invändning till oss skriftligen eller via e-post för att bevara bevis. I det senare fallet är det lämpligt att ange appens namn och ditt namn i ämnesraden.

1.4 Om du som användare inte invänder mot de ändrade allmänna villkoren inom invändningsperioden eller om du fortsätter att använda spelen trots att du fått meddelandet om ändring, ska de ändrade eller kompletterande allmänna villkoren träda i kraft gentemot dig.

Om du som användare motsätter dig detta inom tidsfristen har du, liksom vi, rätt att säga upp licensavtalet eller premiumlicensavtalet i enlighet med § 10 i dessa allmänna villkor och att radera kontot efter att en eventuell uppsägningstid har löpt ut. Alla serviceavgifter som betalats i förväg under uppsägningsperioden kommer att återbetalas till dig proportionellt. I meddelandet om ändringarna kommer vi särskilt att ange möjligheten till invändning och uppsägning, uppsägningstiden och de rättsliga konsekvenserna, i synnerhet när det gäller underlåtenhet att göra invändningar.

§ 2 Avtal, fritt licensavtal

2.1 Som användare kan du ingå ett avtal med oss om gratis användning av apparna (“licensavtal”). Du har varken rätt till ett licensavtal eller rätt att använda tjänsterna eller premiumtjänsterna. Licensavtalet kan sägas upp av oss och av dig när som helst utan orsak och tjänsterna kan avbrytas när som helst utan orsak.

2.2 Vi erbjuder våra appar endast till personer som är minst 16 år gamla. Personer som är yngre får inte använda våra appar.

2.3 Licensavtalet för gratis användning av tjänsterna träder i kraft genom mottagandet av uppgifterna i registreringsformuläret som du fyllt i och skickat till oss, aktiveringen av kontot av oss och ditt godkännande av dessa allmänna villkor i enlighet med § 1.2. Licensavtalet är kostnadsfritt.

2.4 Utöver det kostnadsfria licensavtal som avses i 2.3 erbjuder vi avgiftsbelagda tjänster mot betalning (“Premiumtjänster”). Som användare kan du välja om du vill använda dessa tjänster eller inte. Innan du använder dessa tjänster kommer du att informeras om din betalningsskyldighet genom en tydlig markering och du måste uttryckligen bekräfta din användning. Ytterligare detaljer och information om premiumtjänsterna, särskilt om ingående av avtalet, om beskrivningen av respektive premiumtjänst, om avgiften och om uppsägningsreglerna regleras i § 8 under “Premiumlicensavtal”.

2.5 Licensavtalen ingås med Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 som avtalspart. Ytterligare information om oss, särskilt våra kontaktuppgifter (fax, e-post) finns under “Imprint” på våra webbplatser.

§ 3 Mobila appar

3.1 Apparna erbjuds för nedladdning utan kostnad som mobilappar via olika leverantörer (t.ex. Amazon via App Store och Google via Google Play Store) (“butiker”). Som användare kan du använda mobilapparna genom att ladda ner respektive mobilapp från en butik till din slutenhet.

3.2 Licensavtalet för gratis användning av mobilappen ingås genom att ladda ner mobilappen till din slutenhet och genom att du godkänner dessa allmänna villkor i enlighet med § 1.2.

3.3 Utöver det kostnadsfria licensavtal som avses i 3.2 kan du som användare också köpa premiumtjänster i respektive butik för mobilappar (så kallade köp i appen). Du kan välja om du vill göra köp i appen eller inte. Du informeras om din betalningsskyldighet genom en tydlig markering och måste uttryckligen bekräfta användningen genom att klicka på fältet “Köp” eller liknande.

3.4 Utöver villkoren för användning av butikerna gäller dessa allmänna villkor för användning av de avgiftsbelagda premiumtjänsterna. Ytterligare detaljer och information om premiumtjänsterna, särskilt om ingående av avtalet, beskrivningen av respektive premiumtjänst, avgiften och uppsägningspolicyn regleras i § 7 under “Premiumlicensavtal”.

3.5 Licensavtal ingås med Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 som avtalspartner och inte med respektive butik. Det är endast vi och inte butikerna som ansvarar för den licensierade mobilappen och dess innehåll. Kontakta oss om du har klagomål, anspråk eller frågor om mobilapparna. Ytterligare information om oss, särskilt kontaktuppgifter (fax, e-post), handelsregisternummer och namnen på de personer som är behöriga att företräda oss finns under “Imprint” på våra webbplatser.

3.6 Som användare samtycker du till att du inte kommer att använda mobilappen på något sätt som är oförenligt med eller bryter mot användarvillkoren och licensen eller något annat avtal mellan dig och butikerna.

3.7 De relevanta butikerna är inte ansvariga för att tillhandahålla underhåll och support för mobilappen.

3.8 Eventuella anspråk från dig i samband med betalda Premiumtjänster, inklusive men inte begränsat till anspråk baserade på garanti för defekter eller andra rättigheter att avbryta utförandet, ska inte göras gällande mot Butikerna utan mot oss som avtalspartner. Bestämmelserna i dessa allmänna villkor ska gälla. Bestämmelser om garantirättigheter och vårt ansvarsområde finns i § 14 i dessa allmänna villkor.

3.9 Om Mobilappen och/eller licensavtalet med dig som användare skulle göra intrång i tredje parts rättigheter är det endast vi, och inte den butik genom vilken Mobilappen laddades ner, som ansvarar för försvaret och regleringen av upphovsrättsliga krav.

3.10 När det gäller en mobilapp som laddas ner via butiken måste följande begränsning iakttas:

Du får inte ladda ner mobilapparna om du är bosatt i ett land som är föremål för ett embargo av USA:s regering eller som av USA:s regering har utsetts till ett land som stöder terrorism. När du laddar ner mobilappar via butiken, försäkrar och garanterar du som användare därför att du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo från USA:s regering eller som av USA:s regering har utsetts till ett land som “stöder terrorism”, och att du inte finns med på någon av USA:s regerings listor över “förbjudna eller begränsade parter”.

3.11 Butikerna genom vilka mobilapparna köps är tredje part i avtalet mellan dig och oss och har i egenskap av tredje part rätt att upprätthålla avtalet mot dig.

§ 4 Konton

4.1 Med licensavtalet får du ett användarkonto (“Konto”) som användare.

4.2 Ett konto kan endast skapas i appen.

4.3 Ett konto kan inte överlåtas utan vårt uttryckliga samtycke, vare sig mot en avgift eller gratis. Det är uttryckligen förbjudet att dela konton med flera personer.

4.4 Som användare förbinder du dig att hålla inloggningsuppgifter, lösenord och åtkomstuppgifter (tillsammans “åtkomstuppgifter”) för ditt konto hemliga och att omedelbart informera oss så snart du får kännedom om eller misstänker att obehöriga tredje parter känner till åtkomstuppgifterna. I detta fall ändrar du dina uppgifter eller får dem ändrade av oss. I ett sådant fall har vi också rätt att tillfälligt blockera din åtkomst. Du ska återigen godkännas som användare så snart misstanken om att du eller tredje part missbrukar åtkomstuppgifterna har avlägsnats enligt vårt gottfinnande.

4.5 Om en tredje part använder ett konto på grund av att de har fått tillgång till dina åtkomstuppgifter på grund av ditt fel, behandlas du som om du hade agerat själv.

4.6 Det är förbjudet att använda en annan användares konto.

4.7 Om vi misstänker att tredje part har fått kännedom om åtkomstuppgifter har vi rätt, men inte skyldighet, att ändra åtkomstuppgifterna eller spärra kontot utan föregående meddelande. Vi informerar dig omedelbart om detta och skickar dig på begäran nya åtkomstuppgifter inom en rimlig tidsperiod. Ytterligare krav från dig till följd av tillfällig blockering av ditt konto eller ändring av dina åtkomstuppgifter är uteslutna.

4.8 Inaktiva konton kan raderas av oss. Licensavtalet upphör då automatiskt.

§ 5 Erforderlig teknisk utrustning

Användningen av appen är endast möjlig med hjälp av programvara som installerats lokalt på din dator, surfplatta, smartphone eller annan slutenhet (“slutenhet”) samt en internetanslutning. Du ska stå för kostnaderna för denna programvara och dess användning samt för de kostnader som uppstår i samband med internetanslutningen. Det är ditt ansvar att hålla slutenheten i ett sådant skick att du kan använda spelen. Vi erbjuder inget stöd för detta.

§ 6 Tjänstens innehåll

7.1 Vi tillhandahåller apparna och andra serviceerbjudanden inom ramen för våra tekniska och operativa möjligheter. Apparnas tjänster är öppna för användare som har ett licensavtal och därmed ett konto.

7.2 Alla appar, tjänster eller premiumtjänster som erbjuds av oss kommer att revideras och uppdateras efter eget gottfinnande för att hålla dem attraktiva för så många användare som möjligt.

7.3 Vi förbehåller oss rätten att avbryta driften av appen eller delar av den utan att ange skäl.

7.4 Om felaktiga erbjudanden lämnas till dig (t.ex. felaktig eller felaktig prissättning av Premium Points), t.ex. på grund av tekniska problem eller på grund av att erbjudandet störs av tredje part eller liknande händelser, förbehåller vi oss uttryckligen rätten att bestrida kontraktet, om ett sådant kontrakt överhuvudtaget har ingåtts, och att återkräva de tjänster som tillhandahållits till dig mot återbetalning av det belopp som du eventuellt betalat. Du har samma rätt som en användare.

§ 7 Avtal om premiumlicens

7.1 Avtalet för Premiumtjänster (“Premiumlicensavtal”) ingås via mobilappar när du klickar på knappen “Betala nu” eller liknande efter att ha valt Premiumtjänsten.

7.2 Premiumtjänsterna omfattar i synnerhet, men är inte begränsade till, användningen av centrala funktioner i apparna eller ytterligare komfortfunktioner.

7.3 Premiumtjänsternas innehåll, funktioner och krav gäller vid beställningstillfället, så som de visas på våra webbplatser och i mobilapparna samt i motsvarande varukorgar och överfördes till dig i enlighet med detta i respektive orderbekräftelse.

7.4 Som regel kan du som användare använda Premium-funktionerna under en viss tid. Funktionerna tillhandahålls inom ramen för en prenumeration. Om inget annat anges i produktområdet förnyas abonnemangen för samma period efter att de löpt ut. Du kan se aktuell status och varaktighet för din prenumeration i dina användarinställningar i appen.

7.5 Premiumtjänster kan endast köpas genom en separat beställning. Detta gäller inte för automatiska förnyelser inom ramen för det erbjudande som du har valt.

7.6 Du kan säga upp befintliga abonnemang när som helst utan att ange skäl i slutet av den aktuella perioden. Uppsägning sker via prenumerationshanteringen i respektive appbutik. Du har inte rätt till en fullständig eller partiell återbetalning av redan betalda belopp. Även efter uppsägning kan du fortsätta att använda Premiumtjänsterna fram till slutet av avtalsperioden.

7.7 När det gäller användningen gäller priserna vid beställningstillfället, som visas i motsvarande varukorgar och som överförs i orderbekräftelsen för respektive beställning. Priserna inkluderar eventuell tillämplig lagstadgad mervärdesskatt.

7.8 I mobilappar gäller de priser som visas i respektive butik (t.ex. App Store eller Google Play Store) och som överförs i orderbekräftelsen för respektive beställning. Priserna inkluderar eventuell tillämplig lagstadgad mervärdesskatt. När det gäller mobilappar hanteras betalningarna via respektive butik. Butikernas användar- och betalningsvillkor och dessutom dessa allmänna villkor gäller. Vid motsättningar mellan butikernas allmänna villkor och dessa allmänna villkor ska butikernas användnings- och betalningsvillkor ha företräde.

7.9 Tjänsteavgifterna ska betalas i förskott vid köp av en premiumanvändning.

7.10 Som användare har du ingen rätt till en specifik betalningsmetod.

7.11 Om du inte betalar har vi rätt att stänga av våra tjänster och spärra kontot, oavsett om du fortfarande är skyldig att betala. Ingen serviceavgift kommer att tas ut under denna period.

7.12 Vi har rätt att ändra priserna för premiumtjänster efter eget gottfinnande.

§ 8 Avbeställningsrätt, avbeställningspolicy för premiumtjänster
Avbokningspolicy

Rätt till ångerrätt

Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon orsak.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Stefan Tiess, Warthestrasse 55, 12051 Berlin, e-post: info@cargotourapp.com ) om ditt beslut att frånträda avtalet genom en tydlig förklaring (t.ex. brev per post, fax eller e-post). Du kan använda denna modell för uttagsformulär, som inte är obligatorisk.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du häver detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelandet om att du häver detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning.

Särskild anmärkning om att ångerrätten upphör i förtid:

Din ångerrätt upphör i förtid om genomförandet av avtalet har påbörjats innan ångerfristen löper ut, efter att du som användare har gett ditt uttryckliga samtycke till detta och har bekräftat att du följaktligen förlorar din ångerrätt i och med att genomförandet av avtalet påbörjas.

§ 9 Avtalets giltighetstid och uppsägning

9.1 Licensavtalet och/eller Premiumlicensavtalet mellan dig och oss ska ingås på obestämd tid, om inte annat anges av oss i det specifika erbjudandet. Olika bestämmelser kan gälla för tillhandahållande av premiumtjänster.

9.2 Om det inte har avtalats om en specifik tidsperiod för licensavtalet kan det sägas upp när som helst utan att ange någon anledning.

9.3 Premiumavtalet kan sägas upp av oss med tre (3) månaders varsel. Inga skäl behöver anges för den vanliga uppsägningen.

9.4 Både vår och din rätt att när som helst säga upp Licensavtalet eller Premiumlicensavtalet av goda skäl ska förbli opåverkade av ovanstående bestämmelser.

9.5 Av tekniska skäl kommer den slutliga raderingen av kontot och dina användaruppgifter att ske först efter flera dagar.

9.6 I händelse av en vanlig uppsägning från din sida eller en uppsägning av grundad anledning från vår sida kan du inte kräva tillbaka de avgifter som du betalat när uppsägningen träder i kraft. Som användare har du möjlighet att använda Premium Points fram till dess att uppsägningen träder i kraft, varefter du inte har rätt till några återbetalningskrav mot oss, i synnerhet inte för Premium Services som ännu inte använts. Du kommer då inte heller längre att ha några krav på tillhandahållande av Premiumtjänster. Dessutom har vi rätt att kräva att du betalar alla avgifter som du fortfarande skulle ha varit tvungen att betala (särskilt för redan beställda premiumtjänster). Din rätt att bevisa att ingen eller betydligt mindre skada har uppstått påverkas inte.

§ 10 Säkerhet

10.1 Som användare har du inte rätt att använda mekanismer, programvara, program eller andra rutiner som kan störa våra system. Du får inte vidta några åtgärder som kan leda till en orimlig överbelastning av systemen. Det är inte tillåtet att använda särskild programvara, särskilt inte för systematisk eller automatisk kontroll av appen eller enskilda funktioner (robotar, makron), för reproduktion eller utvärdering av appen.

10.2 Det är förbjudet att utnyttja buggar eller fel i programmeringen av appen, som skulle kunna utgöra en fördel för användaren, för egna och/eller andras syften. Om du upptäcker fel ska du omedelbart informera oss om dem. Om du har använt dig av dem ska de i möjligaste mån återbetalas. Om buggar eller fel avsiktligt utnyttjas eller offentliggörs på Internet eller via mobilapplikationer kan detta leda till att licensavtalet sägs upp utan förvarning och att kontot raderas.

10.3 Det är förbjudet att använda programvara som möjliggör “data mining” eller på annat sätt samlar in information om apparna.

11 § Dina skyldigheter

11.1 Som användare är du ansvarig för att se till att den information som du lämnar till oss under registreringen och i samband med användningen av premiumtjänsterna är sann och fullständig. Du förbinder dig att omedelbart informera oss om eventuella ändringar av uppgifterna och att på begäran bekräfta att uppgifterna är korrekta.

11.2 Som användare ska du avstå från att göra något som äventyrar eller stör appens funktion.

§ 12 Tilldelning av rättigheter

12.1 Mobilappar kräver installation av programvara på din slutenhet (“Mobilappprogramvara”). Som användare är du medveten om att vi har rätt till alla rättigheter till mobilappens programvara och, i förekommande fall, till våra licensgivare. Vi gör denna programvara för mobilappen tillgänglig för dig och ger dig enkla användningsrättigheter för privat bruk på din slutenhet. Programvaran för mobilappen får inte heller reproduceras eller göras allmänt tillgänglig på Internet eller via ett nätverk eller lagras på datamedier. Dessutom är det förbjudet att redigera, dekompilera, demontera och göra reverse engineering. Det är också förbjudet att uppmana tredje part eller att medverka till sådana handlingar. Vi kan när som helst återkalla denna rättighet utan att ange några skäl. I detta fall är du som användare skyldig att radera mobilappen från din slutenhet. Befogenheten att använda de beviljade rättigheterna upphör senast när ditt licensavtal löper ut.

12.2 Utöver § 12.1 i dessa allmänna villkor ska villkoren för användning av butikerna och de rättigheter som beviljas där gälla för mobilappen. Följaktligen beviljas du som användare enkla användningsrättigheter för personligt bruk på en slutenhet som du äger och kontrollerar när det gäller de nedladdade mobilapparna eller programvaran i mobilapparna.

12.3 Som användare skyddar du oss mot alla krav, inklusive skadeståndskrav, som andra användare eller andra tredje parter gör gällande mot oss på grund av ett intrång i deras rättigheter genom ditt beteende och/eller genom innehåll eller data som du har lagt upp. Du ska också ersätta oss för alla rimliga kostnader som vi ådrar oss till följd av detta, i synnerhet de kostnader som vi ådrar oss för eventuella rättsliga försvar som kan vara nödvändiga. Alla ytterligare rättigheter och skadeståndskrav från vår sida förblir oförändrade. Dina ovanstående skyldigheter gäller inte om du inte är ansvarig för överträdelsen i fråga. Om tredje parts rättigheter kränks av ditt innehåll ska du, efter vårt gottfinnande och på egen bekostnad, skaffa dig rätten att använda innehållet eller göra innehållet fritt från äganderätt. Om tredje parts rättigheter kränks genom din användning av tjänsterna ska du omedelbart upphöra med användningen i strid med avtalet och/eller lagen på vår begäran.

§ 13 Tillgänglighet

Vi garanterar att apparna är tillgängliga till 98 % i genomsnitt per år. Detta omfattar inte perioder av regelbundet underhåll, otillgänglighet på grund av force majeure, extern manipulation eller andra problem som ligger utanför vår eller våra ställföreträdares kontroll. Vi är endast ansvariga för appens otillgänglighet om det rör sig om uppsåt eller grov vårdslöshet eller om det rör sig om skador på liv, lem eller hälsa.

§ 14 Garanti för fel och ansvarsbegränsning

14.1 Licensavtalet ger dig som användare möjlighet att använda appen i dess nuvarande version. Du är medveten om att de appar som erbjuds av oss – precis som all annan programvara – aldrig kan vara helt fria från defekter.

14.2 Brister som upptäcks av dig måste rapporteras omedelbart när de upptäcks. För att bevara bevis bör du dokumentera detta i textform (t.ex. via fax, brev eller e-post) och skicka det till oss. Du ska läsa alla hjälpsidor och FAQ-sidor samt alla meddelanden i forumet innan du rapporterar fel.

14.3 Fel som beror på yttre påverkan, fel i användningen från din sida eller force majeure är uteslutna från garantin.

14.4 Du förbinder dig att samarbeta så långt det är möjligt för att rätta till fel i appen.

14.5 I princip är allt ansvar från vår sida uteslutet och ska endast ske i enlighet med följande bestämmelser. Vi är endast ansvariga för skadestånd och ersättning för meningslösa kostnader (“skadestånd”) på grund av brott mot avtalsförpliktelser eller utomobligatoriska förpliktelser vid uppsåtlig eller grov vårdslöshet, vid vårdslös eller uppsåtlig skada på liv, kropp eller hälsa, vid vårdslös eller uppsåtlig överträdelse av materiella avtalsförpliktelser, vid övertagande av kvalitetsgarantier, vid obligatoriskt ansvar enligt produktansvarslagen samt inom tillämpningsområdet för § 44a TKG eller vid annat obligatoriskt ansvar.

Skadestånd för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser ska begränsas till den förutsebara skada som är typisk för avtalet, såvida det inte är fråga om uppsåt eller grov vårdslöshet eller om ansvar för skada på liv, kropp eller hälsa eller om ansvar för en kvalitetsgaranti eller om produktansvar.

14.6 Ovanstående ansvarsbegränsningar i § 14.5 gäller även för det personliga ansvaret för våra anställda, aktieägare, representanter, organ och deras medlemmar och ställföreträdare.

14.7 Ovanstående bestämmelser innebär inte att bevisbördan ändras till din nackdel.

14.8 Vi tar uttryckligen avstånd från innehållet på alla sidor med direkta eller indirekta hänvisningar (så kallade “länkar”) till vårt erbjudande. Vi tar inte på oss något ansvar för innehållet och sidorna. Leverantörerna av respektive sidor ansvarar för innehållet på dessa sidor.

§ 15 Uppgiftsskydd

Information om typ, omfattning, plats och syfte för insamling, behandling och användning i samband med avtalet och de personuppgifter som krävs för att genomföra beställningar och för att vi ska kunna skicka ut nyhetsbrev, samt din rätt till information och rätten till rättelse, blockering och radering finns i dataskyddsbestämmelserna.

§ 16 Tvistlösning utanför domstol

16.1 För frågor om appen och andra förfrågningar, vänligen kontakta oss på info@cargotourapp.com.

16.2 EU-kommissionen tillhandahåller en onlineplattform för tvistlösning utanför domstol (“ODR-plattformen”) mellan konsumenter och e-handlare. ODR-plattformen kan nås via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Du kan kontakta oss via ODR-plattformen. I regel kontaktar vi dig då direkt, eftersom vi inte är skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

§ 17 Val av lag/behörighet

17.1 Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG) och med undantag för lagkonflikter.

17.2 För tvister med dig ska den lagstadgade jurisdiktionen gälla, i den mån du har en allmän jurisdiktion i Förbundsrepubliken Tyskland. I händelse av tvister som uppstår i samband med juridiska transaktioner med köpmän, juridiska personer enligt offentlig rätt eller specialfonder enligt offentlig rätt, avtalas i alla fall exklusiv behörighet för domstolarna i Hamburg.

Senast uppdaterad: 11 juni 2021